Przetargi.pl
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Michów w 2021r.

Gmina Michów ogłasza przetarg

 • Adres: 21-140 Michów, Rynek I 16
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 818 566 001 , fax. 81 8566001 w. 29
 • Data zamieszczenia: 2021-02-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Michów
  Rynek I 16
  21-140 Michów, woj. lubelskie
  tel. 818 566 001, fax. 81 8566001 w. 29
  REGON: 43101956600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminamichow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Michów w 2021r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w całym okresie realizacji zamówienia odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Michów: a) odpadów zmieszanych, gromadzonych w pojemnikach, kod 20 03 01 b) odpadów z papieru, w tym z tektury, odpadów opakowaniowych z papieru i tektury, gromadzonych w workach LDPE koloru niebieskiego, oznaczonych napisem: PAPIER – GMINA MICHÓW; kod 15 01 01 c) odpadów ze szkła, w skład których wchodzą szkło bezbarwne i kolorowe, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, gromadzone w workach LDPE koloru zielonego, oznaczone napisem: SZKŁO – GMINA MICHÓW; kod 15 01 07 d) odpadów metali, w tym odpadów opakowaniowych z metali, odpadów z tworzyw sztucznych, w tym odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych oraz opakowań wielomateriałowych- gromadzonych w workach LDPE koloru żółtego, oznaczonych napisem: METALE I TWORZYWA SZTUCZNE – GMINA MICHÓW; kody 20 01 39, 20 01 40, 15 01 02 e) odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych, stanowiących części roślin z pielęgnacji terenów zielonych (trawa, liście, drobne gałęzie) oraz bioodpadów z gospodarstw domowych (odpady spożywcze i kuchenne), gromadzonych w workach LDPE koloru brązowego, oznaczonych napisem: BIO – GMINA MICHÓW; kod 20 01 08 f) popiołu paleniskowego, gromadzonego w workach LDPE koloru szarego, oznaczonych napisem: POPIÓŁ – GMINA MICHÓW; kod ex 20 01 99 g) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych świetlówek; kod 20 01 36 h) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, które ze względu na swoje rozmiary i masę nie mogą być umieszczone w pojemnikach stosowanych na terenie nieruchomości; kod 20 03 07 i) tworzyw sztucznych (np. meble ogrodowe, wiadra, skrzynki, miski, doniczki z PP i PE); j) zużytych baterii i akumulatorów; kod 20 01 34 k) opon (bez felg) pochodzących z pojazdów; kod 16 01 03 l) odpadów poremontowych i rozbiórkowych (nie zawierających azbestu, papy, smoły itp. oraz innych materiałów niebezpiecznych); kody 17 01 07, 17 01 01 m) resztek przeterminowanych chemikaliów, obejmujących przepracowane oleje, rozpuszczalniki, farby wodne i olejne, środki ochrony roślin, w tym opakowania po tych środkach, opakowania po nawozach (w/w odpady powinny znajdować się w szczelnych i nie cieknących opakowaniach oraz powinny posiadać oryginalne etykiety umożliwiające ich identyfikację); n) odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, o) inne drobne odpady niebezpieczne pochodzące z gospodarstw domowych, wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych m. in. przeterminowane leki, tonery, gaśnice- nie rzadziej niż raz w roku. p) odbiór i zagospodarowanie odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszczącego się przy ul. Zasadniej 105, 21-140 Michów. 2) Obowiązkiem Wykonawcy będzie odbieranie odpadów komunalnych od wszystkich właścicieli nieruchomości z terenu gminy Michów oraz dostarczenie worków foliowych do gromadzenia odpadów zbieranych selektywnie, w tym popiołu. Usługa obejmuje zapewnienie przez Wykonawcę dojazdu do punktów trudnodostępnych poprzez zorganizowanie środków transportu, które umożliwiają odbiór odpadów z punktów adresowych o problematycznej lokalizacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90513100-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach