Przetargi.pl
Usługa udzielenia kredytu długoterminowego złotowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2020 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

Gmina Świętajno ogłasza przetarg

 • Adres: 12-140 Świętajno, ul. Grunwaldzka
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 623 20 60 , fax. 89 623 20 76
 • Data zamieszczenia: 2020-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Świętajno
  ul. Grunwaldzka 15
  12-140 Świętajno, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 623 20 60, fax. 89 623 20 76
  REGON: 51074328400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.swietajno.ug.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa udzielenia kredytu długoterminowego złotowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2020 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Gminie Świętajno kredytu długoterminowego złotowego w kwocie 3.090.000,00 PLN (Trzy miliony dziewięćdziesiąt tysięcy PLN ) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2020 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na: a / planowany deficyt w roku 2020 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.340.000,00 zł b / wkład własny do zadania realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1504 N na odcinku od pasa drogi krajowej nr 53 – Świętajno – Kolonia od km 4+400 do km 6+184 ” w kwocie 750.000,00 zł. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66113000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) Nie podlegają wykluczeniu (art. 24 ust. 1) 2) Posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. 3) Posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (tj. Dz. U. 2019 poz. 2357 z późn. zm.), a w przypadku określonym a art. 178 ust. 1 Ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia Ustawy o której mowa w art. 193 Ustawy Prawo Bankowe. W przypadku Banku Państwowego wystarczy podanie rocznika, numeru i pozycji właściwego Dziennika Ustaw zawierającego rozporządzenie o utworzeniu banku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. W przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach