Przetargi.pl
Usługi całodobowej stałej ochrony fizycznej osób i mienia oraz dozoru obiektu użyteczności publicznej przy ul. Brzeskiej 41 w Białej Podlaskiej

Zakład Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 21-500 Biała Podlaska, ul. Żeromskiego
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 833 436 246 , fax. 833 426 837
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o.
  ul. Żeromskiego 5
  21-500 Biała Podlaska, woj. lubelskie
  tel. 833 436 246, fax. 833 426 837
  REGON: 60290132000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.zglbp.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi całodobowej stałej ochrony fizycznej osób i mienia oraz dozoru obiektu użyteczności publicznej przy ul. Brzeskiej 41 w Białej Podlaskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi stałej ochrony fizycznej osób i mienia oraz dozoru obiektu użyteczności publicznej przy ul. Brzeskiej 41 wraz z jego otoczeniem. w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021r. Zakres obowiązków obejmuje: Zakres obowiązków obejmuje: 1) zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej pracownikom oraz interesantom urzędów mieszczących się w budynku, w godzinach ich pracy, 2) podejmowanie działań zapobiegających przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu znajdującemu się w obiekcie, a także przeciwdziałanie powstawaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń, 3) przyjmowanie, przechowywanie i wydawanie kluczy od poszczególnych pomieszczeń 4) czuwanie nad bezpieczeństwem obiektu w czasie pełnionego dyżuru poprzez kilkakrotne obchody dozorowanego obiektu, szczególnie w czasie dyżuru popołudniowego i nocnego. 5) przestrzeganie zasady, że pracownicy pozostający w obiekcie po godzinach urzędowania powinni posiadać stosowne zezwolenia wystawiane przez kierownika jednostki lub osobę przez niego upoważnioną. Fakt przebywania pracowników poza godzinami pracy powinien być odnotowany w księdze dyżurów. 6) sprawdzanie zamknięć wszystkich drzwi zewnętrznych, drzwi pomieszczeń biurowych, okien oraz włączania i wyłączania oświetlenia zewnętrznego budynku. 7) przestrzeganie zasady, że sprzęt może być wynoszony poza obiekt wyłącznie po okazaniu zezwolenia wystawionego przez kierownika jednostki lub osobę przez niego upoważnioną. Fakt wynoszenia powinien być odnotowany w księdze dyżurów, a zezwolenie pozostawione w portierni. 8) wpisywanie do księgi dyżurów wszelkich zdarzeń mających miejsce podczas dyżurów, w szczególności godzinę zdania i przyjęcia służby, brak kluczy do pomieszczeń, stwierdzone usterki oświetleniowe, elektryczne, sanitarne, wodne i kanalizacyjne. 9) meldowanie o zaistniałych zdarzeniach losowych takich jak pożar, zalanie, włamanie, zagrożenie bezpieczeństwa obiektu i osób przebywających w nim lub w jego otoczeniu, właściwym jednostkom ratowniczym i jednostkom interwencyjnym oraz Zamawiającemu i kierownikowi jednostki, której zdarzenie dotyczy lub osobom przez nich upoważnionym. 10) odbiór prenumerowanej, prasy dla jednostek urzędujących w obiekcie. 1.2. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania Instrukcji Ochrony Obiektu w terminie 14 dni od zawarcia umowy. Instrukcja Ochrony Obiektu powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, uwzględniać charakter obiektu, jego wyposażenie techniczne służące do zabezpieczenia osób i mienia na terenie obiektu i w jego otoczeniu. 1.3. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić stały dyżur na terenie obiektu przynajmniej jednej osoby wyposażonej w sprawne środki łączności, a w sytuacjach alarmowych przyjazd co najmniej dwuosobowej grupy interwencyjnej wyposażonej w środki przymusu bezpośredniego, w czasie nie dłuższym niż 10 minut od wezwania. Pracownicy ochrony winni posiadać licencje pracownika ochrony fizycznej w ilości i stopniu zapewniającym realizację zamówienia (przyjmuje się, iż nie jest wymagana licencja od pracowników pełniących dyżur w obiekcie). 1.4. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić osobom wykonującym dozór jednolite odpowiednio estetyczne i reprezentacyjne ubiory oraz identyfikatory z nazwą Wykonawcy oraz danymi personalnymi osoby pełniącej dozór. 1.5. Zamawiający udostępni Wykonawcy do dnia podpisania umowy obiekt w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia. 2. Zgodnie z dyspozycją w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający opisuje obowiązek zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących usługi. 2.1. Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby realizujące przedmiot zamówienia, które wykonywać będą czynności faktycznie związane z przedmiotem zamówienia, były zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w wymiarze czasu pracy zgodnym z przepisami kodeksu pracy i odpowiadającym wykonywanym zadaniom.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79710000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach