Przetargi.pl
Dostawa wyrobów medycznych dla SPZOZ w Tomaszowie Lubelskim wraz z przeszkoleniem personelu medycznego w ich użytkowaniu.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 22-600 Tomaszów Lubelski, Aleje Grunwaldzkie
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 84 6644411 do 19 , fax. 846 642 521
 • Data zamieszczenia: 2021-02-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
  Aleje Grunwaldzkie 1
  22-600 Tomaszów Lubelski, woj. lubelskie
  tel. 84 6644411 do 19, fax. 846 642 521
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.szpital-tomaszow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyrobów medycznych dla SPZOZ w Tomaszowie Lubelskim wraz z przeszkoleniem personelu medycznego w ich użytkowaniu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa wyrobów medycznych dla SPZOZ w Tomaszowie Lubelskim wraz z przeszkoleniem personelu medycznego w ich użytkowaniu”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w: Załącznik nr 2.1 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PAKIET 1 Załącznik nr 2.2 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PAKIET 2 Załącznik nr 2.3 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PAKIET 3 Załącznik nr 2.4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PAKIET 4 Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 pakiety: PAKIET 1 Sonda liniowa do aparatu USG – 1 szt. PAKIET 2 Aparat EKG – 2 szt. Kardiomonitor -2 szt. Ssak elektryczny – 2 szt. Zestaw laryngoskopu – 5 kpl. Pulsoksymetr nadgarstkowy – 5 szt. Aparat Ambu – 10 szt. PAKIET 3 Myjnia-dezynfektor do kaczek i basenów – 3 szt. Macerator - 3 szt PAKIET 4: Łóżko chorych wraz z szafką i wyposażeniem – 6 kpl. Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy – 6 szt. Przedmiot umowy obejmuje następujące etapy realizacji: a.dostawa urządzeń, b.montaż/zainstalowanie urządzeń – jeśli dotyczy c.uruchomienie i wykonanie testów sprawdzających prawidłowość funkcjonowania urządzeń, d.integracja systemami Zamawiającego (jeżeli dotyczy), e.szkolenie praktyczne i teoretyczne techników, lekarzy i pielęgniarek wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi urządzeń oraz techniki wykonywania badań, szkolenie praktyczne i teoretyczne obejmuje od 2 do 6 osób dla każdego typu urządzeń. f.wykonywanie prac serwisowych, przeglądów okresowych, bieżącej konserwacji zgodnie z zaleceniami producenta, dokonywanie napraw gwarancyjnych zapewniających sprawną i bezpieczną eksploatację oraz zapewnienie ciągłości działania w okresie gwarancyjnym. Sprzęt i aparatura medyczna będące przedmiotem zamówienia muszą być nowe wyprodukowane w 2020r., nie używane, nie wykorzystywane jako sprzęt i aparatura demonstracyjna, szkoleniowa, ani do żadnych innych celów. Sprzęt i aparatura medyczna muszą być dopuszczone do obrotu na podstawie obowiązujących przepisów prawa i odpowiadać wszelkim wymaganiom określonym przepisami prawa. Wykonawca zapewnia min. 24 - miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanych urządzeń od momentu podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego, obejmującą części zamienne oraz serwis (pełna gwarancja) w tym aktualizację oprogramowania do najnowszej wersji w okresie trwania gwarancji wraz z przeprowadzeniem instruktażu personelu po każdej aktualizacji. Podane w załączniku parametry techniczne należy traktować jako wzór spełniający minimalne wymagania. Proponowane przez Wykonawców elementy nie mogą posiadać parametrów gorszych od podanych jako wzór. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Za ofertę częściową uznaje się taką, która obejmuje jeden pełny pakiet. Wykonawca może złożyć ofertę na jeden lub na dowolna liczbę pakietów. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach