Przetargi.pl
Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu ogłasza przetarg

 • Adres: 87-100 Toruń, ul. Słowackiego 114
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-56 657 14 60, 0-56 657 14 70 , fax. 0-56 657 14 61
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
  ul. Słowackiego 114 114
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 0-56 657 14 60, 0-56 657 14 70, fax. 0-56 657 14 61
  REGON: 87112983100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ropstorun.home.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych i paczek w obrocie krajowym i zagranicznym zgodnie z ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz.1529), zwrotu przesyłek niedoręczonych oraz transport przesyłek od Zamawiającego do placówki nadawczej Wykonawcy. Usługi świadczone będą w dni robocze od poniedziałku do piątku, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, zapisami SIWZ i jej załącznikami. Szczegółowy zakres zamówienia zawarto w załączniku nr 2 (Formularz ofertowy) do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 641100000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ropstorun.home.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach