Przetargi.pl
Dostawa i montaż elementów wyposażenia do pomieszczeń budynku biurowego Nadleśnictwa Iława

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Iława ogłasza przetarg

 • Adres: 14-200 Iława, ul. Królowej Jadwigi
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 896 482 409 , fax. 896 484 094
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Iława
  ul. Królowej Jadwigi 30
  14-200 Iława, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 896 482 409, fax. 896 484 094
  REGON: 51002242628001
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_olsztyn/nadl_ilawa/zamowienia_publiczne
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej PGL Lasy Państwowe

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż elementów wyposażenia do pomieszczeń budynku biurowego Nadleśnictwa Iława
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż elementów wyposażenia do pomieszczeń budynku biurowego Nadleśnictwa Iława. Wykaz elementów wyposażenia objętych przedmiotem zamówienia znajduje się w formularzu wyceny – Załącznik nr 1A do SIWZ. Szczegółowy opis elementów wyposażenia znajduje się w Załączniku nr 1B do SIWZ. Poszczególne elementy wyposażenia muszą zostać rozmieszczone i zamontowane w pomieszczeniach według Załącznika nr 1C do SIWZ. Zamawiający wymaga, aby elementy wyposażenia tego samego typu objęte przedmiotem zamówienia pochodziły z jednej kolekcji, tj. aby posiadały wspólną stylistykę, kolorystykę, formę, detale. Dostarczone elementy wyposażenia muszą pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta przeznaczonego na teren Unii Europejskiej, a korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonego produktu nie może stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich. Poszczególne rodzaje elementów wyposażenia muszą być objęte gwarancją (wraz ze świadczeniami serwisowymi) producenta niezależne od statusu partnerskiego Wykonawcy. W szczególności Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia deklaracji producenta dla produktów objętych ofertą, a określonych w opisie przedmiotu zamówienia jako meble: typ A, typ B, typ C, typ D, fotele i krzesła: typ FE1, typ FE2, typ FE3, typ KL1, typ KL2, typ KL3 zapewniającej Zamawiającemu przez cały okres trwania gwarancji i rękojmi określony w formularzu oferty możliwość zgłoszenia awarii/wad produktu bezpośrednio producentowi produktu, a nie tylko Wykonawcy zamówienia. Deklarację producenta należy dołączyć do składanej oferty – wzór deklaracji stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. Dostarczone elementy wyposażenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, niepoddawane żadnym naprawom, wolne od wad, w pełni sprawne i gotowe do użycia zgodnie z ich przeznaczeniem, muszą odpowiadać obowiązującym standardom jakościowym i technicznym, nie mogą być obciążone żadnymi prawami na rzecz osób trzecich oraz muszą spełniać wymagania przedstawione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także powinny być wyprodukowane nie wcześniej niż w 2018 roku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39130000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości: 10.000,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100), 2. Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej – poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. W przypadku wyboru pieniądza jako formy wadium, środki wpłacić należy na następujący rachunek bankowy zamawiającego: 94 1240 1604 1111 0000 1377 6152 4. Wadium w pozostałych formach należy wnieść wraz z ofertą, przy czym należy je dołączyć w sposób umożliwiający późniejszy zwrot.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Każdy Wykonawca musi dołączyć do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące niepodlegania wykluczeniu oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu (zgodnie z załącznikiem nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia). Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowiły wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenia składane przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia, o którym mowa w Rozdziale 5 pkt 2 ppkt 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale 7 pkt 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na których zdolnościach nie będzie polegał, zamieszcza informacje o nich, o ile są już znani, w formularzu oferty oraz oświadczeniu dotyczącym niepodlegania wykluczeniu oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu (zgodnie z załącznikami odpowiednio nr 1 oraz nr 2 do SIWZ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach