Przetargi.pl
Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: Przebudowa ul. Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ul. Ogólną do skrzyżowania z ul. Królewiecką

Gmina - Miasto Elbląg ogłasza przetarg

 • Adres: 82-300 Elbląg, Łączności
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 552353536, , fax. 552393334
 • Data zamieszczenia: 2020-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina - Miasto Elbląg
  Łączności 1
  82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 552353536, , fax. 552393334
  REGON: 17074771500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umelblag.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: Przebudowa ul. Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ul. Ogólną do skrzyżowania z ul. Królewiecką
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia: Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: Przebudowa ul. Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ul. Ogólną do skrzyżowania z ul. Królewiecką Przedmiot główny: CPV: 71.54.00.00-5 Nazewnictwo wg CPV: Usługi zarządzania budową Główne miejsce świadczenia usług: Elbląg Inwestycja będzie współfinansowana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, edycja 2020. 2. Przedmiot umowy obejmuje nadzór oraz zarządzanie nad realizacją: - odnowy nawierzchni jezdni ul. Fromborskiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ogólną, do skrzyżowania z ul. Królewiecką wraz z odtworzeniem i dostosowaniem nawierzchni zjazdów, zatok autobusowych, regulacją i zabezpieczeniem istniejących urządzeń infrastruktury technicznej (zasuw, włazów, wpustów deszczowych, skrzynek, linii kablowych itp.), odtworzeniem i poprawą oznakowania poziomego i pionowego oraz elementów BRD, usunięciem kolizji, - przebudowy skrzyżowania ulicy Fromborskiej z ulicą Królewiecką na rondo z odtworzeniem i dostosowaniem nawierzchni zjazdów, regulacją i zabezpieczeniem istniejących urządzeń infrastruktury technicznej (zasuw, włazów, wpustów deszczowych, skrzynek, linii kablowych itp.), odtworzeniem i poprawą oznakowania poziomego i pionowego oraz elementów BRD, usunięciem kolizji, - budowy ścieżki rowerowej, budowy i przebudowy chodników, przebudowy zatok autobusowych, budowy peronów przystankowych i dojść do przystanków komunikacji miejskiej i przejść dla pieszych, - przebudowy poboczy oraz renowację rowów odwadniających, - przebudowy oświetlenia ulicznego. 3. Zadanie inwestycyjne wymienione w ppkt 1. realizowane będzie w oparciu o dokumentację projektową: Przebudowa ul. Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ul. Ogólną, do skrzyżowania z ul. Królewiecką, zawierającą projekty budowlano-wykonawcze, przedmiary robót, specyfikacje techniczne, opracowana przez NEOX Sp. z o.o., ul. Wały Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdańsk. Wykaz dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowi ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ. Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz opinia geotechniczna dostępne są pod linkiem: http://www.umelblag.pl/urzad_m/wydzialy/wzp_pliki/zal_SIWZ_29.zip 4. Zakres usługi, stanowiącej przedmiot umowy obejmuje: 1) przygotowanie procesu inwestycyjnego, 2) zarządzanie, nadzorowanie i zapewnienie pełnienia funkcji inspektorów robót branżowych w trakcie realizacji przedsięwzięcia budowlanego wskazanego w ppkt 2 dla każdej z branż, tj. branży drogowej, branży elektroenergetycznej, branży teletechnicznej, 3) prowadzenie rozliczeń bieżących (w trakcie trwania inwestycji) osobno na każdą z branż, 4) rozliczenie inwestycji i przygotowanie przekazania środków trwałych osobno na każdą z branż, 5) obsługa okresu gwarancyjnego wykonanych robót z tytułu gwarancji jakości i rękojmi. 5. Informacje, w oparciu o które realizowana będzie usługa, stanowiąca przedmiot zamówienia: 1) Wszelkie projekty organizacji ruchu na czas realizacji inwestycji opracowane przez wykonawcę robót muszą zostać zatwierdzone przez inspektora nadzoru, Policję oraz organ zarządzający ruchem drogowym, którego funkcje w imieniu Prezydenta Miasta Elbląga realizuje Departament Zarząd Dróg UM w Elblągu. 2) Na roboty objęte dokumentacją projektową, o której mowa w ppkt 3., Zamawiający uzyskał zaświadczenie, że właściwy organ nie wniósł sprzeciwu. Umowę na roboty budowlane dla wykonania zadania inwestycyjnego wymienionego w ppkt 1. Zamawiający zamierza podpisać z Wykonawcą robót w III kwartale bieżącego roku. 3) Inspektor nadzoru robót branży drogowej jest Koordynatorem całości robót – kierownikiem zespołu inspektorów robót branżowych inspektorów branżowych. 4) Przedstawicielem Zamawiającego przy realizacji przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ppkt 1., jest Kierownik Referatu Inwestycji Drogowych w Departamencie Zarząd Dróg Urzędu Miejskiego w Elblągu. 5) Zadanie realizowane będzie przy współudziale środków z budżetu państwa przyznanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, edycja 2020. 6. Obowiązki Wykonawcy: 1. Wykonawca musi dysponować inspektorami nadzoru robót branżowych w trakcie realizacji przedsięwzięcia budowlanego wskazanego w ppkt 2. dla każdej z branż posiadającego wymagane uprawnienia budowlane do nadzorowania robót, tj. : - inspektorem nadzoru robót branży drogowej Koordynator całości robót – kierownikiem zespołu inspektorów nadzoru robót branżowych, oraz - inspektorem nadzoru robót branży elektroenergetycznej, - inspektorem nadzoru robót branży teletechnicznej. Funkcję inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych, wykonywała będzie osoba powołana przez Zamawiającego. 2. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia w ciągu 10 dni od daty podpisania przedmiotowej umowy polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej z tytułu skutków działalności Wykonawcy. 3. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym, sprawdzi poprawność ofert wraz z kosztorysami ofertowymi złożonymi przez wykonawców w przetargu na roboty budowlane i po akceptacji przez Zamawiającego dokona pisemnych poprawek omyłek/braków w ofertach i kosztorysach ofertowych. 4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za monitorowanie i nadzorowanie nad realizacją robót w zakresie określonym dokumentacjami projektowymi, warunkami umownymi, obowiązującymi przepisami. 5. Inspektorzy nadzoru robót branżowych z ramienia Wykonawcy będą ściśle współpracował z komórką ds. rozliczeń wskazaną przez Zamawiającego i dostarczać wszystkie niezbędne, żądane dokumenty, dotyczące rozliczeń. 6. Wykonawca musi posiadać zdolności osobowe i techniczne do realizacji postanowień umowy. 7. Inspektorzy nadzoru robót branżowych z ramienia Wykonawcy przekażą wykonawcy robót teren budowy przy udziale Zamawiającego. 8. Inspektorzy nadzoru robót branżowych z ramienia Wykonawcy będą zarządzali i nadzorowali realizację inwestycji w przedstawionym zakresie. Będą niezależni, aczkolwiek w zakresie wszystkich swoich zadań i obowiązków wyszczególnionych wyżej będą podlegać Zamawiającemu. Inspektorzy nadzoru robót branżowych z ramienia Wykonawcy będą odpowiedzialni bezpośrednio przed Zamawiającym za realizację swoich zadań. 9. Sprawdzenie kompletności uzyskanych uzgodnień firm branżowych, opinii i zezwoleń właściwych organów i instytucji wynikających z warunków technicznych firm branżowych oraz obowiązujących przepisów. W przypadku stwierdzenia niekompletnych lub nieaktualnych uzgodnień, opinii, pozwoleń Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania brakujących lub uaktualnienia przedmiotowych uzgodnień, opinii, pozwoleń we własnym zakresie. 10. Sprawdzenie kompletności zawartości merytorycznej projektów budowlano - wykonawczych, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich oraz szczegółowych specyfikacji technicznych w zakresie spełnienia wymagań i warunków określonych w zezwoleniach właściwych organów i instytucji, uzgodnieniach firm branżowych wynikających z warunków technicznych. 11. Zamawiający zatwierdzać będzie wszelkie raporty i oceny przygotowane przez Inspektorów nadzoru robót branżowych z ramienia Wykonawcy. Ponadto Inspektorzy nadzoru robót branżowych z ramienia Wykonawcy będą konsultować istotne z punktu widzenia realizacji przedsięwzięcia decyzje Zamawiającego, jeżeli wymagać tego będzie waga problemu –na nadzwyczajnych zebraniach/radach budowy. 12. Wykonawca nie ma prawa zaciągać w imieniu Zamawiającego żadnych zobowiązań finansowych, w szczególności w stosunku do wykonawcy robót, autorów dokumentacji projektowej oraz innych uczestników procesu inwestycyjnego bez zgody Zamawiającego. 13. W przypadku zgłoszenia robót koniecznych/dodatkowych lub zamiennych, Inspektorzy nadzoru robót branżowych z ramienia Wykonawcy będą potwierdzać ich zasadność, zgodność ze stanem faktycznym oraz opiniować konieczność ich wykonania i oceniał złożony przez wykonawcę robót budowlanych realizującego inwestycję protokół wykonania tych robót. 14. Inspektorzy nadzoru robót branżowych z ramienia Wykonawcy będą prowadzić bieżące sprawdzenie dopełnienia przez wykonawcę robót wszelkich wymogów formalno – prawnych, wynikających z warunków umowy na wykonanie robót oraz z SIWZ (m.in. zapewnienie kadry posiadającej wymagane kwalifikacje). 15. Zapewnienie stałej dyspozycyjności Inspektorów nadzoru robót branżowych z ramienia Wykonawcy na terenie budowy i stawianie się na terenie budowy lub w siedzibie Zamawiającego przy ul. Czerwonego Krzyża 2 w Elblągu w terminie wskazanym w ofercie; najdłuższy dopuszczalny przez Zamawiającego czas to 4 godziny licząc od wezwania przez Zamawiającego. Zawiadomienie za pomocą poczty elektronicznej, telefonicznie, faksem lub pisemnie uznaje się za skuteczne. 16. Współpraca z firmami branżowymi, które mają swoje urządzenia w obszarze inwestycji i będą siłami własnymi realizować ich remonty lub wymieniać swoje urządzenia w trakcie realizacji inwestycji oraz z właścicielami sąsiadujących posesji. 17. Współpraca z firmami zewnętrznymi, które zgłoszą zamiar realizacji robót budowlanych w obszarze inwestycji, uzgadnianie warunków wykonania tych robót oraz ich koordynacja z robotami budowlanymi w ramach realizacji inwestycji. W przypadkach gdy w uzgodnieniu z wykonawcą robót budowlanych realizującym inwestycję konieczne będzie przekazanie firmie zewnętrznej fragmentu terenu budowy Wykonawca będzie odpowiedzialny za ustalenie w uzgodnieniu z Zamawiającym i wykonawcą robót sposobu postępowania w tym zakresie, w tym określenie zasad, warunków, terminów oraz innych wytycznych związanych z przejęciem/oddaniem terenu budowy przez firmę zewnętrzną i ponownym przekazaniem go dla wykonawcy robót realizującemu inwestycję. 18. Udzielanie regularnych konsultacji i doradztwa technicznego Zamawiającemu. 19. Powiadamianie o rozpoczęciu robót firm branżowych, które mają swoje urządzenia w obszarze inwestycji. 20. Prowadzenie nadzoru inwestorskiego we wszystkich aspektach zgodnie z Ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 21. Organizowanie rad budowy raz na tydzień na terenie budowy, dowiezienie i odwiezienie przedstawiciela Zamawiającego samochodem na rade budowy z siedziby Departamentu Zarząd Dróg ul. Czerwonego Krzyża 2 w Elblągu. 22. Prowadzenie wszelkiej korespondencji, związanej z realizacją inwestycji, w tym przygotowywanie propozycji odpowiedzi na pisma i przedstawianie Zamawiającemu do podpisu. 23. Opiniowanie i akceptowanie sporządzonych przez wykonawcę robót projektów tymczasowej organizacji ruchu i przekładanie ich właściwym organom do zatwierdzenia. 24. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za kompletność, poprawność oraz zgodność z obowiązującymi przepisami prawnymi przedkładanych do PINB i innych organów dokumentów zarówno przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu realizacji inwestycji. 25. Kontrola, uzgadnianie i zatwierdzanie dokumentów złożonych przez Wykonawcę robót budowlanych do Zamawiającego, opiniowanie i zatwierdzanie wydłużenia czasu trwania umowy na realizacje inwestycji oraz zwiększenia kwoty umownej na realizacje robót po uzyskaniu zgody Zamawiającego. 26. Koordynator całości robót z ramienia Wykonawcy zobowiązany jest do uzyskania od wykonawcy robót harmonogramu robót oraz do przedłożenia harmonogramu wraz ze swoją opinią Zamawiającemu w ciągu 7 dni od otrzymania harmonogramu od wykonawcy robót. 27. Bieżąca kontrola i monitorowanie postępów w realizacji inwestycji zgodnie ze zweryfikowanymi dokumentacjami projektowymi oraz zatwierdzonymi harmonogramami. Zidentyfikowanie ewentualnych potencjalnych obszarów problemów oraz zarekomendowanie odpowiednich środków zaradczych. Koordynator całości robót z ramienia Wykonawcy będzie odpowiedzialny za sprawdzenie i uaktualnienie harmonogramów finansowego i rzeczowego całej inwestycji, jak również kontrolowanie przepływów finansowych zgodnie z harmonogramem robót. 28. Inspektorzy nadzoru robót branżowych z ramienia Wykonawcy zobowiązani są do informowanie na piśmie Zamawiającego o wszystkich faktach mających znaczenie dla realizacji inwestycji, a zwłaszcza o wszystkich zagrożeniach terminu zakończenia robót. Przy opóźnieniu w postępie robót powyżej 10% w stosunku do terminu określonego w harmonogramie Koordynator całości robót zażąda przedstawienia od wykonawcy robót programu naprawy opóźnień, który przedstawi na kolejnej radzie budowy. Przy opóźnieniach powyżej 20% w stosunku do terminu określonego w harmonogramie wykonawca robót będzie zobowiązany uaktualnić harmonogram z niezmienionym terminem umownego zakończenia robót. 29. Przygotowanie dokumentacji do ewentualnego arbitrażu. 30. Kontrola i dopilnowanie, aby wszystkie osoby zatrudnione przez wykonawcę robót budowlanych posiadały kwalifikacje oraz uprawnienia do prowadzenia prac budowlanych. 31. Kontrola i dopilnowanie, aby wszystkie używane urządzenia i materiały dostarczone i stosowane przez wykonawców robót posiadały stosowne świadectwa i certyfikaty wymagane przepisami, dokumentacjami projektowymi i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 32. Sporządzenie wszelkich niezbędnych Zamawiającemu sprawozdań i rozliczeń w trakcie i po wykonaniu zadania. 33. Koordynator całości robót z ramienia jest odpowiedzialny za przedkładanie Zamawiającemu wszystkich raportów, oświadczeń i zapytań dostarczonych przez wykonawcę robót budowlanych wraz ze swoim stanowiskiem wyczerpującym wskazane przez wykonawcę zagadnienia lub problemy. 34. Organizowanie i prowadzenie narad technicznych, problemowych i innych spotkań, w zależności od potrzeb. W spotkaniach tych powinny uczestniczyć wszystkie strony zaangażowane w realizację inwestycji Inspektorzy nadzoru robót branżowych z ramienia Wykonawcy muszą brać udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego. 35. Koordynator całości robót z ramienia Wykonawcy jest odpowiedzialny za ocenę, zatwierdzenie bądź odrzucenie wniosków wykonawcy robót. Wszystkie decyzje mogące wpływać na zakres realizacji inwestycji, jego czas trwania lub cenę wymagają zgody Zamawiającego. 36. Opiniowanie proponowanych przez wykonawcę robót podwykonawców i w porozumieniu z Zamawiającym wydawanie zgody na ich zatrudnienie. W przypadku opinii negatywnej, Wykonawca przedstawi wykonawcy robót pisemne uzasadnienie. 37. Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących: wykonania prób, wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych. 38. Koordynator całości robót z ramienia Wykonawcy wystawia świadectwa przeprowadzonych prób lub uznaje świadectwa wystawione przez wykonawcę robót. 39. Koordynator całości robót z ramienia Wykonawcy ma obowiązek zawiesić roboty budowlane w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie życia lub zdrowia ludzi bądź spowodować znaczne straty materialne. 40. Na każdą płatność dla wykonawcy robót Koordynator całości robót z ramienia Wykonawcy wystawia Zamawiającemu odpowiednie Świadectwo Płatności: dla ostatniej płatności – Końcowe Świadectwo Płatności, dla wszystkich pozostałych płatności – Przejściowe Świadectwa Płatności. Na podstawie powyższych Świadectw Płatności wykonawca robót będzie wystawiał faktury za roboty, związane z realizacją inwestycji. 41. Koordynator całości robót z ramienia Wykonawcy weryfikuje, analizuje i zatwierdza do zapłaty faktury wystawione przez wykonawcę robót w związku z realizacją umowy na roboty budowlane. 42. Odbiór końcowy robót budowlanych wskazanych w ppkt 2. Koordynator całości robót z ramienia Wykonawcy przeprowadzi komisyjnie przez przedstawicieli Zamawiającego, przy udziale przedstawicieli Wykonawcy. 43. Koordynator całości robót z ramienia Wykonawcy uzgadnia z wykonawcą robót rodzaj dokumentacji powykonawczej, sprawdza ją i zatwierdza w porozumieniu z Zamawiającym. 44. Koordynator całości robót z ramienia Wykonawcy zarządza całym procesem przekazania obiektu do użytkowania. 45. Koordynator całości robót z ramienia Wykonawcy po uzgodnieniu z Zamawiającym, wykona wszystkie inne czynności, niewymienione w umowie, które są niezbędne dla prawidłowej realizacji inwestycji w tym m.in.: wskaże Zamawiającemu i będzie nadzorował oraz rozliczał roboty związane z wymianą lub przełożeniem elementów i urządzeń drogi. 46. Koordynator całości robót z ramienia Wykonawcy zobowiązany jest do prowadzenia rejestru obmiaru robót zawierającego m.in.: polecenia dla wykonawcy robót, szczegółowe raporty dotyczące elementów wykonanych robót pod względem ilości i jakości oraz zrealizowanych i wykorzystanych dostaw, nadających się do sprawdzenia na budowie i stosowanych przy naliczaniu płatności należnych wykonawcy robót. 47. Koordynator całości robót z ramienia Wykonawcy będzie opiniował i opracowywał materiały dla Zamawiającego, jak np.: informacje dla prasy i władz lokalnych, opiniowanie dokumentacji przedkładanej Zamawiającemu do uzgodnienia, uczestniczenie w spotkaniach i naradach organizowanych przez różne instytucje w sprawie budowy. 48. Podczas nieobecności któregokolwiek z Inspektorów nadzoru robót branżowych z ramienia Wykonawcy z powodu zwolnienia lekarskiego lub innej przyczyny, Wykonawca zapewni czasowe zastępstwo specjalisty o równoważnym wykształceniu i uprawnieniach na cały czas nieobecności by uniknąć zwłoki w realizacji robót budowlanych. Takie czasowe zastępstwo musi być przedłożone na piśmie (łącznie z CV proponowanych osób), do aprobaty Zamawiającego. 49. Koordynator całości robót z ramienia Wykonawcy będzie organizował przeglądy gwarancyjne, sporządzał protokoły z tych przeglądów, (kopię protokołów dostarczy Zamawiającemu) i będzie nadzorował usuwanie stwierdzonych protokolarnie wad. Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi odbiór ostateczny po zakończeniu okresu gwarancyjnego wykonanych robót, związanych z realizacją inwestycji. 50. Przeglądy gwarancyjne Koordynator całości robót z ramienia Wykonawcy przeprowadzi komisyjnie przy udziale przedstawicieli Zamawiającego i wykonawcy robót. Nieobecność wykonawcy robót nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Wykonawca jest wówczas zobowiązany przesłać wykonawcy robót protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie. 51. Zamawiający stawia wymóg prowadzenia dziennika budowy. Koordynator całości robót z ramienia Wykonawcy zobowiązany będzie do założenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów dotyczących realizacji robót. 7. Okres rękojmi wynosi 60 miesięcy od daty rozliczenia inwestycji i przekazania środków trwałych. 8. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 9. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 10. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w usługi. Wykonawca zobowiązany będzie zawiadamiać Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazywać informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług. 11. Zamawiający informuje, że jeżeli powierzenie wykonania części zamówienia na usługi podwykonawcy nastąpi w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany będzie zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający informuje, że powyższe zasady nie będą miały zastosowania wobec dalszych podwykonawców.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71540000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 2 500,00 złotych (słownie: dwa tysiące pięćset złotych). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach, zgodnie z art. 45 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy NR 95 1020 1811 0000 0902 0334 1138 Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu (oryginał dokumentu) wnosi się w takiej formie jakiej zostało ustanowione przez Gwaranta (wystawcę gwarancji/poręczenia), tj. oryginału dokumentu. Dokument w formie elektronicznej, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta (wystawcę gwarancji/poręczenia): plik wraz z pozostałymi plikami stanowiącymi ofertę należy skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP) i złożyć wraz z ofertą za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 2. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku udziału.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Uwaga: b) Wykonawca przedmiotowe oświadczenie przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, c) Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje, potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, d) Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ. e) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 2) dokumenty stanowiące dowód, w szczególności zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - w przypadku Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów Uwaga: a) dokumenty mają określać w szczególności: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą, b) zobowiązanie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach