Przetargi.pl
Utrzymanie czystości pomieszczeń i otoczenia budynków administrowanych przez ZGL Sp. z o.o.

Zakład Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 21-500 Biała Podlaska, ul. Żeromskiego
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 833 436 246 , fax. 833 426 837
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o.
  ul. Żeromskiego 5
  21-500 Biała Podlaska, woj. lubelskie
  tel. 833 436 246, fax. 833 426 837
  REGON: 60290132000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.zglbp.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie czystości pomieszczeń i otoczenia budynków administrowanych przez ZGL Sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi utrzymania czystości pomieszczeń oraz otoczenia budynków użyteczności publicznej w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021r. 1.2. Zamówienie podzielone zostało na cztery części: CZĘŚĆ I: Budynek przy ul. Brzeskiej 41 w Białej Podlaskiej: Zakres obowiązków obejmuje: 1) Codzienne (tj. od poniedziałku do piątku oraz z wyłączeniem świąt) sprzątanie części wspólnych budynku o łącznej powierzchni ok. 2147m2: a) holu, korytarzy, klatek schodowych, wind – 2 szt., poprzez zamiatanie, odkurzanie, zmywanie podłóg, ścieranie kurzu, podlewanie roślin itp., b) utrzymanie w czystości sanitariatów, z uzupełnianiem środków czystości (dla ok. 350 osób), c) mycie okien i drzwi w częściach wspólnych budynku: w holach, korytarzach, klatkach schodowych, łazienkach co najmniej jeden raz w miesiącu (ok. 350m2). 2) codzienne sprzątanie pomieszczeń biurowych o pow. ok. 1013m2, poprzez: a) zamiatanie, odkurzanie, zmywanie podłóg, ścieranie kurzu, podlewanie roślin itp., b) wycieranie z kurzu powierzchni biurek, stolików i innych mebli znajdujących się w pomieszczeniach biurowych, c) mycie okien i drzwi w pomieszczeniach biurowych co najmniej jeden raz w miesiącu (ok. 300m2). 3) utrzymanie terenów zielonych o łącznej powierzchni ok. 9096m2 oraz utrzymanie dojść, dojazdów i parkingów o łącznej powierzchni sprzątanej ok. 5788m2 poprzez: a) koszenie (w zależności od warunków pogodowych nie rzadziej niż 1 x w miesiącu) i grabienie trawników, pielęgnacja drzew i krzewów itp. b) sprzątanie, zamiatanie i zimowe utrzymanie (odśnieżanie, likwidacja śliskości itp.) dojść, dojazdów i parkingu, c) utrzymanie w czystości zabudowy śmietnikowej, zgłaszanie nieczystości stałych do wywozu. 4) Sprzątanie pomieszczeń w budynku winno odbywać się w godzinach nie zakłócających pracy instytucji mających siedzibę w obiekcie (godziny popołudniowe lub indywidualnie uzgodnione z użytkownikami). 5) Wykonawca w imieniu swoim i pracowników zobowiązuje się do przestrzegania poufności informacji i dokumentów, znajdujących się w pomieszczeniach zleconych do sprzątania. 6) Zimowe utrzymanie otoczenia obiektu powinno zapewniać bezpieczne dojście i dojazd pojazdów na terenie obiektu. 7) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić osobom wykonującym pracę na terenie obiektu identyfikatory z nazwą Wykonawcy oraz danymi personalnymi osoby. 8) Sprzęt, materiały i środki czystości niezbędne do realizacji zamówienia oraz środki higieniczne stanowiące wyposażenie sanitariatów (papier toaletowy, mydło itp.), zapewnia Wykonawca. Wymagania jakie winny spełniać środki higieniczne: - papier toaletowy – typu gigant, długość rolki ok. 150m, biały, dwuwarstwowy; - mydło w płynie – o właściwościach antybakteryjnych, ze środkiem nawilżającym, zapachowe, o gęstej konsystencji. CZĘŚĆ II: Budynek przy ul. Piłsudskiego 15 w Białej Podlaskiej: Zakres obowiązków obejmuje: 1) codzienne sprzątanie części wspólnych budynku o łącznej powierzchni ok. 282,17m2: a) korytarzy, sali głównej, klatek schodowych - 2 szt., poprzez zamiatanie, odkurzanie, zmywanie podłóg, ścieranie kurzu itp. b) utrzymanie w czystości sanitariatów, z uzupełnianiem środków czystości (dla ok. 36 osób), c) mycie okien i drzwi w częściach wspólnych budynku: w korytarzach, sali głównej, klatkach schodowych, łazienkach oraz wycieranie poręczy co najmniej jeden raz w miesiącu (ok. 35m2). 2) sprzątanie pomieszczeń biurowych: a) dwa razy w tygodniu sprzątanie pomieszczeń biurowych o łącznej powierzchni 147,83 m2poprzez zamiatanie, odkurzanie, zmywanie podłóg, ścieranie kurzu, podlewanie roślin itp., b) codzienne opróżnianie koszy, c) raz w tygodniu sprzątanie sali rozpraw i archiwum o pow. 48,22 m2, d) mycie okien w pomieszczeniach biurowych dwa razy w roku (ok. 110m2). 3) Sprzątanie pomieszczeń w budynku winno odbywać się w godzinach nie zakłócających pracy instytucji mających siedzibę w obiekcie. 4) Wykonawca w imieniu swoim i pracowników zobowiązuje się do przestrzegania poufności informacji i dokumentów, znajdujących się w pomieszczeniach zleconych do sprzątania. 5) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić osobom wykonującym pracę na terenie obiektu identyfikatory z nazwą Wykonawcy oraz danymi personalnymi osoby. 6) Sprzęt, materiały i środki czystości niezbędne do realizacji zamówienia oraz środki higieniczne stanowiące wyposażenie sanitariatów (papier toaletowy, mydło itp.), zapewnia Wykonawca. Wymagania jakie winny spełniać środki higieniczne: - papier toaletowy – typu gigant, długość rolki ok. 150m, biały, dwuwarstwowy; - mydło w płynie – o właściwościach antybakteryjnych, ze środkiem nawilżającym, zapachowe, o gęstej konsystencji. CZĘŚĆ III: Budynki mieszkalne wielorodzinne przy ul. Jana III Sobieskiego 2,4,6 w Białej Podlaskiej: Zakres obowiązków obejmuje: 1) utrzymanie czystości części wspólnych budynku o łącznej powierzchni ok. 1 588,19m2: a) 12 klatek schodowych, poprzez zamiatanie, zmywanie 1 x w tygodniu, b) mycie lamperii, mycie drzwi wejściowych, zamiatanie korytarzy piwnicznych 1 x w miesiącu 2) Sprzęt, materiały i środki czystości niezbędne do realizacji zamówienia zapewnia Wykonawca. CZĘŚĆ IV: Budynek usługowy przy ul. Brzeskiej 1 w Białej Podlaskiej: Zakres obowiązków obejmuje: 1) utrzymanie czystości części wspólnych budynku o łącznej powierzchni ok. 176,15m2: a) 2 klatek schodowych oraz dźwigu osobowego, poprzez zamiatanie, zmywanie 1 x w tygodniu, b) wycieranie poręczy, skrzynek, parapetów, omiatanie pajęczyn 1 x w miesiącu c) mycie lamperii, okien, mycie drzwi wejściowych 2 x w roku 2) Sprzęt, materiały i środki czystości niezbędne do realizacji zamówienia zapewnia Wykonawca. 1.3. Środki chemiczne, myjące, czyszczące i dezynfekujące przeznaczone do wykonania usługi winny posiadać wymagane atesty i być dopuszczone do stosowania zgodnie z przepisami prawa oraz będą stosowane zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami producenta. 1.4. Zamawiający udostępni Wykonawcy do dnia podpisania umowy obiekty w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia oraz pomieszczenia do przechowywania sprzętu i środków czystości przez Wykonawcę. 2. Zgodnie z dyspozycją w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający opisuje obowiązek zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących zamówienie. 2.1. Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby realizujące przedmiot zamówienia, które wykonywać będą czynności faktycznie związane z przedmiotem zamówienia, były zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w wymiarze czasu pracy zgodnym z przepisami kodeksu pracy i odpowiadającym wykonywanym zadaniom.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90911200-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach