Przetargi.pl
Pełnienie funkcji inwestora zastępczego przy realizacji projektu termomodernizacji budynków oświaty Powiatu Gołdapskiego

Starostwo Powiatowe w Gołdapi ogłasza przetarg

 • Adres: 19-500 Gołdap, ul. Krótka
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 876 154 444 , fax. 876 154 445
 • Data zamieszczenia: 2019-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Gołdapi
  ul. Krótka 1
  19-500 Gołdap, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 876 154 444, fax. 876 154 445
  REGON: 51143397600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://powiatgoldap.pl; https://bip.powiatgoldap.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie funkcji inwestora zastępczego przy realizacji projektu termomodernizacji budynków oświaty Powiatu Gołdapskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa zastępstwa inwestycyjnego obejmująca zarządzanie, koordynację i kontrolę wraz z wielobranżowym nadzorem inwestorskim nad realizacją zadania pn. „Termomodernizacja budynków oświaty Powiatu Gołdapskiego”, obejmującego termomodernizację 4 obiektów oświaty w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej, jn.: • Zadanie nr 1: Remont oraz docieplenie budynku głównego nr 1 z dobudówką Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi. Zakres przewidzianych prac: a) docieplenie ścian zewnętrznych obustronnie otynkowanych, b) osuszenie z wilgoci i docieplenie ścian przy gruncie, c) wymiana stolarki okiennej drewnianej, oraz montaż nawiewników higrosterowanych we wszystkich istniejących oknach PCV, d) wymiana drzwi zewnętrznych, dwuskrzydłowych, e) ocieplenie stropodachu pełnego dobudówki oraz stropodachu niewentylowanego sali gimnastycznej, f) ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem budynku z usunięciem dotychczasowych warstw izolacyjnych, g) wymiana rur i rynien spustowych oraz obróbek blacharskich, h) wymiana oświetlenia na energooszczędne, i) wymiana instalacji CWU i CCWU z doposażeniem w zawory regulacyjne, termostatyczne i pompy, j) wymiana instalacji c.o. na nową wyposażoną w podpionowe zawory regulacyjne wraz z wymianą grzejników, k) wykonanie przyłącza cieplnego do msc, l) montaż węzła cieplnego z przystosowaniem pomieszczenia, m) montaż systemu zarządzania energią cieplną. • Zadanie nr 2: Remont oraz docieplenie budynku parterowego nr 2 Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi. Zakres przewidzianych prac: a) docieplenie ścian zewnętrznych, b) wymiana stolarki okiennej drewnianej, oraz montaż nawiewników automatycznych we wszystkich oknach PCV, c) wymiana drzwi zewnętrznych wejściowych, dwuskrzydłowych, d) ocieplenie stropodachu oraz wymiana pokrycia dachowego, e) wymiana rur i rynien spustowych oraz obróbek blacharskich, f) wymiana oświetlenia na energooszczędne, g) wymiana instalacji CWU i CCWU z doposażeniem w zawory regulacyjne, termostatyczne i pompy, h) wymiana instalacji c.o. na nową wyposażoną w podpionowe zawory regulacyjne wraz z wymianą grzejników, i) montaż kompaktowego węzła cieplnego z przystosowaniem pomieszczenia, j) montaż systemu zarządzania energią cieplną. • Zadanie nr 3: Remont oraz docieplenie budynku parterowego z aulą nr 3 Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi. Zakres przewidzianych prac: a) docieplenie ścian zewnętrznych obustronnie otynkowanych, b) wymiana stolarki okiennej drewnianej, oraz montaż nawiewników automatycznych we wszystkich oknach PCV, c) wymiana drzwi zewnętrznych wejściowych, dwuskrzydłowych, d) ocieplenie stropodachu oraz wymiana pokrycia dachowego, e) wymiana rur i rynien spustowych oraz obróbek blacharskich, f) wymiana oświetlenia na energooszczędne, g) wymiana instalacji CWU i CCWU z doposażeniem w zawory regulacyjne, termostatyczne i pompy, h) wymiana instalacji c.o. na nową wyposażoną w podpionowe zawory regulacyjne wraz z wymianą grzejników, i) wykonanie przyłącza cieplnego do msc, j) montaż kompaktowego węzła cieplnego z przystosowaniem pomieszczenia, k) montaż systemu zarządzania energią cieplną. • Zadanie nr 4: Docieplenie budynku wspólnego z PCPR nr 4 Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi. Zakres przewidzianych prac: a) osuszenie i docieplenie ścian piwnicy poniżej poziomu gruntu, b) wymiana stolarki okiennej drewnianej wraz z montażem nawiewników automatycznych we wszystkich oknach, c) wymiana drzwi zewnętrznych drewnianych dwuskrzydłowych, d) ocieplenie stropu nad poddaszem użytkowym z usunięciem starej warstwy izolacyjnej, e) wymiana instalacji CWU i CCWU z doposażeniem w zawory regulacyjne, termostatyczne i pompy, f) wymiana instalacji c.o. na nową wyposażoną w podpionowe zawory regulacyjne wraz z wymianą grzejników, g) wykonanie przyłącza cieplnego do msc, h) montaż kompaktowego węzła cieplnego z przystosowaniem pomieszczenia, i) montaż systemu zarządzania energią cieplną, j) wymiana oświetlenia na energooszczędne. Szczegółowy zakres robót budowlanych objętych nadzorem przedstawiony został w dokumentacji technicznej udostępnionej na stronie Zamawiającego pod linkiem: https://bip.powiatgoldap.pl/zamowienie/96/termomodernizacja-budynkow-oswiaty-powiatu-goldapskiego.html Szacunkowa wartość wszystkich robót budowlanych wynosi około 3,5 mln złotych brutto 1.2 Do obowiązków inwestora zastępczego należeć będzie pełen zakres czynności wynikający z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2019, poz. 1186 ze zm.) określających obowiązki inwestora zastępczego, z zachowaniem należytej staranności, kierując się interesem Zamawiającego i obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z przyjętymi zasadami wiedzy technicznej i inżynierskiej, zamówień publicznych, ekonomicznej i prawniczej oraz innej, które dotyczą przedmiotu zamówienia, Wykonawca zawsze będzie chronił interesy Zamawiającego w kontaktach ze stronami trzecimi. W szczególności: a) Wykonawca dla wypełnienia swoich zobowiązań powinien zapewnić doświadczone i wykwalifi-kowane osoby zdolne do prowadzenia wszelkich powierzonych zadań, uprawnione do prowa-dzenia nadzoru inwestorskiego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w zgodzie z po-stanowieniami odpowiednich decyzji, uzgodnieniami i opiniami, warunkującymi prawidłową re-alizację zamówienia; b) Wykonawca powinien o ile uzna to za konieczne zapewnić swoim specjalistom niezbędne wsparcie i pomoc techniczną ze strony innych specjalistów, którzy mogą być niezbędni do wła-ściwego wykonania umowy. Wykonawca uwzględni w ofercie każdą konieczność uzupełnienia zespołu specjalistów wynikającą z przepisów prawa, decyzji, uzgodnień i porozumień, które są niezbędne do kompleksowej realizacji zamówienia. Kompletne wynagrodzenie całego personelu oraz wszelkie koszty związane z obsługą muszą być zawarte w cenie oferty Wykonawcy; c) W przypadku, gdy w czasie realizacji Umowy, Wykonawca usługi będzie musiał podjąć działania, które nie zostały wymienione w SIWZ, a okażą się one niezbędne dla prawidłowej realizacji Umowy, Wykonawca niezwłocznie wykona te działania w ramach wynagrodzenia umownego w taki sposób, jakby były objęte zakresem zamówienia; d) Wszelkie dokumenty, o których jest mowa w niniejszej SIWZ należy traktować, jako wzajemnie objaśniające się i uzupełniające. Ewentualne rozbieżności między tymi dokumentami, o ile będą miały miejsce, nie będą stanowiły podstawy do ograniczenia przez Wykonawcę zakresu realizo-wanych usług, ani do zmiany sposobu ich wykonania; e) Wykonawca przez cały okres realizacji umowy, zobowiązany jest do posiadania polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż wartość brutto umowy. Ponadto także: a) zgłoszenie rozpoczęcia robót właściwemu organowi nadzoru budowlanego; b) udział (w terminie wskazanym przez Zamawiającego) w przekazaniu Wykonawcy robót placu budowy, potwierdzony podpisaniem protokołu przekazania terenu i placu budowy; c) nadzorowanie wypełniania warunków umowy zawartej pomiędzy Powiatem Gołdapskim a Wykonawcą robót budowlanych; d) kontrola prawidłowości realizacji zadania z Harmonogramami Rzeczowo-Finansowymi; e) sporządzanie miesięcznych raportów z działalności objętej przedmiotem zamówienia, a dotyczącej pełnienia funkcji inwestora zastępczego, w tym sprawowanych nadzorów nad postępem realizacji procesu inwestycyjnego zgodnie z HRF. Sprawozdania – raporty, powinny być składane Zamawiającemu, każdorazowo w terminie 3 dni roboczych po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, a także powinny zawierać co najmniej: - opis postępu prac , - nakłady finansowe poniesione na roboty budowlane, - opis ewentualnych problemów i zagrożeń, w szczególności dotyczących terminu zakończenia robót oraz podjętych działań w celu ich usunięcia, - fotografie dokumentujące postęp robót - wykaz zmian w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej; f) przeprowadzenie kontroli przestrzegania przez Wykonawcę robót prawidłowości zatrudniania na podstawie umowy o pracę w wymiarze czasu pracy adekwatnym do powierzonych zadań, wszystkich pracowników fizycznych oraz operatorów maszyn i urządzeń. W sytuacji wątpliwości co do sposobu zatrudnienia pracowników, Zamawiający udziela zgody na zwrócenie się o przeprowadzenie stosownej kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy; g) doradztwo i opiniowanie, uzgadnianie dokumentów oraz wszelkie inne czynności mające na celu należytą realizację zadania– zgodnie z obowiązującym prawem oraz wytycznymi Zamawiającego; h) ocenianie i zatwierdzanie postępu prac oraz wystawianie przejściowego świadectwa płatności wraz z wyodrębnieniem, klasyfikacją kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych Projektu, i) udziału w rozliczeniu inwestycji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 1.3 Do obowiązków nadzoru inwestorskiego należeć będzie pełen zakres czynności wynikający z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2019, poz. 1186 ze zm.) określających obowiązki inspektora nadzoru, w tym: a) kontrola zgodności wykonania robót budowlanych pod względem technicznym, materiałowym, użytkowym i ekonomicznym, z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznym wykonania i odbioru robót, pozwoleniami na budowę, z przepisami techniczno– budowlanymi, normami a także z zasadami wiedzy technicznej; b) sprawdzanie jakości wykonanych robót budowlanych i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie; c) prowadzenie regularnych inspekcji na terenie budowy i potwierdzanie tej obecności wpisem w dzienniku budowy; d) koordynowanie wszystkich robót budowlanych w poszczególnych branżach; e) sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach instalacji, urządzeń technicznych, oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru robót budowlanych; f) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad; g) sprawdzanie dokumentów przedkładanych przez Wykonawcę do odbiorów częściowych i odbioru końcowego, w tym analiza i zatwierdzanie przedłożonych atestów, aprobat technicznych, deklaracji zgodności, itp.; h) przeprowadzanie rozliczenia wykonanych i odebranych robót, zgodnie z umową zawartą przez Zamawiającego z Wykonawcami robót; i) potwierdzenie gotowości do odbioru, dokonanie odbioru w obecności Zamawiającego i Wykonawcy robót, sprawdzenie i weryfikacja obmiarów i kosztorysów, z potwierdzającymi wpisami do dziennika budowy; j) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych budowy organizowanych przez Wykonawcę robót lub Zamawiającego oraz sporządzanie protokołów z narad; k) udział w rozliczeniach merytorycznych i finansowych wykonywanych robót, w tym sporządzanie protokołów konieczności wykonania robót zamiennych/dodatkowych z uwzględnieniem kalkulacji kosztowych na ww. zasadach (w ramach ustanowionego w umowie wynagrodzenia); l) sprawdzanie/zatwierdzanie dokumentacji technicznej powykonawczej– tzw. Operatu Kolaudacyjnego, przedłożonego przez Wykonawcę robót; ł) dokonywanie przeglądów w okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót; a ponadto także: a) niezwłocznego przybycia na teren budowy po zawiadomieniu przez Zamawiającego o nagłych, nieprzewidzianych przypadkach (w sprawach nie cierpiących zwłoki) i podjęcia czynności objętych umową; b) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę robót zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku, ochrony p.poż i dozoru powierzonego mienia na terenie budowy; c) informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót; d) sporządzenia inwentaryzacji wykonanych robót oraz ich wyceny w przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od niej przez którąkolwiek ze stron.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71540000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od daty przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23) Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach