Przetargi.pl
Dowozy specjalne uczniów z terenu Gminy Łęczyce do placówek oświatowych

Gmina Łęczyce ogłasza przetarg

 • Adres: 84-218 Łęczyce, ul. Długa
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 586 789 214 , fax. 586 789 125
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Łęczyce
  ul. Długa 49
  84-218 Łęczyce, woj. pomorskie
  tel. 586 789 214, fax. 586 789 125
  REGON: 19167538500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.leczyce.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowozy specjalne uczniów z terenu Gminy Łęczyce do placówek oświatowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa dowozów specjalnych wg następującej specyfikacji: 1) Dwóch Uczniów niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz jednego ucznia niepełnosprawnego nieporuszającego się na wózku do różnych szkół: a) uczeń poruszający się na wózku inwalidzkim zamieszkały w miejscowości Brzeźno Lęborskie do Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie Ośrodka Rewalidacyjno- Wychowawczego w Rumii, ul. Sabata 12 b) uczeń niepełnosprawnego poruszającego się na wózku inwalidzkim z miejscowości Godętowo do OREW –Mosty, ul. Św. Brata Alberta Mosty, 84-300 Lębork c) uczeń niepełnosprawny nieporuszajacy się na wózku inwalidzkim, zamieszkały w miejscowości Łęczyce do Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie, ul. Sobieskiego 279, 84-200 Wejherowo 2) Uczniów niepełnosprawnych: a) ucznia niepełnosprawnego zamieszkałego w miejscowości Strzebielino do Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego ul. Chopina 15 84-200 Wejherowo b) ucznia niepełnosprawnego zamieszkałego w miejscowości Strzebielino do Niepublicznego Przedszkola ,, Uśmiech dziecka” ul. Chopina 15, 84-200 Wejherowo c) ucznia niepełnosprawnego zamieszkałego w miejscowości Strzebielino do Niepublicznego Przedszkola ,, Uśmiech dziecka” ul. Chopina 15, 84-200 Wejherowo 3). Uczniów do szkół: a) trzech uczniów zamieszkałych w miejscowości Strzebielino do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego ul. M.C Skłodowskiej 1, 84-220 Strzebielino b) uczniów kl V-VIII Szkoły Podstawowej z miejscowości Kaczkowo - 25 (+/-3) i Godętowo – 5 ( +/- 3) z punktów zbornych do Szkoły Podstawowej w Łęczycach ul. Topolowa 1, 84-218 Łęczyce
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Określenie warunków: ) Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do przewozu osób,, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (tj. ważną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób lub inny dokument, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz oferty, pełnomocnictwo (jeśli dotyczy), zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeśli dotyczy), Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wzór oświadczenia w zakresie przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 8 do SIWZ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach