Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę do siedziby Zamawiającego sprzętu medycznego jednorazowego użytku

Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach ogłasza przetarg

 • Adres: 25-371 Kielce, ul. Prosta 30
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3618525 , fax. 041 3687424
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach
  ul. Prosta 30 30
  25-371 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3618525, fax. 041 3687424
  REGON: 29050391100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpgin.kielce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę do siedziby Zamawiającego sprzętu medycznego jednorazowego użytku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa w terminie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy lub do wyczerpania asortymentu ilościowego sprzętu medycznego jednorazowego użytku z podziałem na 4 zadania, zgodnie z opisem asortymentowym i w ilościach wyszczególnionych w Załączniku nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331410000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W prowadzonym postępowaniu Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Jakość
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpgin.kielce.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach