Przetargi.pl
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wraz z węzłami cieplnymi w budynkach wielorodzinnych nr 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 14 przy ul. Siennej w Świdnicy” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączania obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej”

Prezydent Miasta Świdnicy ogłasza przetarg

 • Adres: 58100 Świdnica, ul. Armii Krajowej
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 748 562 850 , fax. 748 523 110
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prezydent Miasta Świdnicy
  ul. Armii Krajowej 49
  58100 Świdnica, woj. dolnośląskie
  tel. 748 562 850, fax. 748 523 110
  REGON: 57958900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wraz z węzłami cieplnymi w budynkach wielorodzinnych nr 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 14 przy ul. Siennej w Świdnicy” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączania obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wraz z węzłami cieplnymi w budynkach wielorodzinnych nr 1 (m. 3, 4, 5, 6, 7), 3 (m. 1, 3, 5, 8), 5 (m. 1, 2, 5, 6, 7, 8), 6 (1, 2, 3, 4), 7 (m. 2, 3, 4, 6), 8 (1, 2, 5, 6, 7), 9 (m. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8), 10 (3, 4, 5, 6), 11 (m. 3, 6, 7, 10, 12), 12 (m. 1, 2, 3, 4, 6, 8) i 14 (1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) przy ul. Siennej w Świdnicy w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączania obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej”. 2. Szczegółowy opis robót budowlanych, nad którymi Wykonawca będzie pełnił nadzór inwestorski jest wskazany w umowie i dokumentacji projektowej opracowanej przez: Ewę Pietrzak-Chojnicką – Biuro Projektowe AKAPIT, ul. Pierwszej Brygady 40, 49-300 Brzeg, którą Zamawiający udostępnia razem z SIWZ. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 3.1. Do obowiązków Wykonawcy należy pełny zakres czynności określonych w art. 25 ustawy z dnia 7.07.1994 roku - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290), a także: 3.1.1. zapewnienie nadzoru inwestorskiego w postaci osób posiadających uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych pełniący także rolę koordynatora, -instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, -konstrukcyjno- budowlanej, 3.1.2. przygotowanie dokumentów i zgłoszenie zakończenia robót budowlanych, 3.1.3. bieżąca kontrola jakości wszystkich użytych do budowy wyrobów budowlanych oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, a w szczególności zapobieganiu zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie oraz niezwłoczne informowanie Zamawiającego o wykrytych wadach i nieprawidłowościach, 3.1.4. kontrola budowy przez koordynatora w trakcie trwania robót budowlanych nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu oraz na każde dodatkowe wezwanie Zamawiającego lub kierownika budowy, potwierdzone wpisem do dziennik budowy. 3.1.5. Wykonawca zobowiązuje się, że na placu budowy lub w siedzibie Zamawiającego stawi się osoba pełniąca funkcję koordynatora nadzoru inwestorskiego w ciągu czasu zaoferowanego przez Wykonawcę lecz nie dłuższym niż 3 godziny od wezwania telefonicznego, potwierdzonego faksem bądź e-mailem, co każdorazowo odnotowane zostanie w dzienniku budowy. W przypadku gdy wezwanie do przyjazdu na budowę wpłynie do Wykonawcy/koordynatora nadzoru inwestorskiego do godz. 12:00 osoba pełniąca funkcję koordynatora nadzoru inwestorskiego stawi się na budowie w tym samym dniu jednak nie później niż w ciągu 3 godzin od wezwania telefonicznego, potwierdzonego faksem bądź e-mailem. Jeśli wezwanie otrzyma po godz. 12:00 osoba pełniąca funkcję koordynatora nadzoru inwestorskiego stawi się na budowie w dniu następnym jednak nie później niż do godz. 9:00. 3.1.6. kontrola budowy inspektorów branżowych w trakcie trwania robót budowlanych w danej specjalności nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu oraz na każde dodatkowe wezwanie Zamawiającego lub kierownika budowy, potwierdzone wpisem do dziennik budowy. 3.1.7. organizowanie i udział w naradach koordynacyjnych i odbiorach, 3.1.8. przeprowadzanie przez Wykonawcę Rad budowy w częstotliwości wg potrzeb lecz nie rzadziej niż raz w tygodniu, 3.1.9. sporządzenie przez Wykonawcę protokołów ze spotkań – Rad budowy i bieżącego przekazywania ich Zamawiającemu, 3.1.10. pisemnego raportowania do Zamawiającego minimum jeden raz w miesiącu, z oceną zaawansowania rzeczowo - finansowego (część opisowa, część fotograficzna), 3.1.11. udział w odbiorach robót zanikowych oraz końcowym, 3.1.12. kontrola rzeczowo-finansowa wykonywanych robót budowlanych oraz czuwanie nad terminową i finansową realizacją robót w tym kontrola postępu robót w stosunku do harmonogramu realizacji robót budowlanych, 3.1.13. informowanie Zamawiającego o pojawiających się na budowie podwykonawcach, 3.1.14. opiniowanie na piśmie zasadności ewentualnego wykonania robót podobnych wnioskowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę robót w terminie do 5 dni od daty otrzymania wniosku, 3.1.15. czynny udział przy uzgadnianiu z projektantem ewentualnego wykonania robót podobnych, sprawdzenie zasadności oraz weryfikacja robót podobnych, 3.1.16. powiadomienie Zamawiającego o konieczności wykonania robót w sposób odmienny od zatwierdzonego projektu budowlanego i wykonawczego, 3.1.17. wykonanie inwentaryzacji robót w toku w przypadku przerwania robót w trakcie ich realizacji, w sytuacji upadłości Wykonawcy robót lub odstąpienia od umowy, 3.1.18. zgłaszanie Zamawiającemu propozycji niezbędnych działań mających na celu zniwelowanie ewentualnych opóźnień w robotach budowlanych, 3.1.19. współpraca z Wykonawcą robót w celu uniknięcia lub zredukowania skutków ewentualnych wydarzeń i okoliczności, które mogą mieć wpływ na jakość robót, wzrost wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych lub planowana datę zakończenia, 3.1.20. kontrolowanie rozliczeń budowy, 3.1.21. zgłoszenie zakończenia robót budowlanych oraz uzyskanie zgody na użytkowanie jeśli jest wymagane, 3.1.22. Wykonawca będzie wykonywał swoje obowiązki od dnia wprowadzenia Wykonawcy robót budowlanych na budowę do dnia zakończenia i rozliczenia rzeczowo-finansowego nadzorowanych robót oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie. W przypadku wydłużenia się terminu wykonania prac budowlanych termin obowiązania umowy na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego ulega przedłużeniu o wymagany czas niezbędny do zakończenia i odbioru robót budowlanych oraz rozliczenia rzeczowo- finansowego inwestycji. W przypadku przedłużenia terminu realizacji robót budowlanych wydłużeniu ulega termin sprawowania Nadzoru inwestorskiego lecz bez zwiększenia wynagrodzenia. 3.1.23. sprawdzenie pełniej dokumentacji odbiorowej przygotowanej przez Wykonawcę robót budowlanych w terminie do 5 dni od dnia otrzymania dokumentacji, jednak nie później niż na dzień przed odbiorem końcowym robót potwierdzone protokołem ze sprawdzenia dokumentacji odbiorowej, 3.1.24. po zakończeniu robót budowlanych, przygotowanie wykazu finansowo – rzeczowego wykonanych elementów robót, 3.1.25. udział w przeglądach i odbiorach gwarancyjnych w okresie obowiązywania gwarancji udzielanej przez Wykonawcę robót budowlanych. Przeglądy gwarancyjne będą wykonywane nie rzadziej niż raz w roku. Wykonawca jest także zobowiązany do stawiennictwa się w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego lub użytkownika, na każde zawiadomienie otrzymane przez Zamawiającego lub użytkownika. 3.2. Przewidywany termin realizacji nadzorowania zadania: 3.2.1. Rozpoczęcie realizacji: w dniu podpisania umowy, 3.2.2. Zakończenie realizacji: do 29.09.2017 r. Za zakończenie rozumie się zgłoszenie zakończenia robót budowlanych oraz rozliczenie inwestycji. 3.3. Wykonawca jest w granicach posiadanego umocowania niniejszą umową przedstawicielem Zamawiającego w ramach umowy zawartej z Wykonawcą o wykonanie robót budowlanych wymienionych w § 1 ust. 1 i 2 niniejszej umowy. 3.4. Prawa Wykonawcy określa atr. 26 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290). 3.5. Wykonawca oświadcza, że dla przedmiotu zamówienia określonego w § 1 ust. 1 i 2 wszystkie osoby posiadają uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa Budowlanego, są członkami Izby Inżynierów Budownictwa, posiadają wymagane doświadczenie przy nadzorowaniu robót budowlanych oraz, że posiadają wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. 3.6. Wykonawca w sytuacji ujawnienia się wad robót budowlanych w okresie gwarancyjnym będzie zobowiązany do czynności związanych z opisem powstałej szkody, jej oszacowaniem, określeniem przyczyn zaistniałych wad oraz kontaktów w tym zakresie z Wykonawcą robót budowlanych. Nie wyklucza to odpowiedzialności Wykonawcy za wady fizyczne nadzorowanych robót budowlanych chyba, że udowodni on należytą staranność przy wykonywaniu obowiązków wynikających z umowy stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ. 4. Lokalizacja i opis stanu istniejącego Budynki mieszkalne wielorodzinne w zabudowie szeregowej, zlokalizowane są w zwartej zabudowie mieszkaniowej przy ulicy Siennej w Świdnicy. Są to obiekty trzy/czterokondygnacyjne, w całości podpiwniczone, ze strychem. Budynki stanowią zwartą bryłę o rzucie opartym na planie prostokąta bez zdobień na elewacjach. Budynki nie są ocieplone. Fundamenty budynków posadowione w sposób bezpośredni, poniżej strefy przemarzania. Ściany fundamentowe murowane z elementami kamiennymi. Konstrukcja budynków tradycyjna murowana ze stropami ceglanymi w piwnicach opartymi na ścianach i belkach stalowych, w postaci sklepienia oraz stropami drewnianymi, belkowymi ze ślepym pułapem nad pozostałymi kondygnacjami. Układ konstrukcyjny ścian nośnych jest podłużny. Ściany nośne wykonane jako murowane z cegły pełnej na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej. Schody do piwnic betonowe niewykończone, a na wyższe kondygnacje betonowe ze stopnicami drewnianymi. Posadzka w piwnicach ceglana, miejscami betonowa. Dach budynków dwuspadowy pokryty dachówką ceramiczną. Dach konstrukcji drewnianej w układzie krokwiowo-płatwiowym pokryty dachówką ceramiczną. Obróbki blacharskie dachu, rynny i rury spustowe wykonane z blachy stalowej. Stolarka okienna współczesna PCV, lokalnie w mieszkaniach występują stare okna drewniane. Drzwi zewnętrzne PCV, częściowo przeszklone. 5. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 8. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części usług. 9. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia (art. 29 ust. 3a ustawy PZP).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71520000-9

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca nie jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc zł) przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359) – w przypadku poręczeń Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia dokumentu poświadczającego, że przedmiot, który udzielił poręczenia zapłaty wadium zawarł umowę o udzielenie wsparcia z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku PEKAO S.A. I Oddział w Świdnicy nr rachunku 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu nr P-14/II/17 na Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wraz z węzłami cieplnymi w budynkach wielorodzinnych nr 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 14 przy ul. Siennej w Świdnicy w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Ograniczenie niskiej emisji powierzchniowej na terenie Świdnicy poprzez likwidację węglowych, lokalnych źródeł ciepła i podłączania obiektów do rozbudowanej sieci ciepłowniczej”. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z systemu umożliwiającego dokonywanie natychmiastowych przelewów między kontami w różnych bankach, Wykonawca zobowiązany jest tak opisać tytuł przelewu aby wynikało z niego kto wpłaca wadium i jakiego przetargu dotyczy wpłata. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. X. 3 niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 5. Zamawiający: 1) zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) wymaga, aby w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – dokument potwierdzający wniesienie wadium został dołączony w oryginale do oferty. 6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach