Przetargi.pl
„Remont dróg na terenie Gminy Sadowie”

Urząd Gminy Sadowie ogłasza przetarg

 • Adres: 27-580 Sadowie, Sadowie
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 015 8692437, 8692436 , fax. 158 692 437
 • Data zamieszczenia: 2019-05-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Sadowie
  Sadowie 86
  27-580 Sadowie, woj. świętokrzyskie
  tel. 015 8692437, 8692436, fax. 158 692 437
  REGON: 54990900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.sadowie.com.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Remont dróg na terenie Gminy Sadowie”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych związanych z remont dróg na terenie Gminy Sadowie. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 zadania: Zadanie 1: „Remont drogi gminnej w m. Bukowiany o dł. 490 mb od km 0+000 do km 0+490, dz. ewid. 220 Przedmiotem zamówienia jest remont drogi gminnej w m. Bukowiany o dł. 490 mb od km 0+000 do km 0+490 (na działce o nr ewid.: 220 – położenie: Województwo: świętokrzyskie; Powiat: Opatów; Jednostka ewidencyjna: 260606_2 SADOWIE; Obręb: 0003 BUKOWIANY) w zakresie: wykonanie robót ziemnych związanych z usunięciem wierzchniej warstwy darniny i profilowaniem w celu wyprowadzenia spadków, wzmocnienie wraz z wyrównaniem istniejącej nawierzchni jezdni (po uprzednim jej oskardowaniu) poprzez uzupełnienie kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie, a następnie wykonanie warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej wraz z wykonaniem skropień międzywarstwowych, wykonanie poboczy gruntowych ulepszonych kruszywem łamanym, w ramach prac wykończeniowych już na całym odcinku drogi przewidziano plantowanie (wykonanie opaski ziemnej) poza krawędzią pobocza oraz zniwelowanie różnicy wysokościowej na istniejących zjazdach poprzez uzupełnienie kruszywem łamanym. Zadanie 2: „Remont drogi gminnej w m. Ruszków o dł. 310 mb od km 0+060 do km 0+370, dz. ewid. 572” Przedmiotem zamówienia jest remont drogi gminnej w m. Ruszków o dł. 310 mb od km 0+060 do km 0+370 (na działce o nr ewid.: 572 – położenie: Województwo: świętokrzyskie; Powiat: Opatów; Jednostka ewidencyjna: 260606_2 SADOWIE; Obręb: 0012 RUSZKÓW) w zakresie: wykonanie robót ziemnych związanych z odcinkowym usunięciem wierzchniej warstwy darniny i profilowaniem w celu wyprowadzenia spadków, z odcinkowym ścięciem przyległych skarp w celu przywrócenia pierwotnej szerokości pasa drogowego oraz z odcinkowym korytowaniem pod odtworzenie warstw konstrukcyjnych, odcinkowe wzmocnienie wraz z wyrównaniem istniejącej nawierzchni jezdni (po uprzednim jej oskardowaniu) poprzez uzupełnienie kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie, odcinkowe odtworzenie warstwy odsączającej z rumoszu skalnego i podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, a następnie już na całym odcinku drogi wykonanie warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej z mieszanki mineralnobitumicznej wraz z wykonaniem skropień międzywarstwowych, wykonanie poboczy gruntowych ulepszonych kruszywem łamanym, w ramach prac wykończeniowych już na całym odcinku drogi przewidziano plantowanie (wykonanie opaski ziemnej) poza krawędzią pobocza oraz zniwelowanie różnicy wysokościowej na istniejących zjazdach poprzez uzupełnienie kruszywem łamanym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111200-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości: Dla zadania 1: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100 groszy) Dla zadania 2: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100 groszy)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań, wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie o podwykonawcach (załącznik nr 1a) 2. Wykaz osób do punktacji (załącznik nr 1b) 3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach