Przetargi.pl
„Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. Modernizacja przystani rybackiej w Karsiborze w celu poprawy bezpieczeństwa rybaków”

Gmina Miasto Świnoujście ogłasza przetarg

 • Adres: 72-600 Świnoujście, ul. Wojska Polskiego
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 3213193 , fax. 91 3215995
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Świnoujście
  ul. Wojska Polskiego 1/5
  72-600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 3213193, fax. 91 3215995
  REGON: 81168429000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um.swinoujscie.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. Modernizacja przystani rybackiej w Karsiborze w celu poprawy bezpieczeństwa rybaków”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego w Świnoujściu: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. Modernizacja przystani rybackiej w Karsiborze w celu poprawy bezpieczeństwa rybaków. Nr sprawy WIM.271.1.25.2020 32 2. Podstawowym celem umowy (dalej: „Umowa”) zawartej między Zamawiającym a Inżynierem-Kontraktu (dalej: „Inżynier Kontraktu”) będzie efektywne, profesjonalne i rzetelne świadczenie usług w zakresie zarządzania Projektem, procesem inwestycyjnym, pełnienia funkcji inspektora nadzoru i doradztwa w zakresie realizacji zadań objętych przedmiotem umowy – opisanych w załączniku nr 3 do umowy. Połączenie kompetencji określonych w opisie przedmiotu zamówienia dla obsługi Projektu, ma na celu zapewnienie kompleksowości obsługi Projektu i ustaleniu jasnych reguł odpowiedzialności za jego poprawną realizację, a także zapewnienie sprawnego przepływu informacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71540000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach