Przetargi.pl
utrzymanie szaletów miejskich na terenie miasta Lublin w niżej wymienionych miejscach: 1) Plac Litewski – szalet podziemny 2) pod ul. Zamkową – szalet podziemny 3) Ogród Saski – szalet podziemny 4) Park Ludowy – dwa szalety nadziemne w Lublinie

Gmina Lublin ogłasza przetarg

 • Adres: 20-109 Lublin, Pl. Króla Władysława Łokietka
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 814 663 000 , fax. 814 663 001
 • Data zamieszczenia: 2021-02-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lublin
  Pl. Króla Władysława Łokietka 1
  20-109 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 814 663 000, fax. 814 663 001
  REGON: 43101951400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://lublin.eu/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  utrzymanie szaletów miejskich na terenie miasta Lublin w niżej wymienionych miejscach: 1) Plac Litewski – szalet podziemny 2) pod ul. Zamkową – szalet podziemny 3) Ogród Saski – szalet podziemny 4) Park Ludowy – dwa szalety nadziemne w Lublinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmuje: 1. Oznakowanie szaletów poprzez umieszczenie na zewnątrz obiektów w widocznym miejscu tabliczki z danymi Właściciela i Spółki oraz tabliczki z dniami i godzinami otwarcia szaletów; 2. Zapewnienie dozoru w każdym szalecie, poprzez stałą obecność minimum jednej osoby obsługującej szalet. Do obowiązków osoby pełniącej obsługę szaletu należy w tym obsługa windy i platformy do przemieszczania się osób niepełnosprawnych, a także innych urządzeń związanych z szaletem (w tym wentylację mechaniczną, kasę rejestrującą), zabezpieczanie powierzonego mienia przed kradzieżą i niszczeniem; 3. Utrzymanie we właściwym stanie sanitarno – porządkowym oraz technicznym powierzonych obiektów, tj. w szczególności wykonywanie bieżących drobnych remontów (z wyjątkiem działań inwestycyjnych wskazanych w pkt. 13), konserwacji i drobnych napraw, bieżące odnawianie i malowanie ścian skutkujące estetyką obiektów, naprawa urządzeń i instalacji (grzewczych, klimatyzacji - w obiektach w których istnieje, wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych), naprawa lub wymiana drzwi, okien, naprawa lub wymiana armatury i wszystkich innych elementów związanych z szaletami, w tym: a) przeprowadzanie wszelkiego rodzaju przeglądów i badań technicznych zgodnie z przepisami prawa, b) dokonywanie przeglądów i konserwacji wszystkich urządzeń i instalacji związanych z obiektami zgodnie z instrukcjami/wytycznymi/DTR urządzeń, c) zgłaszanie do Urzędu Dozoru Technicznego (lub innych jednostek sprawujących dozór) urządzenia/instalacje wbudowane w szaletach, d) stosowanie instrukcji użytkowania i konserwacji dot. powierzonych obiektów, elementów wbudowanych w obiektach lub urządzeń niezbędnych do właściwego funkcjonowania obiektów; 4. Bieżące usuwanie skutków aktów wandalizmu; 5. Uzyskiwanie niezbędnych decyzji, opinii i pozwoleń wymaganych przepisami prawa związanych z realizacją zakresu umowy; 6. Założenie i systematyczne prowadzenie książek obiektów budowlanych i przedkładanie ich podmiotom kontrolującym obiekty; 7. Zapewnienie sprawnych, estetycznych dozowników na mydło, dozowników ręczników papierowych lub suszarek elektrycznych (jeśli takie stosowane są w szalecie), uchwytów na papier toaletowy; 8. Zapewnienie środków czystości tj. papier toaletowego, mydła do dozowników, ręczników papierowych oraz środków dezynfekcyjnych i odświeżających; 9. Utrzymanie szaletów publicznych w należytym stanie sanitarnym, odpowiadającym wymogom Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz zapewnienie przestrzegania przepisów BHP i ppoż; 10. Ponoszenie kosztów eksploatacji szaletów, a w szczególności: energii elektrycznej, wody, ścieków, wywozu odpadów, ogrzewania obiektów, eksploatacji i przeglądów platformy dla niepełnosprawnych w szalecie w Ogrodzie Saskim oraz windy w szalecie na placu Litewskim, konserwacji i utrzymania w stałej sprawności eksploatacyjnej urządzeń systemu sygnalizacji włamania – napadu oraz monitorowania sygnałów systemu sygnalizacji włamania w szalecie pod ul. Zamkową w Lublinie; 11. Utrzymanie należytego porządku na zewnątrz obiektów: a) na dojściach do szaletów, chodnikach przyległych do obiektów poprzez między innymi bieżące zamiatanie, usuwanie błota, usuwanie odrostów roślinności, odśnieżanie i usuwanie śliskości zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, skuteczne czyszczenie (np. mycie wodą lub przy użyciu detergentów, szczotek, specjalistycznych sprzętów) elementów związanych z obiektami np. elementów z piaskowca, murków oporowych oraz bieżący wywóz zebranych odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami, b) na terenach zielonych (publicznych) w promieniu średnio 5 m od obiektu poprzez między innymi bieżące zbieranie wszelkich odpadów, koszenie, grabienie liści oraz wywóz zgromadzonych odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami; 12. Otwarcie szaletów publicznych według zakresu określonego w Załączniku nr 1 do umowy 13. Przygotowywanie zakresów proponowanych działań inwestycyjnych i przekazywanie ich Gminie w terminie do 30 czerwca danego roku kalendarzowego na rok następny; 14. Pobieranie opłat za korzystanie z szaletów i przekazywanie ich do Gminy w terminach i na zasadach określonych w Załączniku nr 2 do umowy. 15. Stosowanie przepisów właściwego rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących oraz ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2020 r. poz.106, z późn. zm.), a w szczególności obowiązków wynikających z przepisów działu XI tej ustawy w odniesieniu do przekazanych kas rejestrujących, będących własnością Gminy zainstalowanych w szaletach publicznych położonych: na Placu Litewskim, pod ul. Zamkową, w Ogrodzie Saskim oraz w Parku Ludowym. 16. Właściwe użytkowanie oraz serwisowanie kas rejestrujących w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym wraz z realizacją wszystkich czynności związanych z prowadzeniem usług w zakresie serwisu kas na rzecz Gminy w sposób zgodny z wymogami określonymi we właściwym rozporządzeniu Ministra Finansów; 17. Wykonawca jest zobowiązany w zakresie utrzymania i eksploatacji szaletów publicznych, w szczególności do: a) zapewnienia odpowiedniego potencjału organizacyjnego, kadrowego i technicznego niezbędnego do prawidłowego utrzymania i eksploatacji szaletów publicznych; b) przeprowadzania wszelkich procedur związanych z udzieleniem zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami; c) kierowania się zasadą efektywności ekonomicznej, oznaczającej dążenie do uzyskania jak najlepszych efektów przy możliwie najniższych kosztach oraz zasadą odpowiedzialności społecznej, oznaczającej dbałość o realizację potrzeb użytkowników szaletów publicznych; d) wykonywania obowiązków zgodnie z przepisami prawa, z zachowaniem należytej dbałości o interes Gminy; e) występowania w imieniu i na rzecz Gminy, wyłącznie w granicach udzielonych pełnomocnictw; f) prowadzenie spraw związanych z interwencjami mieszkańców z zakresu utrzymania i eksploatacji szaletów publicznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70332200-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną