Przetargi.pl
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w m. Nowa Wola

Gmina Serniki ogłasza przetarg

 • Adres: 21-107 Serniki, Serniki
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 818 550 450 , fax. 818 550 456
 • Data zamieszczenia: 2021-02-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Serniki
  Serniki
  21-107 Serniki, woj. lubelskie
  tel. 818 550 450, fax. 818 550 456
  REGON: 43101993900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugserniki.e-biuletyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w m. Nowa Wola
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana na zadaniu inwestycyjnym pn."Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w m. Nowa Wola". Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: wykonanie boiska do piłki nożnej o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 17.10x31.8 m z polami do gry do koszykówki, siatkówki i tenisa, dostawę i montaż systemowego sprzętu sportowego w postaci bramek do piłki nożnej, koszy do koszykówki siatkówki i tenisa, wykonanie ogrodzenia boisk, wys. 4 m - na dłuższych bokach i 6 m na krótszych bokach wraz z bramami i furtkami, wykonanie dojść i dojazdu do boisk z kostki brukowej o pow. 468 m2, rozbiórkę części istniejącego ogrodzenia szkoły z siatki wys. 1.5 m, kolidującego z planowaną inwestycją, dł. 118 mb, wykonanie części ogrodzenia szkoły z siatki wys. 1.5m - dł. 63.3 mb, wycinkę drzew kolidujących z planowaną inwestycją w ilości 12 szt., wykonanie trawników z siewu wokół projektowanych elementów ok. 1000 m2, wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej zbierającej wodę z drenażu pod boiskami z odprowadzeniem do projektowanego szczelnego zbiornika odparowującego na wody deszczowe, wykonanie oświetlenia w technologii LED boisk zasilanego z budynku szkoły. Powierzchnia projektowanego boiska do piłki nożnej - 1247.00 m2. Powierzchnia projektowanego boiska wielofunkcyjnego - 544.00 m2, powierzchnia projektowanych utwardzeń - 468.00m2. Na szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik Nr 1 do SIWZ, opisujący zakres wykonywanych robót będących przedmiotem zamówienia składają się: projekt budowlany, specyfikacje techniczne i wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR), przedmiary robót. Przedmiary robót załączone do SIWZ mają charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową wystąpienie w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie mogło być uznane za roboty dodatkowe oraz nie będzie uprawniało do żądania dodatkowego wynagrodzenia - jeżeli roboty te ujęte były w projekcie lub projekcie wykonawczym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach