Przetargi.pl
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Gmina Nowy Dwór Gdański ogłasza przetarg

 • Adres: 82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. Wejhera
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 552 472 401 , fax. 552 472 405
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nowy Dwór Gdański
  ul. Wejhera 3
  82-100 Nowy Dwór Gdański, woj. pomorskie
  tel. 552 472 401, fax. 552 472 405
  REGON: 17074789100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.miastonowydwor.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją inwestycji pn. „Modernizacja drogi gminnej do gruntów rolnych w miejscowości Lubieszewo”, w specjalności drogowej. 2. Roboty budowlane, nad którymi będzie pełniony nadzór, będą polegały na wykonaniu pełnego zakresu robót zgodnie z dokumentacją projektową, który określa zakres i sposób wykonania robót, dostępną na stronie www.bip.miastnowydwor.pl zakładka „Przetargi ogłoszone przez UM” – zamówienie: Modernizacja drogi gminnej do gruntów rolnych w miejscowości Lubieszewo. 3. Do zakresu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy zarządzanie procesem inwestycyjnym zgodnie z przepisami wynikającymi z przepisów ustawy Prawo budowlane oraz przepisów wykonawczych wydanych na jego podstawie, które będzie obejmowało w szczególności: 1) organizację, koordynację, oraz nadzór nad prawidłową realizacją inwestycji, 2) reprezentowanie Zamawiającego na budowie oraz sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, zgłoszeniem robót budowlanych, przepisami i obowiązującymi Europejskimi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, 3) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, 4) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych, ulegających zakryciu lub zanikających, 5) opiniowanie, wniosków materiałowych (przekazywanych przez Wykonawców robót budowlanych) pod względem zgodności z założeniami dokumentacji projektowej na materiały przewidziane do wbudowania, 6) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych sieci, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania, 7) udział w komisjach powoływanych przez Zamawiającego, 8) potwierdzanie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także na żądanie Zamawiającego kontrolowanie rozliczeń budowy, 9) wydawanie kierownikowi budowy poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących w szczególności: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych, 10) żądanie od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę, 11) kontrola terminowości wykonywania robót, 12) ochrona interesów Zamawiającego w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umów o realizacji robót budowlanych, 13) dojazd i pobyt na placu budowy w ilości niezbędnej do prawidłowego sprawowania nadzoru, począwszy od dnia rozpoczęcia realizacji usługi – wymagana jest obecność minimum raz w tygodniu oraz na każde wezwanie Zamawiającego w sprawach wymagających niezwłocznego zajęcia stanowiska przez nadzór inwestorski. Obecność inspektora dokumentowana będzie wpisami do dziennika budowy, 14) zawiadamianie Zamawiającego niezwłocznie (najpóźniej w terminie 24 godzin) o zaistniałych na terenie prac nieprawidłowościach, 15) udział w protokolarnym przekazaniu placu budowy, 16) udział w naradach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji zadania oraz w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę robót, a także sporządzanie protokołów z narad, 17) informowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność prowadzonych przez Wykonawcę inwestycji robót oraz o zaistnieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, 18) prowadzenie dokumentacji z przeprowadzonych nadzorów w formie protokołów dla Zamawiającego, 19) zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń Wykonawcy robót budowlanych lub Zamawiającego do dokumentacji projektowej i dokonywanie stosownych uzgodnień lub udzielanie wyjaśnień, 20) dokonywanie regularnych wpisów do dziennika budowy oraz weryfikowanie poprawności prowadzenia dziennika budowy przez Wykonawcę robót budowlanych, 21) przygotowanie i udział w czynnościach odbioru w tym w szczególności odebranie od Wykonawcy robót budowlanych certyfikatów i atestów oraz potwierdzenie w dokumentacji budowy zakończenia wszystkich prac obejmujących przedmiot zamówienia, stanowiących podstawę do podpisania końcowego protokołu odbioru przez Inwestora, 22) prowadzenie dokumentacji fotograficznej z realizacji robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71520000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia załączony zostanie do zbiorczego zestawienia ofert zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego po otwarciu ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach