Przetargi.pl
Organizacja wycieczki jednodniowej, półkolonii oraz 3-dniowej wycieczki do Jury Krakowsko-Częstochowskiej w 2019 r. w ramach projektu pn.: „Bielińskie stacje wsparcia” z możliwością składania ofert częściowych

Gmina Bieliny ogłasza przetarg

 • Adres: 26-004 Bieliny, ul. Partyzantów
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. , fax. 413 026 107
 • Data zamieszczenia: 2019-05-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bieliny
  ul. Partyzantów 17
  26-004 Bieliny, woj. świętokrzyskie, fax. 413 026 107
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bieliny.biuletyn.net

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Organizacja wycieczki jednodniowej, półkolonii oraz 3-dniowej wycieczki do Jury Krakowsko-Częstochowskiej w 2019 r. w ramach projektu pn.: „Bielińskie stacje wsparcia” z możliwością składania ofert częściowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Organizacja wycieczki jednodniowej, półkolonii oraz 3-dniowej wycieczki do Jury Krakowsko-Częstochowskiej w 2019 r. w ramach projektu pn.: „Bielińskie stacje wsparcia” z możliwością składania ofert częściowych Część 1 - Organizacja półkolonii w 2019 r. Organizacja półkolonii w miesiącu lipcu lub sierpniu 2019 r. Termin półkolonii: Wykonawca zorganizuje pięciodniowe półkolonie w miesiącu lipcu lub sierpniu (nie później jednak niż do 30.08.2018 r.) zgodnie z przewidywanym programem półkolonii. Półkolonie muszą trwać pięć dni kolejno następujących po sobie od poniedziałku do piątku. Wykonawca ustali termin półkolonii z Zamawiającym najpóźniej 30 dni po podpisaniu umowy. Ilość godzin: codziennie przez 7 godzin zegarowych od 8.00 do 15.00. Ilość uczestników: max 90 dzieci i młodzieży w wieku od 6 lat do 14 lat (możliwość uczestnictwa w półkoloniach dzieci i młodzieży w lekkim lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności) plus opiekunowie. Faktyczną ilość uczestników półkolonii zamawiający poda wykonawcy 7 dni przed terminem rozpoczęcia półkolonii. Wykonawca zapewni ubezpieczenie NNW dla wszystkich uczestników. Suma ubezpieczenia min. 20 000, 00 zł. Wykonawca musi zapewnić kierownika półkolonii zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży. Wykonawca na półkoloniach zapewni uczestnikom atrakcje i bilety wstępu do zwiedzanych obiektów (zgodnie z załącznikiem nr 5 do siwz część 1), miejscowych przewodników w trakcie zwiedzania obiektów i miejsc, opłaty pobytu w obiektach oraz transport uczestników i posiłki. Wykonawca przedstawi szczegółowy harmonogram oraz regulamin półkolonii. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku nr 5 dotyczący części 1. Część 2 – Organizacja jednodniowej wycieczki krajoznawczej po regionie w 2019 r. Wykonawca zorganizuje wycieczkę jednodniową po regionie organizowaną 2 razy w roku. Dokładny termin wycieczki wykonawca ustali z Zamawiającym: I - sza tura – w ciągu 5 dni od podpisania umowy, II – ga tura – najpóźniej 30 dni przez planowanym terminem wycieczki. Termin: Wykonawca zorganizuje 2 razy w ciągu roku (pierwszy wyjazd w II kwartale roku 2018 r. jednak nie później niż do 28.06.2018 r. oraz drugi wyjazd w III kwartale 2019 r. jednak nie później niż w do 30.09.2019 r.). Ilość uczestników w ramach jednego wyjazdu to max 50 osób dzieci i młodzieży w wieku od 6 lat do 14 lat (możliwość uczestnictwa w półkoloniach dzieci i młodzieży w lekkim lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności) plus opiekunowie. W ramach każdego wyjazdu na wycieczkę krajoznawczą po regionie wykonawca zapewni bilety wstępu i przewodnika do Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku wraz ze zwiedzaniem Pałacyku z przewodnikiem; transport; zapewnienia wyżywienia podczas wycieczki. Wykonawca przedstawi szczegółowy harmonogram wycieczki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku nr 5 dotyczący części 2. Część 3 – Organizacja trzydniowej wycieczki w 2019 r. Wykonawca zorganizuje trzydniową wycieczkę (dwa noclegi) do Jury Krakowsko - Częstochowskiej. Termin realizacji: III kwartał 2018 r. nie później jednak niż 30.09.2018 r., wycieczka powinna odbyć się w roboczych dniach tygodnia kolejno po sobie następujących. Opracowanie programu wycieczki zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 5 do siwz dla części 3. Wykonawca: zapewnieni bilety wstępu do zwiedzanych obiektów i miejsc; zapewnienia opieki pilota na całej trasie wycieczki i opieki miejscowych przewodników przez 3 dni w trakcie zwiedzania obiektów i miejsc; zakwateruje uczestników wycieczki w pensjonatach, schroniskach dla młodzieży, hotelach; zapewni transport i ubezpieczenie Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku nr 5 do siwz dla części 3. 1.2. Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia, przy realizacji usługi zarówno dla części 1, 2 i 3 warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001 r. Nr 135, poz. 1516, z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 05 kwietnia 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452). 3. Wykonawca składający ofertę na Część 3 – Organizacja trzydniowej wycieczki w 2019 r. musi posiadać w pis do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych, zgodnie ustawą z 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, zgodnie ustawą z 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych*. *Nie podlegają wpisowi do rejestru przedsiębiorcy turystyczni posiadający siedzibę na terytorium państw, które na podstawie umowy z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi wdrożyły do krajowego porządku prawnego postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302/UE z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, zmieniającą rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE oraz uchylającą dyrektywę Rady 90/314/EWG (Dz. Urz. UE L 326 z 11.12.2015, str. 1).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63510000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dla ofert złożonych na wykonanie części 3: aktualne na dzień składania ofert oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: a) jest wpisany do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych, zgodnie ustawą z 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, zgodnie ustawą z 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych* wg wzoru określonego w Załączniku nr 6 do SIWZ; Wymagana forma – oryginał. *Nie podlegają wpisowi do rejestru przedsiębiorcy turystyczni posiadający siedzibę na terytorium państw, które na podstawie umowy z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi wdrożyły do krajowego porządku prawnego postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302/UE z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, zmieniającą rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE oraz uchylającą dyrektywę Rady 90/314/EWG (Dz. Urz. UE L 326 z 11.12.2015, str. 1). 2.dokumenty, z których wynika umocowanie osób do reprezentowania Wykonawcy, w szczególności: - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji albo inny dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentowania pomiotu przystępującego do postępowania, jeśli z dokumentów rejestrowych to uprawnienie nie wynika; Wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem, albo wskazanie dostępności odpowiedniego dokumentu w formie elektronicznej pod adresem internetowym, zgodnie z pkt 2 formularza ofertowego - w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a umocowanie do złożenia oferty nie wynika z odpisu z ww. dokumentów, należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres; Wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza. 3. zobowiązanie wymagane postanowieniami rozdz. X pkt 2 SIWZ, w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (o ile dotyczy); Wymagana forma – oryginał; 4.pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia (o ile dotyczy). Pełnomocnictwa, winno być załączone w formie oryginału lub zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2291 ze zm.) dopuszcza się złożenie kopii powyższego dokumentu poświadczonego przez notariusza.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach