Przetargi.pl
Modernizacja drogi gminnej do gruntów rolnych w miejscowości Lubieszewo

Gmina Nowy Dwór Gdański ogłasza przetarg

 • Adres: 82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. Wejhera
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 552 472 401 , fax. 552 472 405
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nowy Dwór Gdański
  ul. Wejhera 3
  82-100 Nowy Dwór Gdański, woj. pomorskie
  tel. 552 472 401, fax. 552 472 405
  REGON: 17074789100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.miastonowydwor.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja drogi gminnej do gruntów rolnych w miejscowości Lubieszewo
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa - modernizacja drogi gminnej do gruntów rolnych w miejscowości Lubieszewo. Zakres zamówienia obejmuje:  roboty pomiarowe  roboty przygotowawcze  roboty ziemne  odwodnienie korpusu drogowego  odmulenie istniejących rowów  oczyszczenie istniejących przepustów pod koroną drogi oraz zjazdami wraz z remontem przyczółków i barier  wzmocnienie istniejącej konstrukcji drogi  wykonanie podbudowy  wykonanie nawierzchni z nakładki bitumicznej na istniejącej jezdni z bruku kamiennego  wykonanie nawierzchni zjazdów bitumicznych  wykonanie poboczy z kruszywa kamiennego  wykonanie oznakowania pionowego 2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 1) kompleksowe wykonanie robót budowlanych w oparciu o dokumentację projektową, 2) wykonanie robót budowlanych w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, przepisami wykonawczymi do w/w ustawy, innymi obowiązującymi aktami prawa odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia, aktualnymi polskimi normami i normami branżowymi oraz właściwymi przepisami bhp i ppoż, 3) wykonanie robót budowlanych z materiałów i urządzeń własnych. Wszystkie stosowane materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu zamówienia powinny posiadać stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty oraz muszą spełniać niezbędne wymagania zgodne z Polskimi Normami. Do wykonania inwestycji muszą być używane materiały nowe dopuszczone do stosowania w budownictwie, spełniające warunki określone w Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2014 r. oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy, 4) zapewnienie obsługi geodezyjnej i geologicznej w razie konieczności, 5) zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie, 6) wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne podczas wykonywania robót podstawowych, 7) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w których mają być prowadzone roboty podstawowe i tymczasowe, 8) przedstawienie stosownych dokumentów związanych z przetransportowaniem odpadów powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz ich zmagazynowaniem w miejscu unieszkodliwiania odpadów, 9) zorganizowanie i kierowanie budową w sposób zgodny z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami bhp, a także zapewnienie warunków p.poż. określonych w przepisach szczegółowych, 10) informowanie Zamawiającego o terminie robót ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje Zamawiającego o tych terminach, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na swój koszt, 11) udostępnienie terenu budowy innym Wykonawcom wskazanym przez Zamawiającego w czasie realizacji przedmiotu umowy, 12) umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym pracownikom, których Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy, 13) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w miejscu robót bądź majątku Zamawiającego – naprawienie ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, na swój koszt, 14) strzeżenie mienia znajdującego się na terenie budowy w terminie od daty przejęcia terenu budowy do daty dokonania odbioru końcowego, 15) zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji przedmiotu umowy, 16) prowadzenie dziennika budowy, 17) oznakowanie robót, 18) organizowanie regularnych narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Zamawiającego oraz innych zaproszonych osób. Celem narad koordynacyjnych będzie omawianie bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania robót. Terminy narad koordynacyjnych będzie ustalał Wykonawca. Częstotliwość narad koordynacyjnych ustalą strony umowy. Narady będą prowadzone i protokołowane przez Zamawiającego, a kopie protokołu będą dostarczone wszystkim osobom zaproszonym na naradę, 19) niezwłoczne informowanie Zamawiającego, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia powzięcia wiadomości, o wszelkich nieprawidłowościach oraz zagrożeniach powstania nieprawidłowości mogących mieć jakikolwiek wpływ na sytuację Zamawiającego w sprawach objętych niniejszą Umową, 20) oznakowanie stref niebezpiecznych i uniemożliwienie dostępu osób trzecich, 21) opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót, który po zaopiniowaniu przez Komendę Powiatową Policji w Nowym Dworze Gdańskim i zarządcę drogi należy złożyć wraz ze stosownym wnioskiem do zatwierdzenia przez organ zarządzający ruchem drogowym, 22) powiadomienie gestorów sieci o planowanym terminie rozpoczęcia i zakończenia robót oraz prowadzenie robót, uzyskanie odbiorów częściowych i końcowych w zakresie wynikającym z dokonanych uzgodnień branżowych w razie konieczności, 23) realizacja robót zgodnie z harmonogramem, 24) zabezpieczenie objazdów umożliwiających dotychczasową nieprzerwaną komunikację zgodnie z obowiązującymi przepisami przy uzgodnieniu z Zamawiającym, 25) uczestnictwo w odbiorach robót ulegających zakryciu oraz odbiorze końcowym robót, 26) Wykonawca zobowiązuje się w czasie trwania budowy zapewnić na terenie budowy w granicach przekazanych przez Zamawiającego należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP, ochronę znajdujących się na terenie obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymywać je w należytym stanie technicznym, a po zakończeniu budowy uporządkować teren, 27) wykonywanie poleceń Zamawiającego związanych z nadzorem nad realizacją robót w zakresie określonym dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i procedurami, warunkami umownymi, przestrzegania terminów wyznaczonych przez Zamawiającego na realizację tych poleceń, 28) wykonanie na własny koszt powykonawczej dokumentacji projektowej, 29) przygotowanie rozliczenia końcowego robót, 30) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru robót, w tym inwentaryzacji geodezyjno- powykonawczej, 31) zatrudnienie wystarczającej liczby wykwalifikowanego personelu gwarantującego właściwą jakość wykonanych prac. 3. Szczegółowy zakres robót oraz sposób ich wykonania określa dokumentacja projektowa w tym: szczegółowe specyfikacje techniczne, opis techniczny, przedmiar robót - jako dokument pomocniczy, stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ. Wykonawca powinien traktować przedmiar robót przygotowany przez Zamawiającego, jako dokument informacyjny, z którego może korzystać, ale nie ma takiego obowiązku. 4. W przypadku użycia w dokumentacji określeń wskazujących na typ, znaki towarowe lub pochodzenie przedmiotu zamówienia czy jeżeli przedmiot zamówienia opisany jest przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych należy odczytywać je wraz z wyrazami lub równoważne. Nazwy własne są przykładowe, określają klasę produktu i służą ustaleniu standardu - nie wskazują na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych, gabarytowych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że oferowane artykuły są równoważne w stosunku do wymagań określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. 5. Wykonawca zobowiązany jest wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia dokumentacji, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla uzyskania końcowego efektu określonego przez przedmiot zamówienia, a więc wykonać zadanie bez względu na występujące trudności i nieprzewidziane okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji. 6. W zakres zamówienia wchodzą wszystkie prace, usługi i materiały konieczne do wykonania zamówienia zgodnie z niniejszą dokumentacją przetargową, jak również usługi nie ujęte w dokumentacji przetargowej, a których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, jak np. koszty robót przygotowawczych, koszty utrzymania porządku w trakcie realizacji robót, koszty zorganizowania placu budowy, wszelkie opłaty, narzuty podatki, cła itp. koszty wykonania dokumentacji powykonawczej, wykonanie niezbędnych prób, badań, uzgodnień, sprawdzeń, opinii, ubezpieczenie budowy, zajęcie pasa drogowego, itp. 7. Roboty tymczasowe i towarzyszące winny być wliczone oraz skalkulowane łącznie z robotami podstawowymi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia załączony zostanie do zbiorczego zestawienia ofert zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego po otwarciu ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach