Przetargi.pl
Zakup i dostawa śruty sojowej dla zwierząt hodowlanych

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Radzików ogłasza przetarg

 • Adres: 05-870 Błonie, Radzików
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 7253715 , fax. 22 7253715
 • Data zamieszczenia: 2014-01-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Radzików
  Radzików
  05-870 Błonie, woj. mazowieckie
  tel. 22 7253715, fax. 22 7253715
  REGON: 00007948000040
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdhar.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowy Instytut Badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa śruty sojowej dla zwierząt hodowlanych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Planowane zapotrzebowanie na śrutę sojową dla zwierząt: Nazwa: Śruta sojowa. Rodzaj: paszy i opakowań: śruta sojowa w workach Big Bag 500 kg. Pasza dla: Krowy mleczne. Zapotrzebowanie: Ilość i jednostki miary: 75 ton. Ilość jednorazowej dostawy i terminy dostawy: 12,5 ton do dnia 10.03.14 r., 12,5 tony do dnia 10.04.14r., 12,5 tony do dnia 12.05.14r., 12,5 ton do dnia 10.06.14r., 12,5 tony do dnia 10.07.14r., 12,5 ton do dnia 11.08.2014r. Razem 75 ton. Ad. 1.1. Wymagane parametry śruty sojowej określone przez Zamawiającego: Śruta sojowa poekstrakcyjna Hipro o: 1. zawartość białka - min. 46 %. 2. wilgotność - max 14 %. 3. zawartość Salmonelli - nieobecna w 0,1g. 4. zawartość beztlenowców - nieobecna w 0,1 g. 5. zawartość aflatoksyny - max 20 ppb. 6. barwa właściwa dla produktu i procesu technologicznego. 7. zapach swoisty, bez zapachów obcych np. pleśni, fermentacji, rozpuszczalnika itp. 8. termin przydatności do spożycia - min 3 miesiące. 2. Inne wymagania Zamawiającego: 2.1. Zakupione pasze - śruta z dowozem do zamawiającego. 2.2. Opakowania - transport samochodem przystosowanym do przewożenia paszy w workach: big- bag 500 kg. 2.3. Dostarczane pasze każdorazowo muszą być oznakowane właściwymi etykietami, razem ze świadectwem jakości zawierającym niezbędny wykaz parametrów zgodnych Polskimi Normami (PN) obowiązującymi przy żywieniu zwierząt. 2.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilość zamawianej śruty w granicach 10% ilości wykazanej (w pkt 3.2) ilości śruty, w zależności od wyników doświadczeń i zaleceń technologa żywienia zwierząt. 2.5. Pasze muszą być dostarczane transportem umożliwiającym rozładunek w magazynach Zakładu Doświadczalnego. 2.6. Odbioru towaru i dokumentów dokonuje i potwierdza każdorazowo magazynier Zakładu Doświadczalnego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 157000005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: § 8. Wymagania dotyczące wadium: 1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 6.000 złotych, słownie: sześć tysięcy złotych. 2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3.Wadium może być wnoszone w jednej formie: 1)pieniądzu; 4.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: B.G.Ż. S.A. I O. Warszawa Numer 31203000451110000000315670 z dopiskiem: Wadium IHAR - PIBZD. PN 3. 2014 5.Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli: 1) upłynął termin związania ofertą; 2)zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy; 3) zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a uwagi - odwołania zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia. 7.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy: 1)który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 2) który został wykluczony z postępowania; 3) którego oferta została odrzucona. 8.Złożenie przez wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego z postępowania, wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez wykonawcę prawa do wniesienia uwag i zastrzeżeń. 9.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 10.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdhar.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach