Przetargi.pl
„Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego w Świeradowie-Zdroju”

Gmina Miejska Świeradów-Zdrój ogłasza przetarg

 • Adres: 59850 Świeradów-Zdrój, ul. 11-go Listopada
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 757 816 471 , fax. 757 816 585
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Świeradów-Zdrój
  ul. 11-go Listopada 35
  59850 Świeradów-Zdrój, woj. dolnośląskie
  tel. 757 816 471, fax. 757 816 585
  REGON: 23082139700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego w Świeradowie-Zdroju”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres robót objętych przedmiotowym zamówieniem 1. CZĘŚĆ 1 tzw. BUDYNEK Roboty budowlane, w zakres których wchodzą: a) roboty rozbiórkowe, b) roboty ziemne, 1. fundamenty monolityczne żelbetowe, 2. izolacje przeciwwilgociowe i cieplne ścian fundamentowych 3. ściany nośne - konstrukcja ścian podziemia wraz z dylatacjami 4. ściany nośne - konstrukcja ścian i stropów powyżej poziomu wraz z dylatacjami 5. konstrukcja podciągów, belek, schodów wewnętrznych i zewnętrznych 6. konstrukcja dachu i pokrycie dachu, izolacje, obróbki blacharskie, orynnowanie i rury spustowe, 7. szyb windowy monolityczny żelbetowy wylewany, 8. ślusarka aluminiowa, wewnętrzna i zewnętrzna, balustrady, 9. stolarka i ślusarka drzwiowa, 10. stolarka okienna 11. podłoża, posadzki i podłogi, 12. ścianki działowe, tynki wewnętrzne, okładziny wewnętrzne i malowanie, 13. elewacja budynku 14. dźwig osobowy, 2. CZĘŚĆ 2 tzw. ROBOTY SANITARNE Roboty sanitarne, w zakres których wchodzą: 1. wewnętrzna instalacja wody zimnej, 2. wewnętrzna instalacja wody ciepłej, 3. instalacja przeciwpożarowa, 4. wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej wraz z białym montażem, armaturą i poręczami dla niepełnosprawnych w sanitariatach, 5. instalacja C.O. i C.T., 6. wentylacja mechaniczna wraz z automatyką central wentylacyjnych i izolacją termiczną, 7. kotłownia gazowa wraz z systemem wentylacji i instalacją gazową, 8. przeprowadzenie płukań, prób szczelności instalacji wodociągowych oraz przeprowadzenie prób wydajności hydrantów, przeglądu i badania pomiarów hydraulicznych instalacji wodociągowej p.poż z hydrantami, 9. przeprowadzenie płukań, prób oraz regulacji instalacji centralnego ogrzewania, 10. wykonanie prób, pomiarów instalacji wentylacji mechanicznej w tym pomiarów hałasu, 11. wykonanie prób, regulacji, pomiarów instalacji w kotłowni, z uruchomieniem kotłowni i automatyki z dostarczeniem (protokołów) opinii od UDT oraz opinii kominiarskiej; 12. wykonanie próby ciśnieniowej instalacji gazowej i dokonanie odbiorów technicznych z dostarczeniem protokołów odbiorowych; 13. drenaż opaskowy budynku, 3. CZĘŚĆ 3 tzw. ROBOTY ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE Roboty elektryczne i teletechniczne, w zakres których wchodzą: a) wykonanie rozdzielni głównej i jej zasilania, b) usunięcie kolizji obiektu z siecią energetyczną SN, c) wykonanie rozdzielnic lokalnych, d) wykonanie instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych: - oświetlenie podstawowe, - oświetlenie awaryjne, - oświetlenie ewakuacyjne kierunkowe, e) wykonanie instalacji sieci dedykowanej 230VAC, f) wykonanie instalacji niskoprądowych: - instalacja TV DVB-T, - instalacja videodomofonowa, - instalacja monitoringu wizyjnego CCTV, - instalacja sieci strukturalnej, - instalacja sygnalizacji włamania, - instalacji nagłośnienia sali teatralnej, g) wykonanie instalacji ochronnych: - ochrona od porażeń prądem elektrycznym, - ochrona pożarowa obiektu, - ochrona przeciwprzepięciowa, - instalacja połączeń wyrównawczych, - instalacja odgromowa, h) wykonanie instalacji technologicznych: - zasilenie elektryczne wentylacji mechanicznej pomieszczeń przedszkola - instalacji technologicznej kotłowni - instalacji technologicznej kuchni - instalacji technologicznej dźwigu osobowego i) wykonanie pomiarów ochronnych i natężenia oświetlenia. 4. CZĘŚĆ 4 tzw. ZAGOSPODAROWANIE TERENU Zagospodarowanie terenu obejmuje: a) przyłącze wodociągowe z włączeniem do sieci miejskiej, b) przyłącze kanalizacji sanitarnej z włączeniem do sieci miejskiej, c) przyłącze kanalizacji deszczowej z włączeniem do sieci miejskiej, d) usunięcie kolizji obiektu z siecią energetyczną SN e) przyłącze elektro-energetyczne budynku f) przyłącze gazowe, g) budowa drogi, placu i chodników (dojazdy, miejsca parkingowe, ciągi piesze, zjazd), h) zagospodarowanie otoczenia-zieleń (trawniki, krzewy, drzewa), mała architektura (ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe), osłona śmietnikowa, i) oświetlenie terenu wewnętrznego przedszkola j) ogrodzenie terenu. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w dokumentacji projektowej i SIWZ.Zakres zamówienia obejmuje obsługe geodezyjną. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający wymaga aby osoby skierowane przez Wykonawcę lub Podwykonawcę do bezpośredniej realizacji przedmiotu zamówienia zatrudnione były na podstawie umowy o pracę i wykonywały czynności opisane w dokumentacji projektowej i SIWZ. Zakres robót nie objętych przedmiotowym zamówieniem: 1. wyposażenie meblowe i wyposażenia wewnętrznego placu zabaw (tzw. „małpi gaj”); 2. technologia kuchenna i wyposażenie kuchni.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45214100-1

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w następującej wysokości: a) Części 1 tzw. BUDYNEK - 120.000,00 zł (słownie złotych: sto dwadzieścia tysięcy 00/100), b) Części 2 tzw. ROBOTY SANITARNE - 38.000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści osiem tysięcy 00/100). c) CZĘŚĆ 3 tzw. ROBOTY ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE - 16.000,00 zł (słownie złotych: szesnaście tysięcy 00/100), d) CZĘŚĆ 4 tzw. ZAGOSPODAROWANIE TERENU - 17.000,00 zł (słownie złotych: siedemnaście tysięcy 00/100).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach