Przetargi.pl
USŁUGA UBEZPIECZENIA TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O. O. W WAŁCZU

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Wałczu ogłasza przetarg

 • Adres: 78-600 Wałcz, ul. Budowlanych
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 67 258 50 53 , fax. 67 258 50 54
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Wałczu
  ul. Budowlanych 9/2
  78-600 Wałcz, woj. zachodniopomorskie
  tel. 67 258 50 53, fax. 67 258 50 54
  REGON: 33097796600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka Prawa Handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  USŁUGA UBEZPIECZENIA TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O. O. W WAŁCZU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem postępowania było: 1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości 2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia – dotyczy majątku własnego TBS Sp. z o.o. w Wałczu 3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia – dotyczy zasobu mieszkaniowego Gminy Wałcz zarządzanego przez TBS Sp. z o.o. w Wałczu 4. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów – dotyczy majątku własnego TBS Sp. z o.o. w Wałczu 5. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów – dotyczy zasobu mieszkaniowego Gminy Wałcz zarządzanego przez TBS Sp. z o.o. w Wałczu 6. Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia 7. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji 8. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach