Przetargi.pl
Organizacja wycieczki krajoznawczo-turystycznej dla pracowników oraz członków ich rodzin, emerytów i rencistów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich ogłasza przetarg

 • Adres: 50-367 Wrocław, Wybrzeże L.Pasteura
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 7841174 , fax. 71 7840045
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich
  Wybrzeże L.Pasteura 1
  50-367 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 7841174, fax. 71 7840045
  REGON: 00028898100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umed.wroc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Organizacja wycieczki krajoznawczo-turystycznej dla pracowników oraz członków ich rodzin, emerytów i rencistów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji wycieczki krajoznawczo – turystycznej dla pracowników oraz członków ich rodzin, emerytów i rencistów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Organizacja wycieczki – Alpy-Bawaria Karlowe Wary, Mariańskie Łaźnie, Norymberga, Monachium, Salzburg, Passau (Bawarska Wenecja) Termin: 2 wrzesień- 6 wrzesień 2019 r. - (5 dni) Świadczenia zawarte w cenie: - realizacja programu - przejazd (max 7-letnim – kryterium oceny ofert) komfortowym autokarem - 4 noclegi w Hotelach min. *** lub pensjonatach o standardzie min. ***/ minimum 70% pok. 2-osobowe, pozostałe - studio 2+2 lub 3-osobowe - 4 śniadania /szwedzki stół, kawa i herbata/ - 4 gorące obiadokolacje - opieka pilota - przewodnik miejscowy - opłaty drogowe, parkingowe, klimatyczne, wjazdowe - koszty rezerwacji grupowych - ubezpieczenie NNW i KL Bilety wstępu płaci uczestnik we własnym zakresie! Liczba uczestników - 35 osób (+/- 5 osób). Dodatkowe informacje dla Wykonawców. 1) Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów stanowić będą opłatę indywidualną uczestnika. 2) Zamawiający poda ostateczną liczbę zgłoszeń na wycieczkę w terminie na min. 10 dni przed rozpoczęciem wycieczki. 3) Po upływie terminu określenia liczby uczestników Wykonawca zobowiązany jest do przyjmowania od Zamawiającego dodatkowych zgłoszeń uczestników w miarę posiadania wolnych miejsc na wycieczce. 4) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w Szczegółowym programie wycieczki, który należy załączyć do oferty, uwzględnił miejsca i atrakcje wskazane w SIWZ oraz zaproponował tylko jeden hotel/pensjonat w każdym z punktów trasy, w którym przewidział noclegi dla uczestników wycieczki. 5) Zamawiający zobowiązuje się do uregulowania należności za zamówioną ilość miejsc, po zakończeniu wycieczki, przelewem w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania faktury Wykonawcy i potwierdzenia na niej zgodności z zamówieniem przez Zamawiającego. 6) Zamawiający informuje, iż rok produkcji pojazdu posiada istotne znaczenie z uwagi na fakt, iż wpływa na niezawodność techniczną, komfort i bezpieczeństwo pasażerów przy realizacji usługi turystycznej. Rok produkcji autokaru turystycznego stanowi kryterium oceny - waga – 40% Autokar turystyczny powinien być dostosowany do zgłoszonej liczby uczestników, posiadać odstęp między rzędami min. 77 cm, rozkładane i wysuwane fotele na bok, fotele wyposażone w podnóżki i składane stoliki, WC z umywalką, klimatyzację , indywidualne oświetlenie i nawiewy, pasy bezpieczeństwa, audio –video-dvd, czynny barek.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63511000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości : -Organizacja wycieczki Alpy-Bawaria 900,00 PLN (słownie: dziewięćset i 00/100 PLN) 2. Termin wniesienia wadium. Wadium należy wnieść do upływu terminu składania ofert. 3. Forma wniesienia wadium. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. - Dz. U. z 2018 r., poz. 110 z późn. zm.). 4. Postanowienia dotyczące wadium wnoszonego w pieniądzu (ppkt. 3.1). 1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku: Santander Bank Polska S.A. IV O/Wrocław, o numerze: 72109024020000000630000428 z dopiskiem: „Wadium w przetargu nr UMW / IZ / PN – 43 / 19 „Organizacja wycieczki krajoznawczo-turystycznej dla pracowników oraz członków ich rodzin, emerytów i rencistów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu”. 2) Do oferty zaleca się dołączyć oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię polecenia przelewu na konto Zamawiającego. 3) Wniesienie wadium w pieniądzu, za pomocą przelewu bankowego, Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 5. Postanowienia dotyczące wadium wnoszonego w pozostałych formach (ppkt. 3.2) – 3.5). 1) Gdy wadium wnoszone jest w formie innej niż pieniężna (gwarancji, poręczenia – o których mowa w ppkt. 3.2) – 3.5), oryginał dokumentu wadium należy osobno umieścić w kopercie zawierającej ofertę lub dostarczyć przed upływem terminu składania ofert do siedziby Zespołu ds. Zamówień Publicznych UMW przy ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław, do pokoju nr 3A 110.1. 2) W wypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument powinien zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji / poręczenia (Zamawiającego), gwaranta / poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją / poręczeniem, c) kwotę gwarancji / poręczenia, d) termin ważności gwarancji / poręczenia, nie krótszy niż termin związania ofertą, wraz z oświadczeniem gwaranta / poręczyciela o nieodwołalności zabezpieczenia w okresie jego ważności, e) zobowiązanie gwaranta / poręczyciela do bezwarunkowej zapłaty kwoty gwarancji / poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. 3) Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia powinno być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 6. Zasady zwrotu wadium. 1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ppkt. 6. 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 4) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ppkt. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 5) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 6) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 7) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełnia warunek, jeżeli posiada wpis w rejestrze organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych, zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2361).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach