Przetargi.pl
„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Remontu i przebudowy budynków Szpitala w Opolu Lubelskim i Poniatowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach opcji.”

Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 24-300 Opole Lubelskie, Przemysłowa
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 818 272 278, , fax. 818 272 278
 • Data zamieszczenia: 2020-05-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o.
  Przemysłowa 4 a
  24-300 Opole Lubelskie, woj. lubelskie
  tel. 818 272 278, , fax. 818 272 278
  REGON: 43101906900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pczol.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z .o. o. z siedzibą w Opolu Lubelskim

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Remontu i przebudowy budynków Szpitala w Opolu Lubelskim i Poniatowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach opcji.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Remontu i przebudowy budynków Szpitala w Opolu Lubelskim i Poniatowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach opcji. Dokumentację projektową objęta przedmiotem zamówienia należy sporządzić w dwóch niezależnych, lecz kompatybilnych i uzupełniających się opracowaniach (Zadań): 1) dokumentacja projektowa objęta Zadaniem A powinna obejmować swoim zakresem przedmiot Projektu p.n. „Optymalizacja usług medycznych w Powiatowym Centrum Zdrowia w Opolu Lubelskim Sp. z o.o. w lokalizacji Poniatowa oraz Opole Lubelskie”. Stan projektowany określony jest w dokumentacji technicznej i obejmuje swoim zakresem pomieszczenia przeznaczone do remontu ujęte w Projekcie p.n. „Optymalizacja usług medycznych w Powiatowym Centrum Zdrowia w Opolu Lubelskim Sp. z o.o. w lokalizacji Poniatowa oraz Opole Lubelskie”. Zakres ujęty w dokumentacji projektowej dla Zadania A powinien odpowiadać wskaźnikom ujętym we wniosku o dofinansowanie. Szczegóły rozdziału poszczególnych opracowań do ustalenia z Zamawiającym. 2) dokumentacja projektowa objęta Zadaniem B powinna obejmować swoim zakresem pozostały zakres przedmiotu zamówienia niebędący przedmiotem w/w Projektu a wynikający z dokumentacji technicznej. 1. Zakresy, które powinna objąć dokumentacja w ramach Zadania A oraz Zadania B, określa zał. nr 7 do SIWZ. Zamawiający wymaga odrębnej wyceny obu Zadań – A i B w ofercie (Formularzu ofertowym). Szczegółowy podział zakresu poszczególnych opracowań w ramach obu Zadań wskazanych w ust. 4 wymaga uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy. 2. Ponadto Zamawiający zamieszcza (jako zał. nr 8 do SIWZ) dokumentację dodatkową z zastrzeżeniem, że nie stanowi ona części opisu przedmiotu zamówienia i w związku z tym nie określa zakresu świadczenia ani praw i obowiązków wykonawcy, lecz ma charakter wyłącznie informacyjny i pomocniczy do określenia charakteru i zakresu projektowanych robót. 3. Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) zakres podstawowy: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, a także udział w charakterze biegłego w postępowaniu (postępowaniach) o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej; 2) prawo opcji (szczegółowo opisane w zał. nr 5 do umowy): sprawowanie nadzoru autorskiego w rozumieniu art. 20 ust. 1 pkt 4 Prawo budowlanego, nad realizacją robót budowlanych objętych wykonaną dokumentacją projektową. 4. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności: 1) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.), 2) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126), 3) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t. j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1129), 4) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. poz. 595), 5) rozporządzeniem z dnia 25 kwietnia 2012 r. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t. j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1935), 6) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389), 7) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1065). Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje zał nr 7 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71240000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowo w/w zakresu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 2. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca wraz ze złożeniem oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji A. DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ 1. Wraz z ofertą, Wykonawca ma obowiązek złożyć: 1) aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ, w celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu; 2) uzupełniony formularz ofertowy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ; 3) w celu dokonania oceny oferty złożonej przez Wykonawcę w zakresie pozacenowego kryterium oceny ofert (pn. „Doświadczenie kierownika projektu, zespołu [D]”) wskazanego w Rozdz. XIII ust. 3 SIWZ, Wykonawca ma obowiązek złożenia wraz z ofertą Wykazu osób (wg zał. nr 4 do SIWZ), uzupełnionego co najmniej w zakresie koniecznym do oceny, czy osoba wskazana w Wykazie spełnia wymogi Zamawiającego określone w Rozdz. V ust. 1 pkt 2 – Tabela ppkt 1 SIWZ oraz posiada doświadczenie oceniane w ramach kryterium pozacenowego (zgodnie z Rozdz. XIII ust. 3 SIWZ). Brak złożenia Wykazu osób zgodnie ze zdaniem poprzedzającym będzie skutkował przyznaniem ofercie 0 pkt w ramach kryterium pozacenowego: „Doświadczenie kierownika projektu, zespołu [D]”; 4) pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik) – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza; 5) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (o ile dotyczy) – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza. 2. Wykonawca w sytuacji, gdy będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a PZP, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Ze zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi lub roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Oświadczenie wskazane w ust. 1 pkt 1 składa każdy z tych Wykonawców. Dokumenty te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje dotyczące tych podmiotów w Oświadczeniu wstępnym, o którym mowa w ust. 1 pkt 1. 5. Zamawiający żąda także, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieścił informacje dotyczące tych podwykonawców w Oświadczeniu wstępnym, o którym mowa w ust. 1 pkt 1. w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3. Dokumenty, o których mowa powyżej w Rozdz. VI cz. C, składa z osobna każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach