Przetargi.pl
Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru na zadaniu inwestycyjnym p.n.: Budowa ulic S. Starzyńskiego, Rumiankowej, Miętowej i Paproci w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną – etap I

Gmina Goleniów ogłasza przetarg

 • Adres: 72100 Goleniów, Plac Lotników 1
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 914 698 200 , fax. 914 698 298
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Goleniów
  Plac Lotników 1
  72100 Goleniów, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914 698 200, fax. 914 698 298
  REGON: 81168436700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru na zadaniu inwestycyjnym p.n.: Budowa ulic S. Starzyńskiego, Rumiankowej, Miętowej i Paproci w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną – etap I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie p.n.: Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru na zadaniu inwestycyjnym p.n.: Budowa ulic S. Starzyńskiego, Rumiankowej, Miętowej i Paproci w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną – etap I. 2. Zamówienie obejmuje następujący zakres obowiązków i czynności do wykonania przez Wykonawcę: - opiniowanie dokumentacji projektowej pod względem zgodności danych i prawidłowości rozwiązań technicznych, - na życzenie Zamawiającego - sprawdzenie ofert i kosztorysów ofertowych złożonych przez wykonawcę robót budowlanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, - upewnienie się przed rozpoczęciem robót, że spełnione zostały wymagania dotyczące bezpieczeństwa ruchu (obejmujące poruszanie się po terenie budowy), - zapewnienie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w czasie budowy i po wykonaniu obiektów stałych, - po wykonaniu robót budowlanych sprawdzanie obmiarów dla określenia ich ilości i wartości oraz zgodności z umową na roboty budowlane, - czuwanie nad jakością wykonanych robót i akceptacja pozytywnych wyników badań, - kontrola jakości robót w zakresie zgodności z dokumentacją projektową, normami i specyfikacjami technicznymi, - weryfikacja rysunków powykonawczych dostarczanych przez wykonawcę robót budowlanych, - zatwierdzenie protokołów komisyjnego pobierania próbek do badań laboratoryjnych pod kątem zgodności z obowiązującymi normami, - akceptacja atestów i receptur przedstawianych przez Wykonawcę po uprzednim ich sprawdzeniu, - sprawdzanie zastosowanych materiałów w zakresie zgodności z Polska Normą lub aprobatą techniczną i normami unijnymi, - rozliczenie robót wykonanych przez wykonawcę robót budowlanych pod względem rzeczowym i finansowym, - dopilnowanie realizowania robót budowlanych w ramach ustalonej umowy na roboty, w szczególności pod względem jej wartości, - dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, - sporządzanie i opiniowanie harmonogramów robót i programów zapewnienia jakości, - sprawdzanie poprawności wyceny robót budowlanych dla ewentualnych zamówień dodatkowych lub zamiennych oraz zgodności ich udzielania z ustawą Prawo zamówień publicznych, - udzielanie Wykonawcy robót budowlanych porad, w sprawach dotyczących bezpieczeństwa robót, - rozwiązywanie bieżących problemów technicznych w trakcie realizacji zadania, - sporządzanie protokołów odbioru elementów określających kwotę wykonanych robót do zafakturowania w uzgodnieniu z Zamawiającym, - reprezentowanie interesów Zamawiającego wobec wykonawcy robót budowlanych bez decyzji finansowych, - organizowanie narad budowy minimum raz na dwa tygodnie, z udziałem Zamawiającego, wykonawcy robót budowlanych i (w razie konieczności) innych osób oraz sporządzanie protokołu dla zainteresowanych stron, w formie uzgodnionej z Zamawiającym, - prowadzenie korespondencji i dokumentacji budowy według uzgodnień z Zamawiającym, - podjęcie się roli informacyjnej wobec upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i wszystkich innych upoważnionych dla realizowanego zadania, - prowadzenie nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo Budowlane wraz z aktami wykonawczymi, - organizacja odbioru ostatecznego i gwarancyjnego inwestycji, - organizacja przeglądów gwarancyjnych, - egzekwowania od wykonawcy robót budowlanych usuwania wad i usterek, w okresie gwarancji i rękojmi za wady, - zgłoszenie do nadzoru budowlanego rozpoczęcia, zakończenia robót budowlanych i pozostała korespondencja, - współpraca z nadzorem autorskim, - obecność Inspektora nadzoru robót drogowych na placu budowy 2 razy w tygodniu. 3. Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym, powinien realizować wszystkie inne czynności i zarządzenia określone przez Zamawiającego, a nie wymienione w powyższym zakresie zadań, które będą niezbędne dla poprawnej realizacji umowy na roboty budowlane i zabezpieczenia interesów Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71247000-1

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach