Przetargi.pl
Zagospodarowanie terenu wokół siedziby Nadleśnictwa Żmigród

Nadleśnictwo Żmigród ogłasza przetarg

 • Adres: 55-140 Żmigród, Parkowa
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 853 052, , fax. 713 853 053
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Żmigród
  Parkowa 4a
  55-140 Żmigród, woj. dolnośląskie
  tel. 713 853 052, , fax. 713 853 053
  REGON: 93102415500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_zmigrod
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: państwowa jednostka nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zagospodarowanie terenu wokół siedziby Nadleśnictwa Żmigród
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.„Zagospodarowanie terenu wokół siedziby Nadleśnictwa Żmigród ". Adres administracyjny inwestycji: województwo dolnośląskie, powiat trzebnicki, Gmina Żmigród, obręb ewidencyjny nr 0001, dz. ewidencyjna nr 13. Przedmiotem inwestycji jest: a) wykonanie sieci sanitarnych zewnętrznych w zakresie instalacji zewnętrznej kanalizacji deszczowej, b)wykonanie zewnętrznych sieci elektrycznych i oświetlenia terenu, c) wykonanie dróg dojazdowych, placów manewrowych, chodników i parkingów, d) wykonanie nasadzeń drzew i krzewów oraz małej architektury, Szczegółowy opis zamówienia określony został w dokumentacji projektowej, w skład której wchodzi: 1) Projekt wykonawczy instalacje elektryczne, 2) Projekt wykonawczy instalacje sanitarne, 3) Projekt wykonawczy drogi i place, 4) Projekt wykonawczy mała architektura, 5) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB),
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz.310 z późn. zm.). Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego PKO BP S.A o/Oleśnica nr rachunku: 23 1020 5297 0000 1602 0000 8185 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu ZP-5/2019. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie uznane na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. tj. do dnia 30.05.2019 r., do godz. 09:00.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie opisu spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach