Przetargi.pl
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Dubienka

Gmina Dubienka ogłasza przetarg

 • Adres: 22-145 Dubienka, ul. 3 Maja
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 825 668 002 , fax. 825 668 002
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dubienka
  ul. 3 Maja 6
  22-145 Dubienka, woj. lubelskie
  tel. 825 668 002, fax. 825 668 002
  REGON: 53518400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dubienka.eurzad.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Dubienka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Odbiór, transport i zagospodarowanie każdej ilości odpadów komunalnych zebranych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Dubienka. Rodzaje odpadów komunalnych i częstotliwość ich odbioru: 1) papier - raz w miesiącu; 2) szkło - raz w miesiącu; 3) metale, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe - raz w miesiącu; 4) bioodpady – raz w miesiącu w okresie od listopada do marca, a w okresie od kwietnia do października raz na tydzień z budynków wielolokalowych i raz na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych ; 5) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – raz w miesiącu w okresie od listopada do marca, a w okresie od kwietnia do października raz na tydzień z budynków wielolokalowych i raz na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych; 6) popiół – dwa razy w roku w okresie od listopada do kwietnia w okresowych akcjach zbierania odpadów; 7) meble i inne odpady wielkogabarytowe, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony – dwa razy w roku w okresowych akcjach zbierania odpadów. Szacowana ilość odpadów komunalnych przewidzianych do zebrania w okresie trwania umowy: 110 Mg. 2. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych z siedzibą: 22-145 Dubienka ul. Wierzbina 18 świadczy usługi w zakresie przyjmowania następujących odpadów komunalnych: papieru i tektury, metali, tworzyw sztucznych, szkła, odpadów opakowaniowych wielomateriałowych, odpadów zielonych, odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych leków i chemikaliów, odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych do 200 kg rocznie od gospodarstwa domowego, zużytych opon do 8 szt. rocznie od gospodarstwa domowego, odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne do 1000 kg rocznie od gospodarstwa domowego, oraz tekstyliów i odzieży. 3. Zaopatrywanie nieruchomości w worki foliowe służące do odbierania odpadów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90513100-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach