Przetargi.pl
Dostawa leku Temozolomid

Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 40-074 Katowice, ul. Raciborska 26
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. , fax. 032 2514533
 • Data zamieszczenia: 2010-02-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego
  ul. Raciborska 26 26
  40-074 Katowice, woj. śląskie, fax. 032 2514533
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.net.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa leku Temozolomid
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa leku: 1. Temozolomid - Temodal 100 mg x 5 kaps. ilość 108, 2. Temozolomid - Temodal 20 mg x 5 kaps. ilość 108, wg Załącznika nr 2 do SIWZ - Oferta Cenowa dla potrzeb Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach. Przedmiotem zamówienia jest produkt leczniczy - lek o nazwie międzynarodowej w określonej przez Zamawiającego postaci i dawce, natomiast umieszczona nazwa handlowa jest jedynie egzemplifikacją, podaną celem usystematyzowania katalogu. Oznaczenie przedmiotu zamówienia we Wspólnym Słowniku Zamówień 33600000-6 -produkty farmaceutyczne. Informacja dotycząca równoważnika: 1. W pozycji (Nazwa proponowanego przez Wykonawcę równoważnika) dopuszczalne jest złożenie w ofercie preparatu równoważnego wraz z podaniem dawki, postaci oraz odpowiedniej wielkości opakowania. 2. Opakowanie preparatu równoważnego nie może odbiegać od dopuszczalnej wielkości opakowania danej pozycji określonej w Załączniku nr 2 do SIWZ - Oferta Cenowa. 3. Jeśli zostanie podana nazwa równoważnika - cena będzie rozumiana jako cena jednostkowa wpisanego równoważnika i wielkość opakowania danej pozycji określonej w SIWZ. 4. Równoważnik, który będzie zawierał inną dawkę i postać niż wymieniona w SIWZ nie zostanie uwzględniony. Wymagania: 1. Ilości zamawianego leku mogą ulec zmniejszeniu w czasie obowiązywania umowy w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego związanych z udzielanymi świadczeniami medycznymi i będą wynikały z bieżących zamówień. 2. Lek musi być dostarczony zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 3. Zamawiający rozumie przez dostawę leku cykliczną dostawę leku na wezwanie Zamawiającego do Apteki Szpitalnej, w terminach określonych przez Zamawiającego, tj.: - Maksymalnie do 72 godzin od złożenia zamówienia przez Zamawiającego telefonicznie, potwierdzonego faxem. Jeśli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy Apteki Szpitalnej dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie. 4. Wykonawca musi zagwarantować możliwość składania zamówień telefonicznie, potwierdzonych faxem, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 17.00. 5. Wykonawca musi zagwarantować dostępność całego oferowanego asortymentu przez cały czas trwania umowy. 6. W przypadku braku realizacji zamówienia w określonym w umowie terminie, Wykonawca wyraża zgodę na pokrycie powstałej różnicy, w związku z dokonaniem interwencyjnego zakupu leku przez Szpital. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, na zasadach określonych w niniejszej SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336000006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W postępowaniu jest wymagane wadium w wysokości 4 300,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach