Przetargi.pl
Dostawa odczynników do wykonywania badań laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie ogłasza przetarg

 • Adres: 22-300 Krasnystaw, ul. M. Sobieskiego
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 82 54 31 522 , fax. 82 576 49 01
 • Data zamieszczenia: 2021-02-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie
  ul. M. Sobieskiego 4
  22-300 Krasnystaw, woj. lubelskie
  tel. 82 54 31 522, fax. 82 576 49 01
  REGON: 11019669900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzozkrasnystaw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa odczynników do wykonywania badań laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników do wykonywania badań laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów, z podziałem na 10 pakietów. 2. Szczegółowy opis parametrów technicznych aparatów oraz ilości badań zawiera Załącznik Nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach