Przetargi.pl
Poprawa estetyki i funkcjonalności placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu w Rudzie Malenieckiej.

Urząd Gminy Ruda Maleniecka ogłasza przetarg

 • Adres: 26-242 Ruda Maleniecka, Ruda Maleniecka
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 0-41 373 13 47, 373 13 40 , fax. 0-41 373 13 41
 • Data zamieszczenia: 2019-05-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Ruda Maleniecka
  Ruda Maleniecka
  26-242 Ruda Maleniecka, woj. świętokrzyskie
  tel. 0-41 373 13 47, 373 13 40, fax. 0-41 373 13 41
  REGON: 12328470000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.rudamaleniecka.samorzady.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Poprawa estetyki i funkcjonalności placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu w Rudzie Malenieckiej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania: „Poprawa estetyki i funkcjonalności placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu w Rudzie Malenieckiej”. Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane polegające na budowie obiektów małej architektury w miejscu publicznym, w miejscowości Ruda Maleniecka, na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 158/26. Wyposażenie placu zabaw obejmuje: - huśtawka dwuosobowa (z oparciem, siedzisko płaskie) – 1 szt. - bujak-sprężynowiec – 1 szt. - huśtawka „bocianie gniazdo” – 1 szt. - karuzela talerzowa – 1 szt. - piaskownica 3m x 3m – 1 szt. - domek ze zjeżdżalnią (zestaw dwuwieżowy) – 1 szt. - kosz na śmieci metalowy z daszkiem – 2 szt. - ławka parkowa metalowa z oparciem i drewnianymi siedziskami – 2 szt. - tablica informacyjna – 1 szt. - ogrodzenie panelowe wraz z furtką. - przedmiot zamówienia obejmuje prace przygotowawcze, rozbiórkowe, montażowe i wykończeniowe (m.in. humusowanie i zasianie trawy na powierzchni 338,73 m²). Nawierzchnia bezpieczna pod urządzenia zabawowe nie wchodzi w zakres zamówienia. Standardy jakościowe zostały określone w treści dokumentacji projektowej. Dokumenty szczegółowo opisujące przedmiot zamówienia załączono do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45112723-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W dniu składania oferty Wykonawca przedkłada: 1. Wypełniony formularz ofertowy, 2. Oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępownaiu (o których mowa w sekcji III.3) niniejszego ogłoszenia, 3. Pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy, 4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego - jeżeli dotyczy (jeśli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach