Przetargi.pl
Zakup edukacyjnego oprogramowania komputerowego

Powiat Buski ogłasza przetarg

 • Adres: 28-100 Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 15
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3783051 , fax. 041 3783578
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Buski
  ul. Mickiewicza 15 15
  28-100 Busko-Zdrój, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3783051, fax. 041 3783578
  REGON: 29101849000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.powiat.busko.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup edukacyjnego oprogramowania komputerowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup pomocy dydaktycznych tj. oprogramowania komputerowego stanowiącego wyposażenie szkolnych pracowni w Zespołach Szkół: Ponadgimnazjalnej Nr 1 (ZSP1), Techniczno - Informatycznej (ZST-I), Technicznych i Ogólnokształcących (ZSTiO) w Busku - Zdroju.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 485170005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.powiat.busko.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach