Przetargi.pl
Dostawa i montaż pulpitu dyspozytorskiego, systemowych regałów przesuwnych, witryn stojących, zabudowy meblowej z przesuwnymi panelami, krzeseł konferencyjnych oraz foteli biurowych i gabinetowych

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu ogłasza przetarg

 • Adres: 82-300 Elbląg, Generała Józefa Bema 17
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu
  Generała Józefa Bema 17
  82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie
  REGON: 170818071
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/kmpsp-elblag

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż pulpitu dyspozytorskiego, systemowych regałów przesuwnych, witryn stojących, zabudowy meblowej z przesuwnymi panelami, krzeseł konferencyjnych oraz foteli biurowych i gabinetowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia:Dostawa i montaż pulpitu dyspozytorskiego, systemowych regałów przesuwnych, witryn stojących, zabudowy meblowej z przesuwnymi panelami, krzeseł konferencyjnych oraz foteli biurowych i gabinetowych do realizowanej inwestycji pod nazwą: „Budowa nowej KMPSP w Elblągu oraz przyległej JRG 1 w Elblągu przy ul. Łęczyckiej 19 - ETAP II”Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż pulpitu dyspozytorskiego do realizowanej inwestycji pod nazwą: „Budowa nowej KMPSP w Elblągu oraz przyległej JRG 1 w Elblągu przy ul. Łęczyckiej 19 - ETAP II”.2. Zakres zamówienia:1) Zakres Części 1 zamówienia obejmuje:a) dostawę pulpitu dyspozytorskiego do KMPSP w Elblągu oraz przyległej JRG 1 w Elblągu przy ul. Łęczyckiej 19,b) wniesienie i rozmieszczenie,c) montaż.Szczegółowy opis zakresu zamówienia zawierają Warunki Techniczne stanowiące Załącznik nr 4 do SWZ.3. Wymagania i warunki wykonania Części 1 zamówienia:3.1. Poprzez dostawę Zamawiający rozumie dostarczenie pulpitu dyspozytorskiego wraz ze wszystkimi niezbędnymi do jego należytego funkcjonowania elementami wynikającymi z zastosowanego przez Wykonawcę sposobu montażu.3.2. Podczas dostawy pulpitu dyspozytorskiego Wykonawca zobowiązany będzie do zabezpieczenia na własny koszt podłóg i ścian w pomieszczeniach Zamawiającego przed ich zniszczeniem i uszkodzeniem. W przypadku powstania uszkodzeń powłok wykończeniowych pomieszczeń Zamawiającego podczas dostawy Wykonawca zobowiązany będzie do ich naprawy na własny koszt. Do czynności związanych z wykonaniem przedmiotu umowy należy również usunięcie opakowań oraz sprzątnięcie pomieszczeń po dokonanym montażu.3.3. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia przedmiotu zamówienia na własny koszt i na własne ryzyko. Wykonawca dokona rozładunku, wniesienia, rozmieszczenia i montażu w miejscu docelowego montażu wskazanym przez Zamawiającego przy ul. Łęczyckiej 19.3.4. Wykonawca zagwarantuje podczas realizacji przedmiotu zamówienia spełnienie wymagań BHP i Ppoż.3.5. Pulpit dyspozytorski musi być fabrycznie nowy, nienoszący śladów użytkowania, nieuszkodzony, niemający defektów, wad konstrukcyjnych, wykonawczych ani wynikających z innych zaniedbań Wykonawcy lub producenta, które mogłyby się ujawnić podczas ich użytkowania, a także musi spełniać parametry techniczne i jakościowe wymagane przez Zamawiającego. Pulpit dyspozytorski musi być wykonany zgodnie z normami Unii Europejskiej oraz Polskimi Normami przenoszącymi normy europejskie oraz musi posiadać odpowiednie atesty lub certyfikaty.3.6. Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 24 miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po dokonaniu odbioru przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisaniu (bez uwag) protokołu końcowego. W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny za powstałe wady na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.Okres gwarancji zaproponowany przez Wykonawcę będzie jednym z kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty.3.7. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w kolumnie „Opis oferowanego przedmiotu” w WYCENIE DOSTAWY stanowiącej ZAŁĄCZNIK NR 1a do SWZ, podał producenta lub dystrybutora, model lub nr katalogowy, opis i parametry oferowanego pulpitu dyspozytorskiego.3.8. W przypadku zgodności oferowanego pulpitu dyspozytorskiego z opisem i parametrami opisanymi przez Zamawiającego w Warunkach technicznych stanowiących ZAŁĄCZNIK NR 4 do SWZ, dopuszcza się zastosowanie zapisu „zgodnie z SWZ” i wskazanie producenta lub dystrybutora i modelu lub nr katalogowego oferowanego pulpitu dyspozytorskiego.W przypadku, gdy oferowany pulpit dyspozytorski nie posiada modelu lub nr katalogowego wystarczy wskazanie producenta lub dystrybutora, opisu i parametrów lub wskazanie producenta lub dystrybutora i zastosowanie zapisu – zgodnie z SWZ.3.9. Wykonawca musi potwierdzić w WYCENIE DOSTAWY stanowiącej ZAŁĄCZNIK NR 1a do SWZ, że oferowany pulpit dyspozytorski spełnia wszystkie parametry opisane przez Zamawiającego w Warunkach technicznych stanowiących ZAŁĄCZNIK NR 4 do SWZ podając te parametry lub stosując zapis „zgodnie z SWZ” i wskazać producenta lub dystrybutora i model lub nr katalogowy oferowanego pulpitu dyspozytorskiego, a w przypadku, gdy oferowany pulpit dyspozytorski nie posiada modelu lub nr katalogowego wskazać producenta lub dystrybutora.3.10. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach technicznych i wymogach jakościowych nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego.3.11. Zamawiający informuje, że Wykonawca, który złoży rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego pulpit dyspozytorski spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W związku z powyższym Zamawiający wymaga, aby Wykonawca opisał za pomocą parametrów technicznych i jakościowych rozwiązania, które oferuje Zamawiającemu jako równoważne do opisanych przez Zamawiającego. Wymagane informacje należy podać w WYCENIE DOSTAWY stanowiącej ZAŁĄCZNIK NR 1a do SWZ.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca opisując rozwiązania, które oferuje jako równoważne do opisanych przez Zamawiającego wskazał producenta lub dystrybutora, model lub nr katalogowy, opis i parametry oferowanego pulpitu dyspozytorskiego w zakresie wszystkich parametrów wymienionych przez Zamawiającego w Warunkach technicznych stanowiących ZAŁĄCZNIK NR 4 do SWZ.Zamawiający oceniając, czy podane przez Wykonawcę rozwiązania są równoważne będzie porównywał parametry techniczne opisane w WYCENIE DOSTAWY przez Zamawiającego i wskazane przez Wykonawcę.3.12. Pozostałe wymagania oraz obowiązki zawiera projekt umowy stanowiący ZAŁĄCZNIK NR 3 do SWZ.3.13. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych.3.14. W opisach i przykładowych rysunkach, gdzie nie wskazano tolerancji w zakresie danych technicznych Zamawiający dopuszcza tolerancję ±3%.3.15. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.1. Przedmiot zamówienia:Dostawa i montaż pulpitu dyspozytorskiego, systemowych regałów przesuwnych, witryn stojących, zabudowy meblowej z przesuwnymi panelami, krzeseł konferencyjnych oraz foteli biurowych i gabinetowych do realizowanej inwestycji pod nazwą: „Budowa nowej KMPSP w Elblągu oraz przyległej JRG 1 w Elblągu przy ul. Łęczyckiej 19 - ETAP II”Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż systemowych regałów przesuwnych do realizowanej inwestycji pod nazwą: „Budowa nowej KMPSP w Elblągu oraz przyległej JRG 1 w Elblągu przy ul. Łęczyckiej 19 - ETAP II” 2. Zakres zamówienia:1) Zakres Części 2 zamówienia obejmuje:a) dostawę systemowych regałów przesuwnych do KMPSP w Elblągu oraz przyległej JRG 1 w Elblągu przy ul. Łęczyckiej 19,b) wniesienie i rozmieszczenie,c) montaż,d) zapewnienie serwisu w okresie gwarancji, jeśli wymaga serwisowaniaSzczegółowy opis zakresu zamówienia zawierają Warunki Techniczne stanowiące Załącznik nr 5 do SWZ.3. Wymagania i warunki wykonania Części 2 zamówienia:3.1. Poprzez dostawę Zamawiający rozumie dostarczenie systemowych regałów przesuwnych wraz ze wszystkimi niezbędnymi do ich należytego funkcjonowania elementami wynikającymi z zastosowanego przez Wykonawcę sposobu montażu.3.2. Podczas dostawy systemowych regałów przesuwnych Wykonawca zobowiązany będzie do zabezpieczenia na własny koszt podłóg i ścian w pomieszczeniach Zamawiającego przed ich zniszczeniem i uszkodzeniem. W przypadku powstania uszkodzeń powłok wykończeniowych pomieszczeń Zamawiającego podczas dostawy Wykonawca zobowiązany będzie do ich naprawy na własny koszt. Do czynności związanych z wykonaniem przedmiotu umowy należy również usunięcie opakowań oraz sprzątnięcie pomieszczeń po dokonanym montażu.3.3. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia przedmiotu zamówienia na własny koszt i na własne ryzyko. Wykonawca dokona rozładunku, wniesienia, rozmieszczenia i montażu w miejscu docelowego montażu wskazanym przez Zamawiającego przy ul. Łęczyckiej 19.3.4. Wykonawca zagwarantuje podczas realizacji przedmiotu zamówienia spełnienie wymagań BHP i Ppoż.3.5. Systemowe regały przesuwne muszą być fabrycznie nowe, nienoszące śladów użytkowania, nieuszkodzone, niemające defektów, wad konstrukcyjnych, wykonawczych ani wynikających z innych zaniedbań Wykonawcy lub producenta, które mogłyby się ujawnić podczas ich użytkowania, a także musi spełniać parametry techniczne i jakościowe wymagane przez Zamawiającego. Systemowe regały przesuwne muszą być wykonane zgodnie z normami Unii Europejskiej oraz Polskimi Normami przenoszącymi normy europejskie oraz muszą posiadać odpowiednie atesty lub certyfikaty.3.6. Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 24 miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po dokonaniu odbioru przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisaniu (bez uwag) protokołu końcowego. W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny za powstałe wady na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.Okres gwarancji zaproponowany przez Wykonawcę będzie jednym z kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty.3.7. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w kolumnie „Opis oferowanego przedmiotu” w WYCENIE DOSTAWY stanowiącej ZAŁĄCZNIK NR 1a do SWZ, podał producenta lub dystrybutora, model lub nr katalogowy, opis i parametry oferowanych systemowych regałów przesuwnych.3.8. W przypadku zgodności oferowanych systemowych regałów przesuwnych z opisem i parametrami opisanymi przez Zamawiającego w Warunkach technicznych stanowiących ZAŁĄCZNIK NR 5 do SWZ, dopuszcza się zastosowanie zapisu „zgodnie z SWZ” i wskazanie producenta lub dystrybutora i modelu lub nr katalogowego oferowanych systemowych regałów przesuwnych.W przypadku, gdy oferowane systemowe regały przesuwne nie posiadają modelu lub nr katalogowego wystarczy wskazanie producenta lub dystrybutora, opisu i parametrów lub wskazanie producenta lub dystrybutora i zastosowanie zapisu – zgodnie z SWZ.3.9. Wykonawca musi potwierdzić w WYCENIE DOSTAWY stanowiącej ZAŁĄCZNIK NR 1a do SWZ, że oferowane systemowe regały przesuwne spełniają wszystkie parametry opisane przez Zamawiającego w Warunkach technicznych stanowiących ZAŁĄCZNIK NR 5 do SWZ podając te parametry lub stosując zapis „zgodnie z SWZ” i wskazać producenta lub dystrybutora i model lub nr katalogowy oferowanych systemowych regałów przesuwnych, a w przypadku, gdy oferowane systemowe regały przesuwne nie posiadają modelu lub nr katalogowego wskazać producenta lub dystrybutora.3.10. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach technicznych i wymogach jakościowych nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego.3.11. Zamawiający informuje, że Wykonawca, który złoży rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego systemowe regały przesuwne spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W związku z powyższym Zamawiający wymaga, aby Wykonawca opisał za pomocą parametrów technicznych i jakościowych rozwiązania, które oferuje Zamawiającemu jako równoważne do opisanych przez Zamawiającego. Wymagane informacje należy podać w WYCENIE DOSTAWY stanowiącej ZAŁĄCZNIK NR 1a do SWZ.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca opisując rozwiązania, które oferuje jako równoważne do opisanych przez Zamawiającego wskazał producenta lub dystrybutora, model lub nr katalogowy, opis i parametry oferowanych systemowych regałów przesuwnych w zakresie wszystkich parametrów wymienionych przez Zamawiającego w Warunkach technicznych stanowiących ZAŁĄCZNIK NR 5 do SWZ.Zamawiający oceniając, czy podane przez Wykonawcę rozwiązania są równoważne będzie porównywał parametry techniczne opisane w WYCENIE DOSTAWY przez Zamawiającego i wskazane przez Wykonawcę.3.12. Jeśli systemowe regały przesuwne wymagają serwisowania Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia serwisu w okresie gwarancji. 3.13. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych.3.14. Pozostałe wymagania oraz obowiązki zawiera projekt umowy stanowiący ZAŁĄCZNIK NR 3 do SWZ.3.15. W opisach i przykładowych rysunkach, gdzie nie wskazano tolerancji w zakresie danych technicznych Zamawiający dopuszcza tolerancję ±3%. 3.16. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.1. Przedmiot zamówienia:Dostawa i montaż pulpitu dyspozytorskiego, systemowych regałów przesuwnych, witryn stojących, zabudowy meblowej z przesuwnymi panelami, krzeseł konferencyjnych oraz foteli biurowych i gabinetowych do realizowanej inwestycji pod nazwą: „Budowa nowej KMPSP w Elblągu oraz przyległej JRG 1 w Elblągu przy ul. Łęczyckiej 19 - ETAP II”Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż witryn stojących do realizowanej inwestycji pod nazwą: „Budowa nowej KMPSP w Elblągu oraz przyległej JRG 1 w Elblągu przy ul. Łęczyckiej 19 - ETAP II”.2. Zakres zamówienia:1) Zakres Części 3 zamówienia obejmuje:a) dostawę witryn stojących do KMPSP w Elblągu oraz przyległej JRG 1 w Elblągu przy ul. Łęczyckiej 19,b) wniesienie i rozmieszczenie,c) montaż.Szczegółowy opis zakresu zamówienia zawierają Warunki Techniczne stanowiące Załącznik nr 6 do SWZ.3. Wymagania i warunki wykonania Części 3 zamówienia:3.1. Poprzez dostawę Zamawiający rozumie dostarczenie witryn stojących wraz ze wszystkimi niezbędnymi do ich należytego funkcjonowania elementami wynikającymi z zastosowanego przez Wykonawcę sposobu montażu.3.2. Podczas dostawy witryn stojących Wykonawca zobowiązany będzie do zabezpieczenia na własny koszt podłóg i ścian w pomieszczeniach Zamawiającego przed ich zniszczeniem i uszkodzeniem. W przypadku powstania uszkodzeń powłok wykończeniowych pomieszczeń Zamawiającego podczas dostawy Wykonawca zobowiązany będzie do ich naprawy na własny koszt. Do czynności związanych z wykonaniem przedmiotu umowy należy również usunięcie opakowań oraz sprzątnięcie pomieszczeń po dokonanym montażu.3.3. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia przedmiotu zamówienia na własny koszt i na własne ryzyko. Wykonawca dokona rozładunku, wniesienia, rozmieszczenia i montażu w miejscu docelowego montażu wskazanym przez Zamawiającego przy ul. Łęczyckiej 19.3.4. Wykonawca zagwarantuje podczas realizacji przedmiotu zamówienia spełnienie wymagań BHP i Ppoż.3.5. Witryny stojące muszą być fabrycznie nowe, nienoszące śladów użytkowania, nieuszkodzone, niemające defektów, wad konstrukcyjnych, wykonawczych ani wynikających z innych zaniedbań Wykonawcy lub producenta, które mogłyby się ujawnić podczas ich użytkowania, a także muszą spełniać parametry techniczne i jakościowe wymagane przez Zamawiającego. Witryny stojące musza być wykonane zgodnie z normami Unii Europejskiej oraz Polskimi Normami przenoszącymi normy europejskie oraz muszą posiadać odpowiednie atesty lub certyfikaty.3.6. Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 24 miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po dokonaniu odbioru przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisaniu (bez uwag) protokołu końcowego. W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny za powstałe wady na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.Okres gwarancji zaproponowany przez Wykonawcę będzie jednym z kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty.3.7. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w kolumnie „Opis oferowanego przedmiotu” w WYCENIE DOSTAWY stanowiącej ZAŁĄCZNIK NR 1a do SWZ, podał producenta lub dystrybutora, model lub nr katalogowy, opis i parametry oferowanych witryn stojących.3.8. W przypadku zgodności oferowanych witryn stojących z opisem i parametrami opisanymi przez Zamawiającego w Warunkach technicznych stanowiących ZAŁĄCZNIK NR 6 do SWZ, dopuszcza się zastosowanie zapisu „zgodnie z SWZ” i wskazanie producenta lub dystrybutora i modelu lub nr katalogowego oferowanych witryn stojących.W przypadku, gdy oferowane witryny stojące nie posiadają modelu lub nr katalogowego wystarczy wskazanie producenta lub dystrybutora, opisu i parametrów lub wskazanie producenta lub dystrybutora i zastosowanie zapisu – zgodnie z SWZ.3.9. Wykonawca musi potwierdzić w WYCENIE DOSTAWY stanowiącej ZAŁĄCZNIK NR 1a do SWZ, że oferowane witryny stojące spełniają wszystkie parametry opisane przez Zamawiającego w Warunkach technicznych stanowiących ZAŁĄCZNIK NR 6 do SWZ podając te parametry lub stosując zapis „zgodnie z SWZ” i wskazać producenta lub dystrybutora i model lub nr katalogowy oferowanych witryn stojących, a w przypadku, gdy oferowane witryny stojące nie posiadają modelu lub nr katalogowego wskazać producenta lub dystrybutora.3.10. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach technicznych i wymogach jakościowych nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego.3.11. Zamawiający informuje, że Wykonawca, który złoży rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego witryny stojące spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W związku z powyższym Zamawiający wymaga, aby Wykonawca opisał za pomocą parametrów technicznych i jakościowych rozwiązania, które oferuje Zamawiającemu jako równoważne do opisanych przez Zamawiającego. Wymagane informacje należy podać w WYCENIE DOSTAWY stanowiącej ZAŁĄCZNIK NR 1a do SWZ.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca opisując rozwiązania, które oferuje jako równoważne do opisanych przez Zamawiającego wskazał producenta lub dystrybutora, model lub nr katalogowy, opis i parametry oferowanych witryn stojących w zakresie wszystkich parametrów wymienionych przez Zamawiającego w Warunkach technicznych stanowiących ZAŁĄCZNIK NR 6 do SWZ.Zamawiający oceniając, czy podane przez Wykonawcę rozwiązania są równoważne będzie porównywał parametry techniczne opisane w WYCENIE DOSTAWY przez Zamawiającego i wskazane przez Wykonawcę.3.12. Pozostałe wymagania oraz obowiązki zawiera projekt umowy stanowiący ZAŁĄCZNIK NR 3 do SWZ.3.13. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych.3.14. W opisach i przykładowych rysunkach, gdzie nie wskazano tolerancji w zakresie danych technicznych Zamawiający dopuszcza tolerancję ±3%. 3.15. Wszystkie sztuki muszą pochodzić z jednej serii i być jednakowe. 3.16. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.1. Przedmiot zamówienia:Dostawa i montaż pulpitu dyspozytorskiego, systemowych regałów przesuwnych, witryn stojących, zabudowy meblowej z przesuwnymi panelami, krzeseł konferencyjnych oraz foteli biurowych i gabinetowych do realizowanej inwestycji pod nazwą: „Budowa nowej KMPSP w Elblągu oraz przyległej JRG 1 w Elblągu przy ul. Łęczyckiej 19 - ETAP II”Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż zabudowy meblowej z przesuwnymi panelami do realizowanej inwestycji pod nazwą: „Budowa nowej KMPSP w Elblągu oraz przyległej JRG 1 w Elblągu przy ul. Łęczyckiej 19 - ETAP II”.2. Zakres zamówienia:1) Zakres Części 4 zamówienia obejmuje:a) dostawę zabudowy meblowej z przesuwnymi panelami do KMPSP w Elblągu oraz przyległej JRG 1 w Elblągu przy ul. Łęczyckiej 19,b) wniesienie i rozmieszczenie,c) montaż.Szczegółowy opis zakresu zamówienia zawierają Warunki Techniczne stanowiące Załącznik nr 7 do SWZ.3. Wymagania i warunki wykonania Części 4 zamówienia:3.1. Poprzez dostawę Zamawiający rozumie dostarczenie zabudowy meblowej z przesuwnymi panelami wraz ze wszystkimi niezbędnymi do jej należytego funkcjonowania elementami wynikającymi z zastosowanego przez Wykonawcę sposobu montażu.3.2. Podczas dostawy zabudowy meblowej z przesuwnymi panelami Wykonawca zobowiązany będzie do zabezpieczenia na własny koszt podłóg i ścian w pomieszczeniach Zamawiającego przed ich zniszczeniem i uszkodzeniem. W przypadku powstania uszkodzeń powłok wykończeniowych pomieszczeń Zamawiającego podczas dostawy Wykonawca zobowiązany będzie do ich naprawy na własny koszt. Do czynności związanych z wykonaniem przedmiotu umowy należy również usunięcie opakowań oraz sprzątnięcie pomieszczeń po dokonanym montażu.3.3. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia przedmiotu zamówienia na własny koszt i na własne ryzyko. Wykonawca dokona rozładunku, wniesienia, rozmieszczenia i montażu w miejscu docelowego montażu wskazanym przez Zamawiającego przy ul. Łęczyckiej 19.3.4. Wykonawca zagwarantuje podczas realizacji przedmiotu zamówienia spełnienie wymagań BHP i Ppoż.3.5. Zabudowa meblowa z przesuwnymi panelami musi być fabrycznie nowa, nienosząca śladów użytkowania, nieuszkodzona, niemająca defektów, wad konstrukcyjnych, wykonawczych ani wynikających z innych zaniedbań Wykonawcy lub producenta, które mogłyby się ujawnić podczas jej użytkowania, a także musi spełniać parametry techniczne i jakościowe wymagane przez Zamawiającego. Zabudowa meblowa z przesuwnymi panelami musi być wykonana zgodnie z normami Unii Europejskiej oraz Polskimi Normami przenoszącymi normy europejskie oraz musi posiadać odpowiednie atesty lub certyfikaty.3.6. Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 24 miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po dokonaniu odbioru przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisaniu (bez uwag) protokołu końcowego. W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny za powstałe wady na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.Okres gwarancji zaproponowany przez Wykonawcę będzie jednym z kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty.3.7. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w kolumnie „Opis oferowanego przedmiotu” w WYCENIE DOSTAWY stanowiącej ZAŁĄCZNIK NR 1a do SWZ, podał producenta lub dystrybutora, model lub nr katalogowy, opis i parametry oferowanej zabudowy meblowej z przesuwnymi panelami.3.8. W przypadku zgodności oferowanej zabudowy meblowej z przesuwnymi panelami z opisem i parametrami opisanymi przez Zamawiającego w Warunkach technicznych stanowiących ZAŁĄCZNIK NR 7 do SWZ, dopuszcza się zastosowanie zapisu „zgodnie z SWZ” i wskazanie producenta lub dystrybutora i modelu lub nr katalogowego oferowanej zabudowy meblowej z przesuwnymi panelami.W przypadku, gdy oferowana zabudowa meblowa z przesuwnymi panelami nie posiada modelu lub nr katalogowego wystarczy wskazanie producenta lub dystrybutora, opisu i parametrów lub wskazanie producenta lub dystrybutora i zastosowanie zapisu – zgodnie z SWZ.3.9. Wykonawca musi potwierdzić w WYCENIE DOSTAWY stanowiącej ZAŁĄCZNIK NR 1a do SWZ, że oferowana zabudowa meblowa z przesuwnymi panelami spełnia wszystkie parametry opisane przez Zamawiającego w Warunkach technicznych stanowiących ZAŁĄCZNIK NR 7 do SWZ podając te parametry lub stosując zapis „zgodnie z SWZ” i wskazać producenta lub dystrybutora i model lub nr katalogowy oferowanej zabudowy meblowej z przesuwnymi panelami, a w przypadku, gdy oferowana zabudowa meblowa z przesuwnymi panelami nie posiada modelu lub nr katalogowego wskazać producenta lub dystrybutora.3.10. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach technicznych i wymogach jakościowych nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego.3.11. Zamawiający informuje, że Wykonawca, który złoży rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowana przez niego zabudowa meblowa z przesuwnymi panelami spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W związku z powyższym Zamawiający wymaga, aby Wykonawca opisał za pomocą parametrów technicznych i jakościowych rozwiązania, które oferuje Zamawiającemu jako równoważne do opisanych przez Zamawiającego. Wymagane informacje należy podać w WYCENIE DOSTAWY stanowiącej ZAŁĄCZNIK NR 1a do SWZ.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca opisując rozwiązania, które oferuje jako równoważne do opisanych przez Zamawiającego wskazał producenta lub dystrybutora, model lub nr katalogowy, opis i parametry oferowanej zabudowy meblowej z przesuwnymi panelami w zakresie wszystkich parametrów wymienionych przez Zamawiającego w Warunkach technicznych stanowiących ZAŁĄCZNIK NR 7 do SWZ.Zamawiający oceniając, czy podane przez Wykonawcę rozwiązania są równoważne będzie porównywał parametry techniczne opisane w WYCENIE DOSTAWY przez Zamawiającego i wskazane przez Wykonawcę.3.12. Pozostałe wymagania oraz obowiązki zawiera projekt umowy stanowiący ZAŁĄCZNIK NR 3 do SWZ.3.13. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych.3.14. W opisach i przykładowych rysunkach, gdzie nie wskazano tolerancji w zakresie danych technicznych Zamawiający dopuszcza tolerancję ±3%.3.15. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.1. Przedmiot zamówienia:Dostawa i montaż pulpitu dyspozytorskiego, systemowych regałów przesuwnych, witryn stojących, zabudowy meblowej z przesuwnymi panelami, krzeseł konferencyjnych oraz foteli biurowych i gabinetowych do realizowanej inwestycji pod nazwą: „Budowa nowej KMPSP w Elblągu oraz przyległej JRG 1 w Elblągu przy ul. Łęczyckiej 19 - ETAP II”Przedmiotem zamówienia jest dostawa krzeseł konferencyjnych do realizowanej inwestycji pod nazwą: „Budowa nowej KMPSP w Elblągu oraz przyległej JRG 1 w Elblągu przy ul. Łęczyckiej 19 - ETAP II”.2. Zakres zamówienia:1) Zakres Części 5 zamówienia obejmuje:a) dostawę krzeseł konferencyjnych do KMPSP w Elblągu oraz przyległej JRG 1 w Elblągu przy ul. Łęczyckiej 19,b) wniesienie i rozmieszczenie.Szczegółowy opis zakresu zamówienia zawierają Warunki Techniczne stanowiące Załącznik nr 8 do SWZ.3. Wymagania i warunki wykonania Części 5 zamówienia:3.1. Poprzez dostawę Zamawiający rozumie dostarczenie krzeseł konferencyjnych wraz ze wszystkimi niezbędnymi do ich należytego funkcjonowania elementami wynikającymi z zastosowanego przez Wykonawcę sposobu montażu.3.2. Podczas dostawy krzeseł konferencyjnych Wykonawca zobowiązany będzie do zabezpieczenia na własny koszt podłóg i ścian w pomieszczeniach Zamawiającego przed ich zniszczeniem i uszkodzeniem. W przypadku powstania uszkodzeń powłok wykończeniowych pomieszczeń Zamawiającego podczas dostawy Wykonawca zobowiązany będzie do ich naprawy na własny koszt. Do czynności związanych z wykonaniem przedmiotu umowy należy również usunięcie opakowań oraz sprzątnięcie pomieszczeń po dokonanej dostawie.3.3. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia przedmiotu zamówienia na własny koszt i na własne ryzyko. Wykonawca dokona rozładunku, wniesienia i rozmieszczenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego przy ul. Łęczyckiej 19.3.4. Wykonawca zagwarantuje podczas realizacji przedmiotu zamówienia spełnienie wymagań BHP i Ppoż.3.5. Krzesła konferencyjne muszą być fabrycznie nowe, nienoszące śladów użytkowania, nieuszkodzone, niemające defektów, wad konstrukcyjnych, wykonawczych ani wynikających z innych zaniedbań Wykonawcy lub producenta, które mogłyby się ujawnić podczas ich użytkowania, a także muszą spełniać parametry techniczne i jakościowe wymagane przez Zamawiającego. Krzesła konferencyjne musza być wykonane zgodnie z normami Unii Europejskiej oraz Polskimi Normami przenoszącymi normy europejskie oraz muszą posiadać odpowiednie atesty lub certyfikaty.3.6. Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 24 miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po dokonaniu odbioru przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisaniu (bez uwag) protokołu końcowego. W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny za powstałe wady na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.Okres gwarancji zaproponowany przez Wykonawcę będzie jednym z kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty.3.7. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w kolumnie „Opis oferowanego przedmiotu” w WYCENIE DOSTAWY stanowiącej ZAŁĄCZNIK NR 1a do SWZ, podał producenta lub dystrybutora, model lub nr katalogowy, opis i parametry oferowanych krzeseł konferencyjnych.3.8. W przypadku zgodności oferowanych krzeseł konferencyjnych z opisem i parametrami opisanymi przez Zamawiającego w Warunkach technicznych stanowiących ZAŁĄCZNIK NR 8 do SWZ, dopuszcza się zastosowanie zapisu „zgodnie z SWZ” i wskazanie producenta lub dystrybutora i modelu lub nr katalogowego oferowanych krzeseł konferencyjnych.W przypadku, gdy oferowane krzesła konferencyjne nie posiadają modelu lub nr katalogowego wystarczy wskazanie producenta lub dystrybutora, opisu i parametrów lub wskazanie producenta lub dystrybutora i zastosowanie zapisu – zgodnie z SWZ.3.9. Wykonawca musi potwierdzić w WYCENIE DOSTAWY stanowiącej ZAŁĄCZNIK NR 1a do SWZ, że oferowane krzesła konferencyjne spełniają wszystkie parametry opisane przez Zamawiającego w Warunkach technicznych stanowiących ZAŁĄCZNIK NR 8 do SWZ podając te parametry lub stosując zapis „zgodnie z SWZ” i wskazać producenta lub dystrybutora i model lub nr katalogowy oferowanych krzeseł konferencyjnych, a w przypadku, gdy oferowane krzesła konferencyjne nie posiadają modelu lub nr katalogowego wskazać producenta lub dystrybutora.3.10. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach technicznych i wymogach jakościowych nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego.3.11. Zamawiający informuje, że Wykonawca, który złoży rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego krzesła konferencyjne spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W związku z powyższym Zamawiający wymaga, aby Wykonawca opisał za pomocą parametrów technicznych i jakościowych rozwiązania, które oferuje Zamawiającemu jako równoważne do opisanych przez Zamawiającego. Wymagane informacje należy podać w WYCENIE DOSTAWY stanowiącej ZAŁĄCZNIK NR 1a do SWZ.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca opisując rozwiązania, które oferuje jako równoważne do opisanych przez Zamawiającego wskazał producenta lub dystrybutora, model lub nr katalogowy, opis i parametry oferowanych krzeseł konferencyjnych w zakresie wszystkich parametrów wymienionych przez Zamawiającego w Warunkach technicznych stanowiących ZAŁĄCZNIK NR 8 do SWZ.Zamawiający oceniając, czy podane przez Wykonawcę rozwiązania są równoważne będzie porównywał parametry techniczne opisane w WYCENIE DOSTAWY przez Zamawiającego i wskazane przez Wykonawcę.3.12. Pozostałe wymagania oraz obowiązki zawiera projekt umowy stanowiący ZAŁĄCZNIK NR 3 do SWZ.3.13. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych.3.14. W opisach i przykładowych rysunkach, gdzie nie wskazano tolerancji w zakresie danych technicznych Zamawiający dopuszcza tolerancję ±3%. 3.15. Wszystkie sztuki muszą pochodzić z jednej serii i być jednakowe. 3.16. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.1. Przedmiot zamówienia:Dostawa i montaż pulpitu dyspozytorskiego, systemowych regałów przesuwnych, witryn stojących, zabudowy meblowej z przesuwnymi panelami, krzeseł konferencyjnych oraz foteli biurowych i gabinetowych do realizowanej inwestycji pod nazwą: „Budowa nowej KMPSP w Elblągu oraz przyległej JRG 1 w Elblągu przy ul. Łęczyckiej 19 - ETAP II”Przedmiotem zamówienia jest dostawa foteli biurowych i gabinetowych do realizowanej inwestycji pod nazwą: „Budowa nowej KMPSP w Elblągu oraz przyległej JRG 1 w Elblągu przy ul. Łęczyckiej 19 - ETAP II”.2. Zakres zamówienia:1) Zakres Części 6 zamówienia obejmuje:a) dostawę foteli biurowych i gabinetowych do KMPSP w Elblągu oraz przyległej JRG 1 w Elblągu przy ul. Łęczyckiej 19,b) wniesienie i rozmieszczenie.Szczegółowy opis zakresu zamówienia zawierają Warunki Techniczne stanowiące Załącznik nr 9 do SWZ.3. Wymagania i warunki wykonania Części 6 zamówienia:3.1. Poprzez dostawę Zamawiający rozumie dostarczenie foteli biurowych i gabinetowych wraz ze wszystkimi niezbędnymi do ich należytego funkcjonowania elementami wynikającymi z zastosowanego przez Wykonawcę sposobu montażu.3.2. Podczas dostawy foteli biurowych i gabinetowych Wykonawca zobowiązany będzie do zabezpieczenia na własny koszt podłóg i ścian w pomieszczeniach Zamawiającego przed ich zniszczeniem i uszkodzeniem. W przypadku powstania uszkodzeń powłok wykończeniowych pomieszczeń Zamawiającego podczas dostawy Wykonawca zobowiązany będzie do ich naprawy na własny koszt. Do czynności związanych z wykonaniem przedmiotu umowy należy również usunięcie opakowań oraz sprzątnięcie pomieszczeń po dokonanej dostawie.3.3. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia przedmiotu zamówienia na własny koszt i na własne ryzyko. Wykonawca dokona rozładunku, wniesienia i rozmieszczenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego przy ul. Łęczyckiej 19.3.4. Wykonawca zagwarantuje podczas realizacji przedmiotu zamówienia spełnienie wymagań BHP i Ppoż.3.5. Fotele biurowe i gabinetowe muszą być fabrycznie nowe, nienoszące śladów użytkowania, nieuszkodzone, niemające defektów, wad konstrukcyjnych, wykonawczych ani wynikających z innych zaniedbań Wykonawcy lub producenta, które mogłyby się ujawnić podczas ich użytkowania, a także muszą spełniać parametry techniczne i jakościowe wymagane przez Zamawiającego. Fotele biurowe i gabinetowe musza być wykonane zgodnie z normami Unii Europejskiej oraz Polskimi Normami przenoszącymi normy europejskie oraz muszą posiadać odpowiednie atesty lub certyfikaty.3.6. Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 24 miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po dokonaniu odbioru przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisaniu (bez uwag) protokołu końcowego. W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny za powstałe wady na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.Okres gwarancji zaproponowany przez Wykonawcę będzie jednym z kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty.3.7. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w kolumnie „Opis oferowanego przedmiotu” w WYCENIE DOSTAWY stanowiącej ZAŁĄCZNIK NR 1a do SWZ, podał producenta lub dystrybutora, model lub nr katalogowy, opis i parametry oferowanych foteli biurowych i gabinetowych.3.8. W przypadku zgodności oferowanych foteli biurowych i gabinetowych z opisem i parametrami opisanymi przez Zamawiającego w Warunkach technicznych stanowiących ZAŁĄCZNIK NR 9 do SWZ, dopuszcza się zastosowanie zapisu „zgodnie z SWZ” i wskazanie producenta lub dystrybutora i modelu lub nr katalogowego oferowanych foteli biurowych i gabinetowych.W przypadku, gdy oferowane fotele biurowe i gabinetowe nie posiadają modelu lub nr katalogowego wystarczy wskazanie producenta lub dystrybutora, opisu i parametrów lub wskazanie producenta lub dystrybutora i zastosowanie zapisu – zgodnie z SWZ.3.9. Wykonawca musi potwierdzić w WYCENIE DOSTAWY stanowiącej ZAŁĄCZNIK NR 1a do SWZ, że oferowane fotele biurowe i gabinetowe spełniają wszystkie parametry opisane przez Zamawiającego w Warunkach technicznych stanowiących ZAŁĄCZNIK NR 9 do SWZ podając te parametry lub stosując zapis „zgodnie z SWZ” i wskazać producenta lub dystrybutora i model lub nr katalogowy oferowanych foteli biurowych i gabinetowych, a w przypadku, gdy oferowane fotele biurowe i gabinetowe nie posiadają modelu lub nr katalogowego wskazać producenta lub dystrybutora.3.10. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach technicznych i wymogach jakościowych nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego.3.11. Zamawiający informuje, że Wykonawca, który złoży rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego fotele biurowe i gabinetowe spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W związku z powyższym Zamawiający wymaga, aby Wykonawca opisał za pomocą parametrów technicznych i jakościowych rozwiązania, które oferuje Zamawiającemu jako równoważne do opisanych przez Zamawiającego. Wymagane informacje należy podać w WYCENIE DOSTAWY stanowiącej ZAŁĄCZNIK NR 1a do SWZ.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca opisując rozwiązania, które oferuje jako równoważne do opisanych przez Zamawiającego wskazał producenta lub dystrybutora, model lub nr katalogowy, opis i parametry oferowanych foteli biurowych i gabinetowych w zakresie wszystkich parametrów wymienionych przez Zamawiającego w Warunkach technicznych stanowiących ZAŁĄCZNIK NR 9 do SWZ.Zamawiający oceniając, czy podane przez Wykonawcę rozwiązania są równoważne będzie porównywał parametry techniczne opisane w WYCENIE DOSTAWY przez Zamawiającego i wskazane przez Wykonawcę.3.12. Pozostałe wymagania oraz obowiązki zawiera projekt umowy stanowiący ZAŁĄCZNIK NR 3 do SWZ.3.13. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych.3.14. W opisach i przykładowych rysunkach, gdzie nie wskazano tolerancji w zakresie danych technicznych Zamawiający dopuszcza tolerancję ±3%. 3.15. Wszystkie sztuki z każdej pozycji zakresu zamówienia muszą pochodzić z jednej serii i być jednakowe.3.16. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39130000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-26

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach