Przetargi.pl
Budowa oświetlenia w Gminie Lubartów

Gmina Lubartów ogłasza przetarg

 • Adres: 21-100 Lubartów, ul. Lubelska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 818 553 586 , fax. 818 545 901
 • Data zamieszczenia: 2021-02-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lubartów
  ul. Lubelska 18A
  21-100 Lubartów, woj. lubelskie
  tel. 818 553 586, fax. 818 545 901
  REGON: 54342700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://uglubartow.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa oświetlenia w Gminie Lubartów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2.2. Zakres zamówienia obejmuje następujące prace do wykonania: Zadanie nr 1: „Budowa wydzielonego oświetlenia drogi powiatowej nr 1545L (działka nr ewid. 111/2) w miejscowości Nowodwór-Piaski, gmina Lubartów” Zamówienie obejmuje ustawienie 34 szt. słupów oświetleniowych zewnętrznych z oprawami oświetleniowymi LED spełniającymi normy oświetlenia drogi klasy ME6. Oświetlenie zasilane będzie ze stacji transformatorowej Nowodwór 13. Zasilanie opraw oświetleniowych należy wykonać kablem YAKXS4x25 mm2. Wyklucza się możliwość wykonania robót ziemnych naruszających konstrukcję jezdni lub chodnika. Zakres rzeczowy inwestycji: - budowa latarni oświetleniowych - 34 szt., - montaż opraw oświetleniowych - 37 szt., - budowa linii kablowej typu YAKXS 4x25 mm2 - 1749 m / 1987 m, Zakres zamówienia obejmuje wykonanie następujących prac: - Spełnienie wszystkich zobowiązań i uzyskanie zezwoleń wynikających z uzgodnienia Zarządu Dróg Powiatowych w Lubartowie z dnia 22.07.2019 r. znak: ZDP.U.4045.13.648.2019, - Geodezyjne wytyczenie w terenie trasy kablowej, stanowisk latarni oświetleniowych oraz kolizji po trasie, - Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej, - Montaż fundamentów dla słupów oświetleniowych, - Montaż słupów oświetleniowych i wysięgników, - Montaż opraw oświetleniowych drogowych LED na wysięgnikach, - Uziomy i ochrona przeciwporażeniowa, - Podłączenie zasilania oświetlenia do sieci PGE RE Lublin –Teren, - Wykonanie testów i pomiarów linii, - Przeprowadzenie prób oraz konserwacja linii i urządzeń w okresie gwarancji, - Uporządkowanie terenu z odpadów powstałych przy realizacji prac, -Opracowanie dokumentacji powykonawczej, w tym powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. Oprawy oświetlenia drogowego Oprawy oświetlenia ulicznego muszą spełniać parametry nie gorsze niż wskazane poniżej: - Moc lampy: od 130 W do 150 W. - Temperatura barwowa światła: min. 4000K. - Początkowy współczynnik oddawania barw Ra: min. 70. - Strumień świetlny: min. 10319 lm. - Skuteczność świetlna oprawy LED: min. 135 lm/W. - Optyka: asymetryczny rozsył światłości. - Napięcie wejściowe: 220 V - 240 V. - Częstotliwość wejściowa: 50 Hz – 60 Hz. - Sprawność świetlna oprawy: . 88%. - Trwałość oprawy: min. 100.000 godzin L90B10. - Oprawa powinna być wyposażona w uniwersalny, zintegrowany uchwyt (bez dodatkowych uchwytów, reduktorów czy nasadek) pozwalający na montaż na wysięgniku, a także pozwalający na zmianę kąta nachylenia oprawy w zakresie co najmniej od -20° do +20° przy montażu na wysięgniku, uchwyt powinien posiadać dodatkowe zabezpieczenie zapobiegające przypadkowemu obróceniu oprawy na wysięgniku. Uchwyt powinien być wykonany z tego samego materiału co obudowa, malowany proszkowo w kolorze takim samym jak oprawa. - Materiał obudowy: wysokociśnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor z ogólnodostępnej palety RAL. - Materiał klosza/soczewki: płaskie hartowane szkło. - Stopień odporności klosza/soczewki na uderzenia mechaniczne: minimum IK08. - Szczelność całej oprawy: nie mniejsza niż IP66 (zabezpieczenie przed przenikaniem kurzu, opadami atmosferycznymi i penetracją insektów). - Oprawa powinna posiadać dodatkowe zabezpieczenie przed przepięciami (poza zasilaczem) o wartości 10kV. - Oprawa powinna być wyposażona w autonomiczny układ redukcji mocy w porze nocnej, umożliwiający 5- cio stopniową redukcję mocy i strumienia świetlnego (konkretny profil redukcji zostanie przekazany Wykonawcy przed zamówieniem opraw). - Oprawa powinna być wyposażona w system regulacji ciśnienia wewnątrz oprawy, zapobiegający zjawisku kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej. - Oprawapowinna być wyposażona w system optymalnego odprowadzenia ciepła (termiczne rozdzielenie pomiędzy układem zasilającym, a układem optycznym), oraz czujnik termiczny umieszczony na panelu LED zapobiegający jego przypadkowemu przegrzaniu. – Elementy mocujące oprawę na słupie/wysięgniku (śruby, podkładki) powinny być wykonane ze stali nierdzewnej. - Oprawa powinna być wykonana w I lub II klasie ochrony IEC. - Oprawa powinna być oznakowana znakiem CE oraz posiadać deklarację zgodności WE i certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego, potwierdzający spełnienie deklarowanych parametrów i procesów produkcji - certyfikat ENEC lub równoważny. - Oprawa powinna być wyposażona w jednostkę zasilającą posiadającą w standardzie zabezpieczenia: przeciwzwarciowe, przeciążeniowe, nadnapięciowe i termiczne. - Cała oprawa (panel LED, zasilacz, obudowa) powinna posiadać wieloletnią, nie mniejszą niż 3 lata, gwarancję producenta możliwą do realizacji w Polsce, wystawioną przez producenta lub upoważnionego przedstawiciela, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. - Zakres temperatury pracy niezakłóconej: min. od -30° C do +35° C. - W celu ułatwienia czynności serwisowych każda oprawa musi być wyposażona w trwałe oznaczenie (np. kod QR lub równoważny) umożliwiający zidentyfikowanie parametrów oprawy (nazwę oprawy, strumień świetlny, typ optyki, moc, współczynnik mocy, temp. barwową źródła światła, datę produkcji). Skanowanie kodu musi odbywać się za pomocą ogólnodostępnej i bezpłatnej aplikacji zainstalowanej na telefonie komórkowym. Słupy oświetlenia drogowego Słupy oświetleniowe muszą spełniać parametry nie gorsze niż wskazane poniżej: - Słup oświetleniowy zewnętrzny wykonany ze stali gatunku min. S235, grubość ścianki min. 4mm, - Wysokość słupa 12,0 m, wysokość zawieszenia oprawy min. 13,0 m. - Słup stożkowy w przekroju o profilu wielokątnym (sześciokąta lub ośmiokąta) z możliwością montażu na szczycie słupa wysięgnika o wysięgu 1,5 m. - Słupy powinny być przystosowane do zamontowania na ich szczytach wysięgników, na których mocuje się oprawy LED. - Wysięgniki słupowe rurowe ocynkowane ogniowo do montażu na szczycie słupa, łukowe o wysokości 1,0 m: pojedyncze o wysięgu 1,5 m i podwójne o wysięgu 1,5 m (zgodnie z dokumentacją projektową), kąt 5°. - Wysięgniki słupowe powinny stanowić komplet z dobranymi słupami oświetleniowymi, najlepiej tego samego producenta. - Słupy powinny być wyposażone w zamykane wnęki, które zapewniają dostęp i zabezpieczają wyposażenie elektryczne słupa, które stanowi tabliczka bezpiecznikowa. - Słup powinien być oznakowany znakiem CE. - Gwarancja producenta: minimum 3 lata, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. - Stopa słupa wykonana z blachy wytłaczanej o użebrowaniu i konstrukcji węzła mocującego całkowicie ukrytego w dolnej części słupa. - Słup montowany na fundamencie żelbetowym prefabrykowanym zakończonym marką stalową, dedykowanym do wybranych słupów oświetleniowych, mocowany min. 4 śrubami osłoniętymi kapturkami. Fundament powinien być na całej powierzchni zabezpieczony warstwą bitumiczną. - Powierzchnia wewnętrzna i zewnętrzna słupa powinna byćzabezpieczona antykorozyjnie ocynkiem zanurzeniowym. Dopuszcza się malowanie proszkowe. - Zabezpieczenie podstawy słupa bezbarwnym elastomerem do wysokości min. 350 mm przed niekorzystnym działaniem związków soli oraz amoniaku, a także aby zapobiec mechanicznym uszkodzeniom. Powierzchnia elastomeru powinna być przykryta farbą odporną na działanie promieni UV, farba dopasowana w kolorze słupa, zabezpieczenie ma być wykonane i poświadczone przez producenta słupów. Zadanie nr 2: „Budowa podwieszonego na istniejących słupach oświetlenia drogowego odcinka drogi gminnej nr 103374L (działka nr ewid. 849) oraz budowa wydzielonego oświetlenia drogowego odcinka drogi gminnej nr 103374L (działka nr ewid. 849) we wsi Nowodwór-Piaski, gmina Lubartów”, Zamówienie obejmuje: - podwieszenie na istniejących słupach energetycznych żelbetowych 7 szt. opraw oświetleniowych LED spełniających normy oświetlenia drogi klasy ME6, - ustawienie 4 szt. słupów oświetleniowych zewnętrznych z oprawami oświetleniowymi LED spełniającymi normy oświetlenia drogi klasy ME6. Oświetlenie zasilane będzie ze stacji transformatorowej Nowodwór 17. Zasilanie opraw oświetleniowych należy wykonać kablem AsXSn2x25mm2 (podwieszenie) oraz kablem YAKY4x35mm2. Wyklucza się możliwość wykonania robót ziemnych naruszających konstrukcję jezdni lub chodnika. Zakres rzeczowy inwestycji: - montaż opraw oświetleniowych na istniejących słupach - 7 szt., - budowa linii kablowej podwieszonej typu AsXSn2x25mm2 - 307 m, - budowa latarni oświetleniowych - 4 szt., - montaż opraw oświetleniowych - 4 szt., - budowa linii kablowej typu YAKY4x35mm2 - 227 m / 211 m, Zakres zamówienia obejmuje wykonanie następujących prac: - Geodezyjne wytyczenie w terenie trasy kablowej, stanowisk latarni oświetleniowych oraz kolizji po trasie, - Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej oraz przewodu podwieszonego, - Montaż fundamentów dla słupów oświetleniowych, - Montaż słupów oświetleniowych i wysięgników, - Montaż wysięgników na istniejących słupach żelbetowych, - Montaż opraw oświetleniowych drogowych LED na wysięgnikach, - Uziomy i ochrona przeciwporażeniowa, - Podłączenie zasilania oświetlenia do sieci PGE RE Lublin –Teren, - Wykonanie testów i pomiarów linii, - Przeprowadzenie prób oraz konserwacja linii i urządzeń w okresie gwarancji, - Uporządkowanie terenu z odpadów powstałych przy realizacji prac, - Opracowanie dokumentacji powykonawczej, w tym powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. Oprawy oświetlenia drogowego Oprawy oświetlenia ulicznego muszą spełniać parametry nie gorsze niż wskazane poniżej: - Moc lampy: od 81 W do 90 W. - Temperatura barwowa światła: od 3700K do 4000K. - Początkowy współczynnik oddawania barw Ra: min. 70. - Strumień świetlny: od 10900 lm do 12000 lm. - Optyka: asymetryczny rozsył światłości. - Napięcie wejściowe: 220 V - 240 V. - Częstotliwość wejściowa: 50 Hz – 60 Hz. - Sprawność świetlna oprawy: . 90%. - Trwałość oprawy: min. 50.000 godzin L80B10. - Oprawa powinna być wyposażona w uniwersalny, zintegrowany uchwyt (bez dodatkowych uchwytów, reduktorów czy nasadek) pozwalający na montaż na wysięgniku, a także pozwalający na zmianękąta nachylenia oprawy w zakresie co najmniej od -20° do +20° przy montażu na wysięgniku, uchwyt powinien posiadać dodatkowe zabezpieczenie zapobiegające przypadkowemu obróceniu oprawy na wysięgniku. Uchwyt powinien być wykonany z tego samego materiału co obudowa, malowany proszkowo w kolorze takim samym jak oprawa. - Materiał obudowy: wysokociśnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor z ogólnodostępnej palety RAL. - Materiał klosza/soczewki: płaskie hartowane szkło. - Stopień odporności klosza/soczewki na uderzenia mechaniczne: minimum IK08. - Szczelność całej oprawy: nie mniejsza niż IP66 (zabezpieczenie przed przenikaniem kurzu, opadami atmosferycznymi i penetracją insektów). - Oprawa powinna posiadać dodatkowe zabezpieczenie przed przepięciami (poza zasilaczem) o wartości 10kV. - Oprawa powinna być wyposażona w autonomiczny układ redukcji mocy w porze nocnej, umożliwiający 5-cio stopniową redukcję mocy i strumienia świetlnego (konkretny profil redukcji zostanie przekazany Wykonawcy przed zamówieniem opraw). - Oprawa powinna być wyposażona w system regulacji ciśnienia wewnątrz oprawy, zapobiegający zjawisku kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej. - Oprawa powinna być wyposażona w system optymalnego odprowadzenia ciepła (termiczne rozdzielenie pomiędzy układem zasilającym, a układem optycznym), oraz czujnik termiczny umieszczony na panelu LED zapobiegający jego przypadkowemu przegrzaniu. – Elementy mocujące oprawę na słupie/wysięgniku (śruby, podkładki) powinny być wykonane ze stali nierdzewnej. - Oprawa powinna być wykonana w I lub II klasie ochrony IEC. - Oprawa powinna być oznakowana znakiem CE oraz posiadać deklarację zgodności WE i certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego, potwierdzający spełnienie deklarowanych parametrów i procesów produkcji - certyfikat ENEC lub równoważny. - Oprawa powinna być wyposażona w jednostkę zasilającą posiadającą w standardzie zabezpieczenia: przeciwzwarciowe, przeciążeniowe, nadnapięciowe i termiczne. - Cała oprawa (panel LED, zasilacz, obudowa) powinna posiadać wieloletnią, nie mniejszą niż 3 lata, gwarancję producenta możliwą do realizacji w Polsce, wystawioną przez producenta lub upoważnionego przedstawiciela, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. - Zakres temperatury pracy niezakłóconej: min. od -30° C do +35° C. - W celu ułatwienia czynności serwisowych każda oprawa musi być wyposażona w trwałe oznaczenie (np. kod QR lub równoważny) umożliwiający zidentyfikowanie parametrów oprawy (nazwę oprawy, strumień świetlny, typ optyki, moc, współczynnik mocy, temp. barwową źródła światła, datę produkcji). Skanowanie kodu musi odbywać się za pomocą ogólnodostępnej i bezpłatnej aplikacji zainstalowanej na telefonie komórkowym. Słupy oświetlenia drogowego Słupy oświetleniowe muszą spełniać parametry nie gorsze niż wskazane poniżej: - Słup oświetleniowy zewnętrzny wykonany ze stali gatunku min. S235, grubość ścianki min. 4mm. - Wysokość słupa zależna od rodzaju wysięgnika. Wysokość zawieszenia wszystkich opraw powinna być jednakowa i wynosić min. 8,0 m. - Słup stożkowy w przekroju o profilu wielokątnym (sześciokąta lubośmiokąta) z możliwością montażu na szczycie słupa wysięgnika o wysięgu 2,0 m. - Słupy powinny być przystosowane do zamontowania na ich szczytach wysięgników, na których mocuje się oprawy LED. - Wysięgniki słupowe rurowe ocynkowane ogniowo do montażu na szczycie słupa, pojedyncze o wysięgu 2,0 m (zgodnie z dokumentacją projektową), kąt 10°. - Wysięgniki słupowe rurowe ocynkowane ogniowo do montażu na słupach żelbetowych ŻN-10, pojedyncze o wysięgu 2,0 m (zgodnie z dokumentacją projektową), kąt 10°. - Wysięgniki słupowe powinny stanowić komplet z dobranymi słupami oświetleniowymi, najlepiej tego samego producenta. - Słupy powinny być wyposażone w zamykane wnęki, które zapewniają dostęp i zabezpieczają wyposażenie elektryczne słupa, które stanowi tabliczka bezpiecznikowa. - Słup powinien być oznakowany znakiem CE. - Gwarancja producenta: minimum 3 lata, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. - Stopa słupa wykonana z blachy wytłaczanej o użebrowaniu i konstrukcji węzła mocującego całkowicie ukrytego w dolnej części słupa. - Słup montowany na fundamencie żelbetowym prefabrykowanym zakończonym marką stalową, dedykowanym do wybranych słupów oświetleniowych, mocowany min. 4 śrubami osłoniętymi kapturkami. Fundament powinien być na całej powierzchni zabezpieczony warstwą bitumiczną. - Powierzchnia wewnętrzna i zewnętrzna słupa powinna być zabezpieczona antykorozyjnie ocynkiem zanurzeniowym. Dopuszcza się malowanie proszkowe. - Zabezpieczenie podstawy słupa bezbarwnym elastomerem do wysokości min. 350 mm przed niekorzystnym działaniem związków soli oraz amoniaku, a także aby zapobiec mechanicznym uszkodzeniom. Powierzchnia elastomeru powinna być przykryta farbą odporną na działanie promieni UV, farba dopasowana w kolorze słupa, zabezpieczenie ma być wykonane i poświadczone przez producenta słupów. Zadanie nr 3: „Budowa wydzielonego oświetlenia drogi powiatowej nr 1557L (działka nr ewid. 555) w miejscowości Łucka-Kolonia, gm. Lubartów”, Zamówienie obejmuje ustawienie 7 szt. słupów oświetleniowych zewnętrznych z oprawami oświetleniowymi LED spełniającymi normy oświetlenia drogi klasy ME6. Oświetlenie zasilane będzie ze stacji transformatorowej Łucka 9. Zasilanie opraw oświetleniowych należy wykonać kablem YAKY4x25mm2. Wyklucza się możliwość wykonania robót ziemnych naruszających konstrukcję jezdni lub chodnika. Zakres rzeczowy inwestycji: - budowa latarni oświetleniowych - 7 szt., - montaż opraw oświetleniowych - 7 szt., - budowa linii kablowej typu YAKY4x25mm2 - 320 m / 350 m + 30,5 m / 35,5 m, - budowa szafki oświetlenia ulicznego - 1 szt. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie następujących prac: - Spełnienie wszystkich zobowiązań i uzyskanie zezwoleń wynikających z uzgodnienia Zarządu Dróg Powiatowych w Lubartowie z dnia 22.07.2019 r. znak: ZDP.U.4045.13.648.2019, - Geodezyjne wytyczenie w terenie trasy kablowej, stanowisk latarni oświetleniowych oraz kolizji po trasie, - Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej, - Montaż fundamentów dla słupów oświetleniowych, - Montaż słupów oświetleniowych i wysięgników, - Montaż opraw oświetleniowych drogowych LED na wysięgnikach, -Uziomy i ochrona przeciwporażeniowa, - Podłączenie zasilania oświetlenia do sieci PGE RE Lublin –Teren, - Wykonanie testów i pomiarów linii, - Przeprowadzenie prób oraz konserwacja linii i urządzeń w okresie gwarancji, - Uporządkowanie terenu z odpadów powstałych przy realizacji prac, - Opracowanie dokumentacji powykonawczej, w tym powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. Oprawy oświetlenia drogowego Oprawy oświetlenia ulicznego muszą spełniać parametry nie gorsze niż wskazane poniżej: - Moc lampy: min. 120 W. - Temperatura barwowa światła: min. 4000K. - Początkowy współczynnik oddawania barw Ra: min. 70. - Strumień świetlny: min. 14600 lm. - Skuteczność świetlna oprawy LED: min. 121 lm/W. - Optyka: asymetryczny szeroki rozsył światłości. - Napięcie wejściowe: 220 V - 240 V. - Częstotliwość wejściowa: 50 Hz – 60 Hz. - Sprawność świetlna oprawy: . 90%. - Trwałość oprawy: min. 50.000 godzin L80B10. - Oprawa powinna być wyposażona w uniwersalny, zintegrowany uchwyt (bez dodatkowych uchwytów, reduktorów czy nasadek) pozwalający na montaż na wysięgniku, a także pozwalający na zmianę kąta nachylenia oprawy w zakresie co najmniej od -15° do +15° przy montażu na wysięgniku, uchwyt powinien posiadać dodatkowe zabezpieczenie zapobiegające przypadkowemu obróceniu oprawy na wysięgniku. Uchwyt powinien być wykonany z tego samego materiału co obudowa, malowany proszkowo w kolorze takim samym jak oprawa. - Materiał obudowy: wysokociśnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor z ogólnodostępnej palety RAL. - Materiał klosza/soczewki: płaskie hartowane szkło. - Stopień odporności klosza/soczewki na uderzenia mechaniczne: minimum IK08. - Szczelność całej oprawy: nie mniejsza niż IP66 (zabezpieczenie przed przenikaniem kurzu, opadami atmosferycznymi i penetracją insektów). - Oprawa powinna posiadać dodatkowe zabezpieczenie przed przepięciami (poza zasilaczem) o wartości 10kV. - Oprawa powinna być wyposażona w autonomiczny układ redukcji mocy w porze nocnej, umożliwiający 5-cio stopniową redukcję mocy i strumienia świetlnego (konkretny profil redukcji zostanie przekazany Wykonawcy przed zamówieniem opraw). - Oprawa powinna być wyposażona w system regulacji ciśnienia wewnątrz oprawy, zapobiegający zjawisku kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej. - Oprawa powinna być wyposażona w system optymalnego odprowadzenia ciepła (termiczne rozdzielenie pomiędzy układem zasilającym, a układem optycznym), oraz czujnik termiczny umieszczony na panelu LED zapobiegający jego przypadkowemu przegrzaniu. – Elementy mocujące oprawę na słupie/wysięgniku (śruby, podkładki) powinny być wykonane ze stali nierdzewnej. - Oprawa powinna być wykonana w II klasie ochrony IEC. - Oprawa powinna być oznakowana znakiem CE oraz posiadać deklarację zgodności WE i certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego, potwierdzający spełnienie deklarowanych parametrów i procesów produkcji - certyfikat ENEC lub równoważny. - Oprawa powinna być wyposażona w jednostkę zasilającą posiadającą w standardzie zabezpieczenia: przeciwzwarciowe, przeciążeniowe, nadnapięciowe i termiczne. - Cała oprawa (panel LED, zasilacz,obudowa) powinna posiadać wieloletnią, nie mniejszą niż 3 lata, gwarancję producenta możliwą do realizacji w Polsce, wystawioną przez producenta lub upoważnionego przedstawiciela, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. - Zakres temperatury pracy niezakłóconej: min. od -30° C do +35° C. - W celu ułatwienia czynności serwisowych każda oprawa musi być wyposażona w trwałe oznaczenie (np. kod QR lub równoważny) umożliwiający zidentyfikowanie parametrów oprawy (nazwę oprawy, strumień świetlny, typ optyki, moc, współczynnik mocy, temp. barwową źródła światła, datę produkcji). Skanowanie kodu musi odbywać się za pomocą ogólnodostępnej i bezpłatnej aplikacji zainstalowanej na telefonie komórkowym. Słupy oświetlenia drogowego Słupy oświetleniowe muszą spełniać parametry nie gorsze niż wskazane poniżej: - Słup oświetleniowy zewnętrzny wykonany ze stali gatunku min. S235, grubość ścianki min. 4mm. - Wysokość słupa zależna od rodzaju wysięgnika. Wysokość zawieszenia wszystkich opraw powinna być jednakowa i wynosić min. 11,0 m. - Słup stożkowy w przekroju o profilu wielokątnym (sześciokąta lub ośmiokąta) z możliwością montażu na szczycie słupa wysięgnika o wysięgu 2,0 m. - Słupy powinny być przystosowane do zamontowania na ich szczytach wysięgników, na których mocuje się oprawy LED. - Wysięgniki słupowe rurowe ocynkowane ogniowo do montażu na szczycie słupa, pojedyncze o wysięgu 2,0 m (zgodnie z dokumentacją projektową). - Wysięgniki słupowe powinny stanowić komplet z dobranymi słupami oświetleniowymi, najlepiej tego samego producenta. - Słupy powinny być wyposażone w zamykane wnęki, które zapewniają dostęp i zabezpieczają wyposażenie elektryczne słupa, które stanowi tabliczka bezpiecznikowa. - Słup powinien być oznakowany znakiem CE. - Gwarancja producenta: minimum 3 lata, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. - Stopa słupa wykonana z blachy wytłaczanej o użebrowaniu i konstrukcji węzła mocującego całkowicie ukrytego w dolnej części słupa. - Słup montowany na fundamencie żelbetowym prefabrykowanym zakończonym marką stalową, dedykowanym do wybranych słupów oświetleniowych, mocowany min. 4 śrubami osłoniętymi kapturkami. Fundament powinien być na całej powierzchni zabezpieczony warstwą bitumiczną. - Powierzchnia wewnętrzna i zewnętrzna słupa powinna być zabezpieczona antykorozyjnie ocynkiem zanurzeniowym. Dopuszcza się malowanie proszkowe. - Zabezpieczenie podstawy słupa bezbarwnym elastomerem do wysokości min. 350 mm przed niekorzystnym działaniem związków soli oraz amoniaku, a także aby zapobiec mechanicznym uszkodzeniom. Powierzchnia elastomeru powinna być przykryta farbą odporną na działanie promieni UV, farba dopasowana w kolorze słupa, zabezpieczenie ma być wykonane i poświadczone przez producenta słupów. 2.3. Szczegółowy rodzaj robót oraz ich pełny zakres został określony w - projekcie budowlano-wykonawczym, - specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót branży elektrycznej, - przedmiarze robót (umieszczony pomocniczo), ww. dokumenty dostępne są na stronie internetowej zamawiającego w załączniku nr 1 do SIWZ: https://uglubartow.bip.lubelskie.pl Przedmiar robót ma charakterpomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową, w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji, nie będzie to mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze pewnych robót koniecznych do wykonania na podstawie dokumentacji projektowej (w tym w projekcie budowlano wykonawczym) nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej. 2.4. Rozwiązania równoważne. W przypadku użycia w dokumentacji projektowej odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację projektową powinien założyć, że każdemu odniesieniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp użytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz „lub równoważne". W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Użycie w dokumentacji projektowej oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy Pzp oznacza, że Zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez Zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, Zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego. Użycie w dokumentacji projektowej wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniającezgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku, gdy dany Wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany Wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach Zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z dokumentacją techniczną. Uwaga: 1/ W odniesieniu do występujących w opisie przedmiotu zamówienia odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 31. ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza w każdym przypadku rozwiązania równoważne opisywanym. 2/ Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia z należytą starannością m.in. informując projektantów o celu przygotowywanej dokumentacji projektowej, i wprost wymagając od nich przygotowania opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami ustawy Pzp, w szczególności jej art. 29. 3/ Konsekwentnie, wszelkie użyte w wyniku niedopatrzenia w dokumentacji projektowej i STWiOR opis przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę nie ma charakteru wiążącego dla Wykonawców i należy go traktować jedynie jako egzemplifikacje (ilustracje) możliwych do użycia produktów i metod wykonania. W każdym przypadku, Zamawiający dopuści inny produkt spełniający wymogi SIWZ, pozwalający na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną, założonymi celami i obowiązującymi przepisami. 2.5. Ubezpieczenie. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, z którym podpisze umowę, dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż wartość brutto złożonej oferty. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, z którym podpisze umowę posiadania polisy ubezpieczenia zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego w § 11 Projektu umowy. 2.6. Gwarancja. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane urządzenia i materiały na okres wskazany w formularzu oferty. Warunki gwarancji opisuje § 12 Projektu umowy. Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia - stanowi kryterium oceny ofert. Zamawiający określa go na okres w przedziale od 36 miesięcy (termin minimalny) do 60 miesięcy (termin maksymalny) od dnia podpisaniaprotokołu odbioru końcowego (bez uwag). Zamawiającemu przysługują pełne uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynikające z przepisów kodeksu cywilnego w terminach tam określonych - niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. Udzielając gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatne czynności przeglądów gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji na cały przedmiot zamówienia, więc powinien ten koszty uwzględnić w wynagrodzeniu. Przeglądy będą odbywały się minimum raz w roku, chyba, że gwarancja producenta danego materiału wymaga częstszych przeglądów gwarancyjnych. 2.7. Podwykonawcy. Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Wykonawca: 1) jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym (Załącznik nr 3 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy (oznaczenie przedsiębiorstwa) podwykonawców; 2) w przypadku podpisania umowy wykonawca będzie zobowiązany, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podał - o ile będą znane - nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca będzie zawiadamiał podczas realizacji umowy zamawiającego o wszelkich zmianach danych dotyczących podwykonawców, a także przekazywał informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację przedmiotu zamówienia. 3) jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wskazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Kary umowne za nieprawidłowe zgłaszanie podwykonawców oraz realizowanie na ich rzecz płatności określone są w projekcie umowy. 2.8. Klauzula zatrudnienia. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych, operatorzy sprzętu i prace fizyczne instalacyjno-montażowe objęte zakresem zamówienia, określonym w pkt. 2.1-2.3 SIWZ. (obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy). Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zawarte są § 13 Projektu umowy stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach