Przetargi.pl
przebudowa oraz remont dróg powiatowych

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 88-200 Radziejów, ul. Kościuszki 20/22
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 054 285-35-01 , fax. 054 285-35-01
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  ul. Kościuszki 20/22 20/22
  88-200 Radziejów, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 054 285-35-01, fax. 054 285-35-01
  REGON: 91087005300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  przebudowa oraz remont dróg powiatowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  DROGA POWIATOWA NR 2834C PIOTRKÓW - PRZEWÓZ od km 0+731 do km 1+116 długość 0,385 km m. Rudzk Mały, gmina Piotrków Kujawski Oczyszczenie warstw bitumicznych mechanicznie - 1 925,00 m2 Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową - 1 925,00 m2 Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm dla KR-3- 1 925,00 m2 DROGA POWIATOWA NR 2820C PŁOWCE - WITOWO od km 2+489 do km 2+729 dł. 0,240 km m. Płowce, gmina Radziejów, m. Witowo, gmina Bytoń Oczyszczenie warstw bitumicznych mechanicznie - 1 200,00 m2 Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową - 1 200,00 m2 Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm dla KR-3- 1 200,00 m2 DROGA POWIATOWA NR 2628C SĘDZIN - RADZIEJÓW od km 8+920 do km 9+640 dł. 0,720 km m. Bronisław, gmina Dobre Oczyszczenie warstw bitumicznych mechanicznie - 3 600,00 m2 Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową - 3 600,00 m2 Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm dla KR-3- 3 600,00 m2
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.radziejow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach