Przetargi.pl
Dostawa szaf ubraniowych drewnianych – postępowanie nr 77/D

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Olsztyn ogłasza przetarg

 • Adres: 10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Olsztyn
  ul. Saperska 1
  10-073 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  REGON: 510698342
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://rziolsztyn.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka organizacyjna MON

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa szaf ubraniowych drewnianych – postępowanie nr 77/D
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa szaf ubraniowych drewnianych:1) Szafa ubraniowa 2 drzwiowa, w ilości 350 szt.:Szczegółowo przedmiot zamówienia opisano w załączniku nr 2 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39130000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium przed upływemterminu składania ofert w wysokości 2 700,00 PLN (słownie: dwa tysiące siedemset złotych 00/100),2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dniaupływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następującychformach:1) pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy zdnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z2020 r. poz. 299 z późn. zm.).4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego,prowadzony przez: Narodowy Bank Polski, nr rachunku: 68 1010 1397 0065 2313 9130 0000.W tytule przelewu należy podać tylko numer postępowania, na które zostaje wnoszone wadium.Wadium jest przechowywane na rachunku nieoprocentowanym.5. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzieuważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi,że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający zaleca dołączeniedo oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę.6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.7. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi byćsporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i musi zawierać następujące elementy:a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), Beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), Gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,c) kwotę gwarancji,d) termin ważności gwarancji,e) jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji nie był krótszy niż okreszwiązania ofertą.8. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia, poręczenie musi byćsporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i musi zawierać następujące elementy:a) wskazanie podmiotu, za który poręczyciel dokonuje poręczenia,b) precyzyjnie wskazanie zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia,c) kwotę, do wysokości której poręczyciel będzie zobowiązany,d) wskazanie terminu, z którego upływem wygasa zobowiązanie, przy czym poręczenie ocharakterze terminowym nie może zostać odwołane.9. Z treści gwarancji lub poręczenia powinno wynikać nieodwołalne, bezwarunkowe, na pierwszepisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanieGwaranta / Poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościachokreślonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.10. W przypadku wnoszenia przez konsorcjum wadium w formie gwarancji, powinna ona w swejtreści zawierać wskazanie wszystkich Wykonawców tworzących Konsorcjum.11. Z treści gwarancji/ poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądaniezgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta dowypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6ustawy Pzp.12. Wadium w formie innej niż pieniężnej powinno być wniesione w oryginale w postacielektronicznej i podpisane podpisem elektronicznym przez upoważnionego pracownikagwaranta/poręczyciela. Wadium takie winno zostać załączone do oferty.13. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnymprzedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z art.112 ust. 1-2 ustawy Pzp, dotyczące:1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczymO udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:- prowadząc działalność gospodarczą lub zawodową, posiadają wpis do właściwego rejestruzawodowego lub handlowego prowadzonego w kraju, w którym mają siedzibę lub miejscezamieszkania.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynikato z odrębnych przepisówZamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowejZamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.4. zdolności technicznej lub zawodowejZamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wskazania w ofercie imion i nazwisk osóbwykonujących czynności przy realizacji zamówienia, ani informacji o kwalifikacjach zawodowychlub doświadczeniu tych osób.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-16

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach