Przetargi.pl
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pisarzowice

Zakład Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg

 • Adres: 43-330 Wilamowice, ul. Henryka Sienkiewicza 2A
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-33 845 71 71 , fax. 0-33 845 71 71
 • Data zamieszczenia: 2010-02-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
  ul. Henryka Sienkiewicza 2A 2A
  43-330 Wilamowice, woj. śląskie
  tel. 0-33 845 71 71, fax. 0-33 845 71 71
  REGON: 07001769300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pisarzowice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pisarzowice, w ramach którego wykonane zostaną: a) Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Przeczniej w Pisarzowicach - kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC Dz 200 długości 3070,25 m - kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC Dz 160 (sieć rozdzielcza} długości 400,25 m b) Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Pasieki w Pisarzowicach - kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC Dz 200 długości 2873,75 m - kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC Dz 160 (sieć rozdzielcza) długości 232,75m -36 szt - rurociąg tłoczny PE Dz 75 długości 265,25 m - pompownia ścieków sanitarnych - 1 kpl - wjazd do pompowni - 46 m2 powierzchni utwardzonej - plac pompowni- 30 m2 powierzchni utwardzonej - linia kablowa zasilająca pompownię YAKY 4 x 25 długości 185 m - ogrodzenie pompowni -22 m c) Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Bielskiej przyległych-ulice od granicy Hałcnowskiej do zlewni ul. Granicznej-Chabrowej w Pisarzowicach - kanały DN200mm, długości - 1647,20 m - przyłącza do budynków - DN 160 mm długości 441,30 m/10 szt Określenie obowiązków Inspektora nadzoru ( przedmiotu zamówienia ): a) sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami (inspektor nadzoru ), b) przekazywanie wykonawcy robót budowlanych dokumentów niezbędnych do prowadzenia realizacji zadania inwestycyjnego, c) prowadzenie pełnej dokumentacji i rozliczeń finansowych zadania dla Inwestora: Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach, d) bieżąca kontrola realizacji umów, w tym m.in.: - bieżące rozliczenie finansowe zadania, - wykonywanie wszelkich sprawozdań dla inwestora: Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach związanych z finansowaniem i realizacją inwestycji, - przygotowywanie wszelkich materiałów niezbędnych do podpisania ewentualnych umów i aneksów pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą, oraz pomiędzy Inwestorem i Urzędem Marszałkowskim w Katowicach, Bankiem Gospodarstwa Krajowego, WFOŚiGW w Katowicach, - zapewnienie ścisłej współpracy i przepływu informacji pomiędzy Inwestorem - Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach a Urzędem Marszałkowskim w Katowicach, Bankiem Gospodarstwa Krajowego, WFOŚiGW w Katowicach ( przygotowywanie wszelkiej korespondencji z powyższymi Instytucjami związanej z realizacją przedmiotowej inwestycji ). e) Dokonywanie czynności odbiorów końcowego inwestycji, lub odpowiedniej części określonej w umowie z Wykonawcą. W ramach tych czynności Inspektor nadzoru zobowiązuje się do: - stwierdzenia gotowości do odbioru, - dokonanie odbiorów częściowych i końcowego, oraz przekazanie przedmiotu inwestycji Zamawiającemu lub upoważnionemu przez niego użytkownikowi, - przekazanie Zamawiającemu protokołów odbioru i dokumentacji powykonawczej. f) Prowadzenie rozliczenia robót i sprawdzanie faktur Wykonawców. g) Egzekwowanie od Wykonawców wszystkich postanowień zawartych w umowach. h) Przechowywanie dokumentów źródłowych dotyczących inwestycji do czasu jej zakończenia i przekazanie jej Zamawiającemu. i) Zebranie od Wykonawcy po zakończeniu robót wszystkich dokumentów i protokołów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, oraz innych niezbędnych pozwoleń. j) Uzyskanie w imieniu Inwestora pozwolenia na użytkowanie wybudowanej kanalizacji. Określenie obowiązków Inspektora nadzoru ( przedmiotu zamówienia ): a) sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami (inspektor nadzoru ), b) przekazywanie wykonawcy robót budowlanych dokumentów niezbędnych do prowadzenia realizacji zadania inwestycyjnego, c) prowadzenie pełnej dokumentacji i rozliczeń finansowych zadania dla Inwestora: Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach, d) bieżąca kontrola realizacji umów, w tym m.in.: - bieżące rozliczenie finansowe zadania, - wykonywanie wszelkich sprawozdań dla inwestora: Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach związanych z finansowaniem i realizacją inwestycji, - przygotowywanie wszelkich materiałów niezbędnych do podpisania ewentualnych umów i aneksów pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą, oraz pomiędzy Inwestorem i Urzędem Marszałkowskim w Katowicach, Bankiem Gospodarstwa Krajowego, WFOŚiGW w Katowicach, - zapewnienie ścisłej współpracy i przepływu informacji pomiędzy Inwestorem - Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach a Urzędem Marszałkowskim w Katowicach, Bankiem Gospodarstwa Krajowego, WFOŚiGW w Katowicach ( przygotowywanie wszelkiej korespondencji z powyższymi Instytucjami związanej z realizacją przedmiotowej inwestycji ). e) Dokonywanie czynności odbiorów końcowego inwestycji, lub odpowiedniej części określonej w umowie z Wykonawcą. W ramach tych czynności Inspektor nadzoru zobowiązuje się do: - stwierdzenia gotowości do odbioru, - dokonanie odbiorów częściowych i końcowego, oraz przekazanie przedmiotu inwestycji Zamawiającemu lub upoważnionemu przez niego użytkownikowi, - przekazanie Zamawiającemu protokołów odbioru i dokumentacji powykonawczej. f) Prowadzenie rozliczenia robót i sprawdzanie faktur Wykonawców. g) Egzekwowanie od Wykonawców wszystkich postanowień zawartych w umowach. h) Przechowywanie dokumentów źródłowych dotyczących inwestycji do czasu jej zakończenia i przekazanie jej Zamawiającemu. i) Zebranie od Wykonawcy po zakończeniu robót wszystkich dokumentów i protokołów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, oraz innych niezbędnych pozwoleń. j) Uzyskanie w imieniu Inwestora pozwolenia na użytkowanie wybudowanej kanalizacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wilamowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach