Przetargi.pl
Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru nad inwestycją dotyczącą budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wysokie.

Gmina Międzyrzec Podlaski ogłasza przetarg

 • Adres: 21-560 Międzyrzec Podlaski, ul. Warszawska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 833 712 496
 • Data zamieszczenia: 2020-04-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Międzyrzec Podlaski
  ul. Warszawska 20
  21-560 Międzyrzec Podlaski, woj. lubelskie
  tel. 833 712 496
  REGON: 30237428000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://miedzyrzecgmina.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru nad inwestycją dotyczącą budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wysokie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na pełnieniu obowiązków Inspektora Nadzoru nad inwestycją obejmującą budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wysokie. Inwestycja jest realizowana w oparciu o projekt budowlany dotyczący ,,Budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i przyłączami oraz za licznikowymi przyłączami kablowymi nn’’ oraz o decyzję o pozwolenie na budowę nr MP/154/16 z dnia 30.06.2016 r. wydaną przez Starostę Bialskiego. Przedmiot zamówienia obejmują przede wszystkim czynności określone w pkt. 2.1 i 2.2. SIWZ z uwzględnieniem pełnienia nadzoru w zakresie branży sanitarnej oraz instalacji elektrycznych jako współudział inspektorów branżowych, posiadających uprawnienia budowlane bez ograniczeń w poszczególnych specjalnościach/zakresach zgodnie z pkt. 4.2.3 SIWZ. Charakterystyka projektowanej kanalizacji: Inwestycja obejmuje teren o powierzchni około 65,5 ha. W obrębie tego terenu – obejmującego miejscowość Wysokie, gmina Międzyrzec Podlaski – znajduje się około 120 gospodarstw domowych przewidzianych do podłączenia do realizowanej w ramach projektu sieci kanalizacyjnej celem odprowadzania ścieków bytowo–gospodarczych w systemie grawitacyjno–ciśnieniowym. Ścieki odprowadzane będą rurociągiem tłocznym z miejscowości Wysokie do miejskiej sieci grawitacyjnej usytuowanej przy ul. Brzeskiej w Międzyrzecu Podlaskim, skąd dalej będą przesyłane do oczyszczalni ścieków w Międzyrzecu Podlaskim, gdzie wspólnie ze ściekami miejskimi zostaną poddawane procesom oczyszczania i odprowadzone do wód płynących. Trasa planowanej sieci kanalizacji sanitarnej przebiega po działkach prywatnych, w pasie drogowym drogi miejskiej i powiatowej oraz w pasie drogowym dróg gminnych. Zakres inwestycji objętej nadzorem dotyczy również: 1) budowy przepompowni ścieków, 2) budowy odejść sieci do działek prywatnych, 3) budowy przyłączy kanalizacyjnych, 4) budowy zasilenia energetycznego przepompowni ścieków, 5) odtworzenia do stanu pierwotnego terenu działek, po których przebiega inwestycja, 6) odtworzenia do stanu pierwotnego nawierzchni dróg i działek, po których przebiega inwestycja, 7) odwodnienia wykopów, 8) odtworzenia ogrodzeń, zieleni oraz innych elementów w obrębie prowadzonych prac.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71240000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o którym mowa w pkt 5.1.1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te, mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa powyżej (w pkt 5.1.1.) oraz dołącza zobowiązania tychże podmiotów do oddania mu do dyspozycji odpowiednich zasobów. Zamawiający nie żąda, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składał dokumenty dotyczące podwykonawców. 2. Dokument, z którego będzie wynikało zobowiązanie podmiotu trzeciego, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, złożone na zasadach określonych w pkt 4.4 – 4.5 SIWZ - jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji innego podmiotu. 3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z podmiotami, które złożyły oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ. 4. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca Wykonawcę lub Wykonawców występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza musi zostać dołączone do oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach