Przetargi.pl
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją gminnych inwestycji dotyczących budowy oświetleń drogowych

Gmina Głusk Dominów ogłasza przetarg

 • Adres: 20-388 Lublin, ul. Rynek
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 817 518 760 , fax. 817 518 650
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Głusk Dominów
  ul. Rynek 1
  20-388 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 817 518 760, fax. 817 518 650
  REGON: 43101998000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://ugglusk.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją gminnych inwestycji dotyczących budowy oświetleń drogowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu nadzoru inwestorskiego specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nad realizacją zadań objętych projektami, opisanych poniżej. 1) Zadanie nr 1: „Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Głusk” Zadanie powyższe, na którym będzie sprawowany nadzór obejmuje następujące roboty budowlane : a) Budowę oświetlenia drogi powiatowej nr 2109L w miejscowości Majdan Mętowski ze stacji transformatorowej Majdan Mętowski 1 i w szczególności obejmuje : - budowę szafki oświetleniowej – 1 komplet - budowę oświetlenia drogowego o długości trasy 1003 mb, na słupach stalowych ocynkowanych okrągłych o wysokości 9 m z wysięgnikami półokrągłymi i oprawami LED o mocy do 42 W - 18 kompletów i 4 komplety slupów o wysokości 10 m z wysięgnikami półokrągłymi i oprawami LED o mocy do 42 W - prace pomiarowe, rezystancji uziemień słupów, badanie linii kablowej nn. b) Budowę oświetlenia drogowego drogi gminnej nr 107108 L w m. Kolonia Wilczopole i Majdan Mętowski ze stacji transformatorowej Majdan Mętowski 3 i w szczególności obejmuje: - budowę szafki oświetleniowej – 1 komplet - budowę oświetlenia drogowego o długości trasy 1192 mb, na słupach stalowych ocynkowanych okrągłych o wysokości 9 m z wysięgnikami półokrągłymi i oprawami LED o mocy do 42 W - 20 kompletów - prace pomiarowe, rezystancji uziemień słupów, badanie linii kablowej nn. c) Budowę oświetlenia drogowego drogi dojazdowej w m. Ćmiłów, ul. Leśna ze stacji transformatorowej ST-8 i w szczególności obejmuje: - budowę szafki oświetleniowej – 1 komplet - budowę oświetlenia drogowego o długości trasy 462 mb, na słupach stalowych ocynkowanych okrągłych o wysokości 8 m z wysięgnikami półokrągłymi i oprawami LED o mocy do 42 W - 11 kompletów - prace pomiarowe, rezystancji uziemień słupów, badanie linii kablowej nn. Wartość robót elektrycznych po przeprowadzeniu procedury przetargowej i wyborze najkorzystniejszej oferty na powyższe zadania wynosi: 183 736,07 zł netto. Uwaga ! Dokumentacje projektowe na powyższe oświetlenia są umieszczone na stronie BIP Gminy Głusk w zakładce „Przetargi” pod nr referencyjnym ZP.271.22.2020. 2) Zadanie nr 2: „Rozbudowa drogi gminnej nr 112596L w Kalinówce wraz z budową oświetlenia drogowego” i w szczególności obejmuje następujące roboty elektryczne: - Budowę linii kablowej oświetlenia drogowego wzdłuż drogi w tym : 33 sztuki słupów stalowych ocynkowanych okrągłych o wysokości 9 m z wysięgnikami jednoramiennymi 1,5 m z lampami LED o mocy 30 sztuk ≥42 W i 3 sztuki ≥53 W.; - przebudowę sieci kablowej średniego napięcia; - przebudowę sieci kablowej niskiego napięcia – przebudowę słupa sieci napowietrznej nn nr 19 ze ST. Kalinówka 11; - przebudowę słupa sieci napowietrznej SN 15 V słup krańcowy nr 9; Wartość wszystkich robót elektrycznych po przeprowadzeniu procedury przetargowej na to zadanie wynosi 216 304,60 zł netto Uwaga ! Dokumentacje projektowe na powyższe roboty elektryczne są umieszczone na stronie BIP Gminy Głusk w zakładce „Przetargi” pod nr referencyjnym ZP.271.30.2020. 3) Zadanie nr 3: Budowa oświetleń drogowych zaplanowanych w planie budżetu na rok 2021 do realizacji przez gminę ze środków własnych i obejmuje następujące oświetlenia drogowe: a) Budowę linii oświetlenia drogowego w Majdanie Mętowskim ze stacji transformatorowej Majdan Mętowski 1 obejmujący : ul. Jagodową , część drogi gminnej nr 107108 L i część 107107 L w miejscowości Majdan Mętowski i w szczególności obejmuje : - budowę szafki oświetleniowej – 1 komplet - budowę oświetlenia drogowego o długości trasy 1600 mb, na słupach stalowych ocynkowanych okrągłych o wys. 8 m z wysięgnikami półokrągłymi i oprawami LED o mocy do 42 W - 32 komplety ; - prace pomiarowe, rezystancji uziemień słupów, badanie linii kablowej nn. Szacowana wartość robót elektrycznych ok. 250 000,- zł netto. b) Budowę oświetlenia drogi gminnej przy lesie przy ul. Jałowcowej w miejscowości Kolonia Prawiedniki - budowę szafki oświetleniowej – 1 komplet - budowę oświetlenia drogowego o długości trasy 550 m mb, na słupach stalowych ocynkowanych okrągłych o wys. 8 m z wysięgnikami półokrągłymi i oprawami LED o mocy do 42 W - 16 kompletów ; - prace pomiarowe, rezystancji uziemień słupów, badanie linii kablowej nn. Szacowana wartość robót elektrycznych ok.120 000,00 zł netto. c) Dobudowę oświetlenia drogowego w miejscowości Wólka Abramowicka ( ul. Podleśna) - wykonanie linii oświetleniowej o długości trasy około 100 mb na słupach stalowych ocynkowanych okrągłych o wysokości 9 m z wysięgnikami półokrągłymi i oprawami LED o mocy do 42 W - 2 komplety - prace pomiarowe, rezystancji uziemień słupów, badanie linii kablowej nn. Szacowana wartość zamówienia około 15 000,00 zł netto. Szczegółowy zakres robót objętych przedmiotowym nadzorem inwestorskim opisują dokumentacje projektowe dla zadań 1 i 2 dostępne w siedzibie Zamawiającego i na stronie BIP. Dokumentacje na zadanie 3 są obecnie w opracowaniu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71520000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach