Przetargi.pl
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn.: Rozwój usług o charakterze społecznym, kulturalnym i sportowym na obszarze Gminy Resko

Gmina Resko ogłasza przetarg

 • Adres: 72-315 Resko, Rynek
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-91 3951503 w. 37 , fax. 0-91 3951205
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Resko
  Rynek 1
  72-315 Resko, woj. zachodniopomorskie
  tel. 0-91 3951503 w. 37, fax. 0-91 3951205
  REGON: 81168445600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.resko.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn.: Rozwój usług o charakterze społecznym, kulturalnym i sportowym na obszarze Gminy Resko
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla projektu pn.: „Rozwój usług o charakterze społecznym, kulturalnym i sportowym na obszarze Gminy Resko” Projekt będzie realizowany w latach 2020-2022 w ramach Osi priorytetowej 9 Infrastruktura publiczna, Działania 9.3. Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Realizacja projektu pn.: „Rozwój usług o charakterze społecznym, kulturalnym i sportowym na obszarze Gminy Resko" będzie obejmować następujące działania: 2020 1. Ciągi komunikacyjne - budowa chodnika i drogi na ul. Sportowej w Resku 2. Budowa świetlicy w Mołstowie – wraz z pompą ciepła i instalacją fotowoltaiczną oraz wyposażeniem. 2021 3. Budowa boiska w Starogardzie 2022 4. Budowa sceny z zagospodarowaniem w Parku Miejskim w Resku - wyposażona w instalację elektroenergetyczną niezbędną dla urządzeń scenicznych. 5. Budowa świetlicy w Siwkowicach - wraz z pompą ciepła i instalacją fotowoltaiczną oraz wyposażeniem. Opis każdej planowanej do wykonania inwestycji zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. Dokumentację projektową zawiera załącznik nr 8 do SIWZ. Planowany termin zakończenia projektu: 31.12.2022 r. UWAGA: Z zakresu przedmiotu zamówienia wyłącza się pełnienie funkcji związanej z nadzorem inwestorskim realizowanym przez inspektorów poszczególnych branż zadania nr 1. Ciągi komunikacyjne - budowa chodnika i drogi na ul. Sportowej w Resku. Wyłączenie to nie dotyczy wszystkich pozostałych obowiązków Inżyniera Kontraktu w zakresie realizacji zadania nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ wraz z załącznikami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71540000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 3 500,00 (słownie: trzy tysiące pięćset zł 00/100). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może by wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego, tj.: Bank Spółdzielczy w Gryficach, Oddział Resko 91 9376 0001 0050 6515 2003 0007 5. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć, że wpłata dotyczy wadium znak sprawy ZP.271.6.20.PN. Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wpłaty wadium. Wadium w formie pieniężnej (przelew) musi zostać zaksięgowane na rachunku Zamawiającego przed wskazanym terminem składania ofert: (dzień, godzina, minuta terminu składania ofert). 6. Wadium w formie poręczeń, gwarancji, należy złożyć w oryginale w sekretariacie (pokój nr 13) Urzędu Miejskiego w Resku, ul. Rynek 1, 72-315 Resko, w terminie nie późniejszym, niż termin składania ofert. Wykonawca winien uzyskać potwierdzenie złożenia wadium. W przypadku składania wadium w postaci elektronicznej, należy złożyć oryginał elektronicznego dokumentu wadialnego opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym osób upoważnionych na adres e-mail zamowienia@resko.pl . 7. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń, gwarancji bankowych, ubezpieczeniowych, z treści dokumentu musi wynikać, że gwarancja jest bezwarunkowa i na pierwsze żądanie, obejmująca okres związania ofertą tj. 30 dni. 8. Dokonanie wypłaty zabezpieczonej kwoty nie może być uzależnione od spełnienia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych warunków lub przedłożenia jakichkolwiek dokumentów. W przypadku przedłożenia gwarancji niezgodnej z ust. 6 lub zawierającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie wniósł wadium. 9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 12. 10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy PZP, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 13. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 14. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp ( informacje z sesji otwarcia ofert ) przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z wykonawcą lub wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – wg wzoru załącznika nr 5 do SIWZ. Wymagania dotyczące wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VII SIWZ : 1. W ust.1, pkt 1 ppkt. a, b, c – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, pkt. 1, ppkt. a i b rozdziału VII SIWZ powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, a dokument, o którym mowa w ust. 1, pkt. 1, ppkt. c rozdziału VII powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem tego terminu. 2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust.1, pkt. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że: a) w stosunku do żadnego z nich nie zachodzi jakakolwiek podstawa do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp, b) łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznych lub zawodowych, sytuacji finansowej lub ekonomicznej, c) w zakresie doświadczenia – przynajmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia potwierdzi spełnianie warunku określonego przez Zamawiającego, d) nie zachodzą przesłanki do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach