Przetargi.pl
Organizacja i przeprowadzenie trzynastu szkoleń zawodowych i indywidualnej terapii psychologicznej dla 54 uczestników projektu systemowego pn. Nie jesteś sam - program aktywizacji społecznej w mieście Rypinie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rypinie ogłasza przetarg

 • Adres: 87-500 Rypin, ul. Warszawska 40
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 54 280 96 51 , fax. 54 280 96 50
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rypinie
  ul. Warszawska 40 40
  87-500 Rypin, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 54 280 96 51, fax. 54 280 96 50
  REGON: 35051982000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.rypin.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Pomoc Społeczna bez zakwaterowania

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Organizacja i przeprowadzenie trzynastu szkoleń zawodowych i indywidualnej terapii psychologicznej dla 54 uczestników projektu systemowego pn. Nie jesteś sam - program aktywizacji społecznej w mieście Rypinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: przeprowadzenie trzynastu szkoleń zawodowych grupowych i indywidualnej terapii psychologicznej dla uczestników/uczestniczek projektu systemowego pn. Nie jesteś sam - program aktywizacji społecznej w Mieście Rypinie.Projektem objętych będzie 54 osób zamieszkałych na terenie Miasta Rypina, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w wieku aktywności zawodowej i pozostające bez pracy, w tym 7 osób niepełnosprawnych. Moduły szkoleniowe (pod pojęciem moduł należy rozumieć poszczególne kursy zawodowe i Indywidualną terapię psychologiczną): Kurs komputerowy podstawy dla 7 osób, Florystyka i bukieciarstwo dla 3 osób, Kurs kosmetyczny ze stylizacją paznokcia dla 2 osób, Kucharz małej gastronomii dla 14 osób, Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych dla 4 osób, Kierowca wózka widłowego dla 8 osób, Spawanie metodą MAG dla 1 osoby, Prawo jazdy kategorii B dla 30 osób, Profesjonalne sprzątanie dla 3 osób, Kurs komputerowy z obsługą sekretariatu dla 9 osób, Kelner - barman dla 4 osób, Opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych dla 15 osób, Spawanie metodą TIG dla 1 osoby, Indywidualna terapia psychologiczna dla 7 osób
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.rypin.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach