Przetargi.pl
PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO PRZY REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN: PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH NR, NR 2714G I 2713G (SWAROŻYN-GODZISZEWO) - ETAP I

Zarząd Powiatu Tczewskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 83-110 Tczew, ul. Jarosława Dąbrowskiego 18
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0585313060 w. 136
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Powiatu Tczewskiego
  ul. Jarosława Dąbrowskiego 18 18
  83-110 Tczew, woj. pomorskie
  tel. 0585313060 w. 136
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.starostwo.tczew.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO PRZY REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN: PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH NR, NR 2714G I 2713G (SWAROŻYN-GODZISZEWO) - ETAP I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn: Przebudowa dróg powiatowych nr, nr 2714G i 2713G (Swarożyn - Godziszewo) - etap I. Nadzór inwestorski nad robotami budowlany
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712470001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 8 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 8.1 Warunkiem udziału w Postępowaniu jest wniesienie wadium. Zamawiający określa wadium na kwotę 10 000,00 PLN (słownie: dziesięćtysięcy złotych). 8.2 Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert, wskazanego w punkcie 11.1 SIWZ. 8.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 4.1 Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 4.1.1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 4.1.2 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wy?konania Zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 4.1.3 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za?pewniającej wykonanie Zamówienia; 4.1.4 nie podlegają wykluczeniu z Postępowania, zgodnie z art. 24 Ustawy. 4.2 Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu: 4.2.1 W zakresie warunku wskazanego w punkcie 4.1.1 ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie 5.1.1. 4.2.2 W zakresie warunku wskazanego w punkcie 4.1.2 wymagane jest posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia w zakresie wykonania w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania zamówień, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum dwóch podobnych zadań odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, których przedmiotem było pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla inwestycji drogowej polegającej na przebudowie lub budowie dróg klasy technicznej co najmniej L i wartości nadzorowanych robót budowlanych nie mniejszej niż 2,5 mln. PLN (brutto) każde. Ponadto wymagane jest dysponowanie odpowiednio doświadczonym i wykwalifikowanym personelem odpowiednim do pełnienia funkcji, jakie zostaną im powierzone oraz zapewnienie uczestnictwa w wykonaniu zamówienia następujących osób: - osoba na stanowisko inspektora nadzoru w branży drogowej, - osoba na stanowisko inspektora nadzoru w branży instalacyjnej obejmującej sieci wodociągowe i kanalizacyjne, - osoba na stanowisko inspektora nadzoru w branży instalacyjnej obejmującej sieci elektroenergetyczne, - osoba na stanowisko inspektora nadzoru w branży teletechnicznej obejmującej sieci telekomunikacyjne, Zamawiający dopuszcza by funkcję inspektora nadzoru robót elektroenergetycznych oraz funkcję inspektora nadzoru robót telekomunikacyjnych pełniła jedna i ta sama osoba pod warunkiem, że posiada uprawnienia do nadzorowania robót branży elektroenergetycznej i uprawnienia do nadzorowania robót branży telekomunikacyjnej. Wyżej wymienione osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia muszą posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach, o których mowa w art.14 ust.1 pkt 2a, 2e, 4 i 5 ustawy - Prawo budowlane lub stosowne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących i aktualnych przepisów oraz posiadać co najmniej dwuletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru. Ponadto wymaga się aby wyżej wymienione osoby były czynnymi członkami właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie 5.1.2. 4.2.3 W zakresie warunku wskazanego w punkcie 4.1.3 wymagane jest posiadanie polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 1 mln PLN. Ocena spełnienia warunku szczegółowych nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie 5.1.3 4.2.4 W zakresie warunku wskazanego w punkcie 4.1.4 ocena spełnienia warunków szczegółowych nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie 5.1.1
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 5.1 W celu wykazania spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: 5.1.1 Warunki szczegółowe określone w punkcie 4.2.1 i 4.2.4 SIWZ - wraz z ofertą każdy z Wykonawców powinien złożyć oświadczenie potwierdzające, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności zapewniającej wykonanie Zamówienia oraz że nie podlega wykluczeniu z Postępowania, zgodnie z art. 24 Ustawy (załącznik nr 1A). Jednocześnie do oferty należy załączyć: - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 5.1.2 Warunki szczegółowe określone w punkcie 4.2.2 SIWZ - wraz z ofertą każdy z Wykonawców powinien złożyć oświadczenie, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia (załącznik nr 1A). Jednocześnie do oferty należy załączyć: - wykaz wykonanych przez Wykonawcę w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania zamówień, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, sporządzony według wzoru (załącznik nr 1B do SIWZ) - Zamawiający wymaga udokumentowania minimum dwóch zadań, których przedmiotem było pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla inwestycji drogowej polegającej na przebudowie lub budowie dróg klasy technicznej co najmniej L i o wartości nadzorowanych robót budowlanych nie mniejszej niż 2,5 mln brutto każda. - dokumenty (np. referencje) potwierdzające, że wykonane prace wykazane w załączniku nr 1B zostały wykonane należycie; - wykaz osób przewidzianych do pełnienia funkcji: inspektora nadzoru w branży drogowej, inspektora nadzoru w branży instalacyjnej obejmującej sieci wodociągowe i kanalizacyjne, inspektora nadzoru w branży instalacyjnej obejmującej sieci elektroenergetyczne, inspektora nadzoru w branży teletechnicznej obejmującej sieci telekomunikacyjne posiadających stosowne doświadczenie zawodowe (co najmniej dwuletnie), uprawnienia budowlane oraz należących do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, sporządzony według wzoru (załącznik nr 1C do SIWZ); - dokumenty stwierdzające posiadane uprawnienia przez osoby przewidziane do realizacji zamówienia wskazane w załączniku nr 1C. UWAGA: Wykonawcy pochodzący z innych państw członkowskich na potwierdzenie spełnienie warunku - składają dowód na posiadanie równoważnych uprawnień uzyskanych w swoich krajach pochodzenia. 5.1.3 Warunki szczegółowe określone w punkcie 4.2.3 SIWZ - wraz z ofertą każdy z Wykonawców powinien złożyć oświadczenie potwierdzające, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia (załącznik nr 1A). Jednocześnie do oferty należy załączyć: - polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż 1 mln PLN.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przetargi.powiat.tczew.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach