Przetargi.pl
„Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru nad inwestycją dotyczącą rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na centrum aktywności i integracji społecznej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”

Gmina Międzyrzec Podlaski ogłasza przetarg

 • Adres: 21-560 Międzyrzec Podlaski, ul. Warszawska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 833 712 496
 • Data zamieszczenia: 2021-02-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Międzyrzec Podlaski
  ul. Warszawska 20
  21-560 Międzyrzec Podlaski, woj. lubelskie
  tel. 833 712 496
  REGON: 30237428000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://miedzyrzecgmina.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru nad inwestycją dotyczącą rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na centrum aktywności i integracji społecznej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie pełnienia obowiązków Inspektora Nadzoru nad inwestycją dotyczącą rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na centrum aktywności i integracji społecznej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. 2. Usługi będące przedmiotem zamówienia obejmują przede wszystkim czynności określone w pkt. 2.1 i 2.4. SIWZ, jako nadzór w zakresie branży konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej oraz instalacji elektrycznych poprzez współudział inspektorów branżowych, posiadających uprawnienia budowlane bez ograniczeń w poszczególnych specjalnościach/zakresach zgodnie z pkt. 4.2.3 SIWZ. 3. Inwestycja, której dotyczy niniejsze zamówienie prowadzona będzie w obrębie działki nr 312 w miejscowości Strzakły, 21-560 Międzyrzec Podlaski. Przedmiot zamówienia objęty nadzorem inwestorskim dotyczy całej inwestycji, której zakres obejmuje n/w części (podział zgodny z podziałem zamówienia na roboty budowlane): a) część 1 zamówienia– „Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na centrum aktywności i integracji społecznej wraz z niezbędną infrastrukturą, budowa wiaty oraz budowa indywidualnej oczyszczalni ścieków ”. Zakres robót między innymi obejmuje: 1) roboty budowlane części projektowanej (m. in.: roboty przygotowawcze ziemne, roboty ziemne, roboty fundamentowe; roboty murowe i żelbetowe, ścianki działowe, dach- konstrukcja i pokrycie, stolarka i ślusarka okienna i drzwiowa, podłoża, posadzki, podłogi, tynki i okładziny wewnętrzne, malowanie, elementy ślusarsko- kowalskie, elewacja i roboty zewnętrzne); 2) roboty budowlane części istniejącej (m. in.: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, roboty fundamentowe; roboty murowe i żelbetowe, ścianki działowe, dach- konstrukcja i pokrycie, stolarka i ślusarka okienna i drzwiowa, podłoża, posadzki, podłogi; tynki i okładziny wewnętrzne, malowanie, elementy ślusarsko-kowalskie, elewacja i roboty zewnętrzne); 3) roboty sanitarne (m. in.: instalacja centralnego ogrzewania; instalacja technologiczna; instalacja wodociągowa; instalacja kanalizacyjna; instalacja wentylacji i klimatyzacji); 4) roboty elektryczne (m. in.: demontaż starych instalacji urządzeń i osprzętu oraz montaż nowych instalacji w tym: tablice rozdzielcze; roboty izolacyjne; montaż przewodów wewnątrz budynku; montaż osprzętu elektrycznego gniazd i wyłączników, przycisków; montaż opraw oświetleniowych; pomiary elektryczne; instalacje niskoprądowe RTV; instalacje niskoprądowe sieci logiczne; instalacje uziemiające; instalacja odgromowa, demontaż starych instalacji urządzeń i osprzętu; 5) instalacje gazowe w tym wpięcie instalacji wewnętrznej gazowej budynku do instalacji gazowej zbiornika na gaz płynny 6) zagospodarowanie terenu: istniejące elementy do rozbiórki (m. in.: utwardzenia, budynek, osadnik ścieków oraz ogrodzenie), wiata ( m. in.: roboty przygotowawcze ziemne, roboty ziemne, roboty fundamentowe, roboty murowe, konstrukcja wiaty/ pokrycie dachu, podłoża, posadzki, podłogi, ściany elewacyjne), utwardzenie terenu(m. in.: dojazdy, parkingi, dojścia), zieleń, elementy zewnętrzne (m. in.: ławki; kosze na śmieci; tablica ogłoszeniowa; donice kwiatowe betonowe; stojak rowerowy), plac zabaw, siłownia zewnętrzna, ogrodzenie, 7) przyłącze wodociągowe; 8) przyłącze kanalizacji sanitarnej; 9) przyłącze elektryczne (m. in.: sieci zewnętrzne, WLZ, RG, napęd bramy; linia kablowa oświetlenia teren; tablice rozdzielcze; montaż przewodów); 10) instalacja solarna i kocioł na biomasę; 11) budowa oczyszczalni ścieków, obejmująca m. in.: instalacje kanalizacji sanitarnej, instalacje kanalizacji technologicznej, instalacje kanalizacji- ścieki oczyszczone, studzienki, separator, przepompownie ścieków surowych, przepompownie ścieków oczyszczonych, oczyszczalnie ścieków, drenaż rozsączający 16x12m ø 110 w rozstawie 1,0 m, w kopcu o wymiarach 17,5 x14,5m,; studzienkę rozdzielcza, studzienkę zbiorczą, przewód kan. grawitacyjnej PCV 160; L= 280,0 m; i= 2,0%; przewód kanalizacji tłocznej PE50; L= 5,5m Uwaga: Budynek byłej szkoły w miejscowości Strzakły wpisany jest do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków pod nr 2924. b) część 2 zamówienia– „Budowa sceny zadaszonej oraz budowa zbiornika na gaz o poj. V=4,85 m3 wraz z zewnętrzną instalacją gazową”. Zakres robót między innymi obejmuje: 1) Prace budowlane z zakresu budowy sceny zadaszonej w tym w szczególności: roboty przygotowawcze ziemne, roboty ziemne, roboty fundamentowe, żelbetowe, dach- konstrukcja i pokrycie, podłoża, posadzki, podłogi, przyłącze elektryczne, instalacja elektryczną dla sceny, 2) Prace budowlane z zakresu budowy zbiornika na gaz o poj. V=4,85 m3 wraz z zewnętrzną instalacją gazową w tym w szczególności: montaż instalacji gazowej ze zbiornikiem o poj. 4,85 m3 z przyłączem i szafą gazową, zewnętrzną instalację gazową, instalacje elektryczne, ogrodzenie butli
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71240000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach