Przetargi.pl
Wykonanie materiałów promocyjnych w ramach promocji do Projektu pt. Rozwój bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów uczelni publicznych regionu świętokrzyskiego nr POIG. 02.02.00-26-023/08-00 współfinansowanego przez UE - program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Priorytet 2. Infrastruktura strefy B+R Działanie 2.2. Wsparcie tworzenia wspólnej Infrastruktury badawczej jednostek naukowych

Politechnika Świętokrzyska ogłasza przetarg

 • Adres: 25-314 Kielce, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3424150 , fax. 041 3443874,041 3424140
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Świętokrzyska
  Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7 7
  25-314 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3424150, fax. 041 3443874,041 3424140
  REGON: 00000169500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tu.kielce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie materiałów promocyjnych w ramach promocji do Projektu pt. Rozwój bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów uczelni publicznych regionu świętokrzyskiego nr POIG. 02.02.00-26-023/08-00 współfinansowanego przez UE - program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Priorytet 2. Infrastruktura strefy B+R Działanie 2.2. Wsparcie tworzenia wspólnej Infrastruktury badawczej jednostek naukowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie oraz dostawę materiałów promocyjnych zgodnie z załączonym wykazem w ramach promocji do projektu Rozwój bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów uczelni publicznych regionu świętokrzyskiego Nr POIG.02.02.00-26-023/08-00 współfinansowanego przez UE - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Priorytet 2. Infrastruktura sfery B +R, Działanie 2.2 Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych. Materiały promocyjne muszą być wykonane zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach PO IG. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedstawienia koncepcji wzoru grafiki jaki będzie umieszczany przez Wykonawcę na materiałach promocyjnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 793422005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 21 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tu.kielce.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach