Przetargi.pl
Przebudowa ulicy Nizinnej dz. 797 w Ziemnicach etap II.

Gmina Kunice ogłasza przetarg

 • Adres: 59-216 Kunice, ul. Gwarna
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 768 575 322 , fax. 768 575 482
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kunice
  ul. Gwarna 1
  59-216 Kunice, woj. dolnośląskie
  tel. 768 575 322, fax. 768 575 482
  REGON: 39064747500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kunice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ulicy Nizinnej dz. 797 w Ziemnicach etap II.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmuje: A. Roboty ziemne i rozbiórkowe: • roboty ziemne wykonane mechanicznie koparkami – 1260 m3 • rozebranie przepustów rurowych – 15,00 m • rozebranie przepustów rurowych ścianki czołowe, ławy betonowe – 1,344 m3 • wywiezienie gruzu i ziemi z terenu rozbiórki – 1262,4 m3 B. Kanalizacja sanitarna, regulacje : • regulacja pionowa studzienek do włazów kanałowych - 8 szt. • regulacja pionowa studzienek dla zaworów woda, gaz – 15 szt. • regulacja pionowa studzienek telefonicznych – 4 szt. • roboty ziemne koparkami o poj. łyżki 0,6m3 – 1807,308 m3 • ręczne roboty ziemne – 200,812 m3 • przykanaliki kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych o śr. 200 mm – 548 m • kształtki do rurociągów gładkościennych o śr. 200 mm – 30 szt. • studnie rewizyjne z kręgów betonowych prefabrykat o śr. 1000 mm – 11 szt. • studzienki ściekowe betonowe o śr. 500 mm – 20 szt. • przepusty rurowe pod zjazdami o śr. 600mm – 23,20 m • odwodnienie liniowe z polimerobetonu z podłączeniem do kanalizacji – 56mb C. Podbudowy: • mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża – 2942,00 m2, • wzmocnienie podłoża gruntem stabiliz. cement. warstwa 25 cm – 2182,00 m2 • wzmocnienie podłoża gruntem stabiliz. cement. warstwa 15 cm – 760,00 m2 • podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm grubość 20 cm – 2182,00 m2 • podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm grubość 15 cm – 760,00 m2 D. Nawierzchnie: • nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm – 2182,00 m2 • nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwonej gr. 8 cm – 760,00 m2 • krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm - 767,00m • krawężniki betonowe najazdowe (obniżone) o wym. 15x22 cm – 176,00 m • obrzeża betonowe o wym. 30x8 – 352,00 m • ława betonowa z oporem pod krawężniki i ścieki - 84,55 m3 • ścieki z kostki kamiennej nieregularnej 9/11 cm na podsypce cem. pias. – 168,00 m2 E. Roboty technologiczne (kolizje elektryczne): • roboty ziemne wykonane koparkami razem z utylizacją – 52,8 m3 • ułożenie rur dwudzielnych ɸ 160 (np. A160PS) – 132 m. F. Zieleń: • rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim – 1915,8 m3 • wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem – 6386,00 m2
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach