Przetargi.pl
Oznakowanie drogowe na terenie miasta Marki

Urząd Miasta Marki ogłasza przetarg

 • Adres: 05-270 Marki, al. J. Piłsudskiego 95
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 7811003 w. 118 , fax. 7811378
 • Data zamieszczenia: 2014-01-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta Marki
  al. J. Piłsudskiego 95 95
  05-270 Marki, woj. mazowieckie
  tel. 7811003 w. 118, fax. 7811378
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.marki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Oznakowanie drogowe na terenie miasta Marki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem umowy jest konserwacja oznakowania pionowego i poziomego dróg będących w zarządzie Gminy Miasta Marki oraz wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic, a także drobne naprawy istniejących tablic i słupków.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 349221007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.marki.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach