Przetargi.pl
„Monitoring oddziaływania na środowisko w roku 2017 dla 3 zrealizowanych inwestycji: 1. 1. „Wykonanie melioracji szczegółowych – Czarnocin” 2. 2. „Wykonanie melioracji szczegółowych – Komarowo” 3. 3. „Melioracje szczegółowe – Cieszysław – Etap I”

Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 71-637 Szczecin, ul. Teofila Firlika
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 440 51 00 , fax. 91 440 51 01
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie
  ul. Teofila Firlika 19
  71-637 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 440 51 00, fax. 91 440 51 01
  REGON: 103633600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Monitoring oddziaływania na środowisko w roku 2017 dla 3 zrealizowanych inwestycji: 1. 1. „Wykonanie melioracji szczegółowych – Czarnocin” 2. 2. „Wykonanie melioracji szczegółowych – Komarowo” 3. 3. „Melioracje szczegółowe – Cieszysław – Etap I”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.2. Miejsce realizacji: woj. Zachodniopomorskie powiat goleniowski, gmina Stepnica powiat goleniowski, gmina Goleniów powiat pyrzycki, gmina Warnice, gmina Pyrzyce 1.3. Zakres przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie w roku 2017 monitoringu ekologicznego oddziaływania inwestycji na środowisko, zgodnie z decyzjami o środowiskowych uwarunkowaniach, dla 3 zrealizowanych zadań dotyczących odbudowy sieci urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w następujących lokalizacjach: nr 1: „Wykonanie melioracji szczegółowych – Czarnocin” nr 2: „Wykonanie melioracji szczegółowych – Komarowo” nr 3: „Melioracje szczegółowe – Cieszysław – Etap I” W ramach zlecenia należy sporządzić Raporty z Monitoringu oddziaływania zrealizowanych in-westycji na środowisko dla 3 obiektów, składający się z 3 odrębnych, szczegółowych raportów.” Zakres zamówienia dla poszczególnych obiektów obejmuje: a) „Wykonanie melioracji szczegółowych – Czarnocin” zlokalizowanego w województwie zachodniopomorskim, powiat goleniowski, gmina Stepnica, obręby Czarnocin i Żarnowo, obszar 476,49 ha. Monitoring prowadzony powinien być zgodnie z Decyzją nr 9/2013 środowiskowych uwarunkowaniach, wydaną przez Wójta Gminy Stepnica, znak AOŚ.6220.69.10.2013.AZ z dnia 10.09.2013r. oraz Decyzją nr 111/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie znak WOPN.OG.670.111.2013.TM z dnia 24.09.2013r., ustalających m.in następujące warunki: • Zakres monitoringu obejmować ma stan siedlisk, flory i fauny, w szczególności awifauny objętej ochroną na podstawie przepisów krajowych oraz UE. Zakres i wyniki planowanych badań monitoringowych musza być przedstawione do zatwierdzenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Szczecinie. Metodyka badań powinna zostać zaakceptowana pisemnie. • Opracowanie roczne powinno zawierać ocenę stanu siedlisk, gatunków fauny i flory objętych ochroną, wraz z załącznikiem graficznym przedstawiającym ich rozmieszczenie i liczebność. Należy odnieść się do stanu wyjściowego przyrody, jaki został opisany w dokumentach biorących udział w postępowaniu zmierzającym do wydania decyzji środowiskowych. • Zakres monitoringu może podlegać weryfikacji m.in. co do zakresu, czy terminu przez RDOŚ w Szczecinie i może zostać uzupełniony o kwestie przez organ wskazane; • Zadanie będzie obejmowało również kontrolowanie poziomu wód gruntowych, tak aby dotrzymane były wartości wskazane w decyzji. W roku 2016 zamontowa-no 6 urządzeń do pomiaru poziomu wód gruntowych. Lokalizacja urządzeń zgodnie z załącznikiem graficznym nr 10. b) „Wykonanie melioracji szczegółowych – Komarowo” zlokalizowanego w województwie zachodniopomorskim, powiat goleniowski, gmina Goleniów, obręb Komarowo, obszar 260,21 ha. Monitoring prowadzony będzie zgodnie z Decyzją nr 27/ŚU/2013 środowiskowych uwarunkowaniach, wydaną przez Burmistrza Gminy Goleniów, znak WPNS.6220.16.2012.JC z dnia 19.11.2013r. oraz Decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie znak WOPN.OG.670.02.2014.MS z dnia 06.02.2014r., ustalających m.in następujące warunki: • Zakres monitoringu obejmować ma stan siedlisk, flory i fauny, w szczególności awifauny objętej ochroną na podstawie przepisów krajowych oraz UE. Zakres i wyniki planowanych badań monitoringowych musza być przedstawione do zatwierdzenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Szczecinie. Metodyka badań powinna zostać zaakceptowana pisemnie. • Opracowanie roczne powinno zawierać ocenę stanu siedlisk, gatunków fauny i flory objętych ochroną, wraz z załącznikiem graficznym przedstawiającym ich rozmieszczenie i liczebność. Należy odnieść się do stanu wyjściowego przyrody, jaki został opisany w dokumentach biorących udział w postępowaniu zmierzającym do wydania decyzji środowiskowych. • Zakres monitoringu może podlegać weryfikacji m.in. co do zakresu, czy terminu przez RDOŚ w Szczecinie i może zostać uzupełniony o kwestie przez organ wskazane; • Zadanie będzie obejmowało również kontrolowanie poziomu wód gruntowych, tak aby dotrzymane były wartości wskazane w decyzji. c) „Melioracje szczegółowe – Cieszysław – Etap I” zlokalizowanego w województwie zachodniopomorskim, powiat pyrzycki, gmina Warnice, obręby Cieszysław i Stary Przylep oraz gmina Pyrzyce, obręb Okunica, obszar 274,31 ha. Monitoring prowadzony będzie zgodnie z Decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, wydaną przez Wójta Gminy Warnice, znak OŚ.6220.1.18.2013.MO z dnia 14.02.2014r. oraz Decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie znak WOPN.OG.670.06.2014.MS z dnia 31.03.2014r., ustalających m.in następujące warunki: • Zakres monitoringu obejmować powinien stan wód rzeki Płoni oraz Kanału Płońskiego pod kątem właściwości fizykochemicznych i zanieczyszczeń pochodzenia rolniczego, w dwóch punktach znajdujących się powyżej oraz poniżej ujść odtworzonego systemu melioracyjnego. • Zakres i metodykę badań monitoringowych należy przedłożyć do akceptacji Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Szczecinie. Należy uzyskać pisemne uzgodnienie zakresu metodyki badań. • Wyniki badań mają być przedstawione do zatwierdzenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Szczecinie. Za rok poprzedni do końca marca roku następnego. • Opracowanie roczne powinno zawierać ocenę wód wraz z analizą wpływu przedmiotowej inwestycji na ten stan oraz wprowadzeniu ewentualnych działań minimalizujących • Zakres monitoringu może podlegać weryfikacji m.in. co do zakresu, czy terminu przez RDOŚ w Szczecinie i może zostać uzupełniony o kwestie przez organ wskazane. 1.4. Ogólna charakterystyka inwestycji, dla których sprawowany będzie monitoring. a) Przedmiotem inwestycji p.n. :„Wykonanie melioracji szczegółowych – Czarnocin” było przy-wrócenie sprawności istniejących urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. Przedsięwzięcie polegało na wykonaniu rowów po trasach istniejących rowów szczegółowych z przebudową (re-montem) doprowadzalnika. Inwestycja miała na celu usprawnienie odpływu wody oraz uregulo-wanie w pełni stosunków wodnych, które nie były w pełni uregulowane, co z kolei stwarzało nie-korzystne warunki dla rozwoju flory oraz bytowania typowych przedstawicieli fauny. b) Przedmiotem inwestycji pn.: „Wykonanie melioracji szczegółowych – Komarowo” był remont (odbudowa) - przywrócenie sprawności istniejących urządzeń melioracji wodnych szczegóło-wych. Wykonania roboty polegały na wykonaniu po trasach istniejących odbudowy rowów szczegółowych w dwóch kompleksach wraz z remontem istniejących budowli oraz częściowo wykonaniem nowych budowli. W celu usprawnienia odpływu udrożnione zostały także dopro-wadzalniki. Inwestycja miała na celu usprawnienie odpływu wody oraz uregulowanie w pełni stosunków wodnych, które nie były w pełni uregulowane, co z kolei stwarzało niekorzystne wa-runki dla rozwoju flory oraz bytowania typowych przedstawicieli fauny. c) Przedmiotem inwestycji pn.: „Melioracje szczegółowe – Cieszysław – Etap I” była odbudowa – przywrócenie sprawności istniejących urządzeń melioracji wodnych szczegółowych zlokalizowa-nych w zlewni stacji pomp Cieszysław. Wykonane roboty polegały na odbudowie po trasach ist-niejących rowów szczegółowych wraz z remontem istniejących budowli oraz częściowo wykona-niem nowych budowli. WAŻNE: W ramach monitoringu Wykonawca zobowiązany będzie do min. 10 wyjazdów w roku 2017 na każdą z przedmiotowych inwestycji (min. 1 wyjazd w każdym miesiącu kalendarzowym). Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu każdy raport do końca każdego miesiąca (z wyłączeniem miesiąca grudnia gdzie raport należy przekazać do 15.12.2017 r.), jednakże przekazanie sprawozdania częściowego oraz sprawozdania końcowego powinno nastąpić nie mniej niż 5 dni przed częściowym i końcowym odbiorem przedmiotu umowy, w celu weryfikacji kompletności materiałów przez Zamawiającego. RAPORTY Z MONITORINGU (forma papierowa i elektroniczna na płycie CD/DVD) 3 szt. - odrębnie dla każdej inwestycji, comiesięczne raporty: od momentu podpisania umowy – grudzień 2017 r. – po 3 egzemplarze każdego raportu + wersja elektroniczna 3 szt. – odrębnie dla każdej inwestycji sprawozdanie częściowe (za 5 miesięcy) oraz końcowe z monitoringu (za 10 miesięcy) za cały okres z roku 2017 r. (sentencja łącząca najważniejsze informacje oraz wnioski z monitoringów miesięcznych) – po 3 egzemplarze każdego sprawozdania + wersja elektroniczna Do każdego raportu oraz sprawozdania Wykonawca załączy płyty CD/DVD z treścią raportu zapisanymi w formacie pdf i ze zdjęciami zapisanymi w jednym z formatów: jpg., png., RAW, w możliwie największej rozdzielczości. Wszystkie płyty powinny być dokładnie opisane i sklasyfikowane w odpowiednim etui/pudełku do przechowywania płyt i dostarczone w 1 egzemplarzu. Zakres opracowania oraz dodatkowe obowiązki Wykonawcy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ. Zaleca się aby przed złożeniem oferty Wykonawca sprawdził w terenie warunki wykonania zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71313450-4

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach