Przetargi.pl
Nadzór inwestorski nad inwestycją budowy systemu kanalizacji sanitarnej w gminie Miedziana Góra - etap IV, zadanie 1.

Gmina Miedziana Góra ogłasza przetarg

 • Adres: 26-085 Miedziana Góra, ul. Urzędnicza 18
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 303-16-26 , fax. 41 303-16-05
 • Data zamieszczenia: 2016-03-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miedziana Góra
  ul. Urzędnicza 18 18
  26-085 Miedziana Góra, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 303-16-26, fax. 41 303-16-05
  REGON: 29101032300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miedziana-gora.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Nadzór inwestorski nad inwestycją budowy systemu kanalizacji sanitarnej w gminie Miedziana Góra - etap IV, zadanie 1.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Pełnienie w pełnym zakresie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w zakresie następujących branż: a) sanitarnej, b) elektrycznej, c) drogowej 2. Pełnienie funkcji koordynatora inspektorów nadzoru w/w branż w okresie realizacji przedmiotowej inwestycji, tj. od dnia podpisania umowy do 31.10.2017 r. 3. Inspektor nadzoru zobowiązany będzie wykonywać czynności nadzoru w sposób określony w art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane z dn. 07.07.1994 r (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 290) i zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i wiedzą techniczną w tym zakresie oraz uczestniczyć w przeglądach i odbiorach w okresie rękojmi. 4. Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do bezpośredniego uczestniczenia i nadzorowania robót budowlanych celem właściwej realizacji zadania inwestycyjnego. 5.Opracowanie operatu kolaudacyjnego z zakresu nadzoru nad robotami budowlanymi, opracowanie i przekazanie pełnego kompletu dokumentacji niezbędnej do rozliczenia inwestycji wraz z dokonanym opracowaniem analitycznym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 715200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 3 600,00 PLN (trzy tysiące sześćset złotych) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Częstotliwość wizyt na budowie w ciągu tygodnia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.miedziana-gora.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach