Przetargi.pl
Zakup niezbędnego wyposażenia w celu realizacji projektu pn. "Edukacja w Gminie Głusk"

Gmina Głusk Dominów ogłasza przetarg

 • Adres: 20-388 Lublin, ul. Rynek
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 817 518 760 , fax. 817 518 650
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Głusk Dominów
  ul. Rynek 1
  20-388 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 817 518 760, fax. 817 518 650
  REGON: 43101998000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: ugglusk.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup niezbędnego wyposażenia w celu realizacji projektu pn. "Edukacja w Gminie Głusk"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia pn.: Zakup niezbędnego wyposażenia w celu realizacji projektu pn.: „Edukacja w Gminie Głusk” jest dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia do czterech Szkół Podstawowych na terenie Gminy Głusk: 1) Szkoła Podstawowa im. 100-lecia Niepodległości Polski w Kalinówce, Kalinówka 78, 21-040 Świdnik, 2) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mętowie, Mętów 124, 20-388 Lublin 3) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Prawiednikach, Prawiedniki 165, 20-515 Lublin 4) Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Wilczopolu-Kolonii, Wilczopole-Kolonia 97, 20-388 Lublin. 2. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn.: „Edukacja w Gminie Głusk”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje 12.6. Kształcenie ogólne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 3. Zamawiający nie podzielił zamówienia na części. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1a, 1b, 1c i 1d do niniejszego SIWZ. 4. Miejsce dostawy zgodnie z ust. 1 niniejszego rozdziału SIWZ. Zamawiający wymaga, aby dostarczone przedmioty w ramach realizacji niniejszego zamówienia publicznego były fabrycznie nowe, nieużywane, posiadały wymagane parametry techniczne określone w załączniku 1a, 1b, 1c i 1d- szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, znajdowały się w stanie nieuszkodzonym, technicznie sprawnym, kompletne i gotowe do użytkowania oraz spełniały wymagane polskim prawem normy i były wolne od wad prawnych. Zamawiający wyklucza dostawę wyposażenia powystawowego. Wykonawca, na co najmniej 2 dni przed planowaną dostawą, poinformuje o niej Zamawiającego uzgadniając datę oraz przewidywaną godzinę dostawy do danej placówki. Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi w dni robocze tj. poniedziałek – piątek, w godzinach ustalonych z Zamawiającym (ewentualnie w sobotę za zgodą Zamawiającego). Wykonawca ma obowiązek dostarczyć i wnieść wyposażenie do pomieszczeń wskazanych przez zamawiającego, należy zamontować/zainstalować sprzęt, który tego wymaga. W cenie oferty należy uwzględnić wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia mające wpływ na ceną oferty, w szczególności koszty transportu, dostawy i ewentualnego montażu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach