Przetargi.pl
Organizacja i przeprowadzenie szkolenia grupowego sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej oraz podstawy obsługi komputera z zastosowaniem programów do fakturowania - 12 osób skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie

Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie ogłasza przetarg

 • Adres: 64-100 Leszno, ul. Śniadeckich 5
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-65 5299433 , fax. 0-65 5299433
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie
  ul. Śniadeckich 5 5
  64-100 Leszno, woj. wielkopolskie
  tel. 0-65 5299433, fax. 0-65 5299433
  REGON: 41114347700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pupleszno.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Organizacja i przeprowadzenie szkolenia grupowego sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej oraz podstawy obsługi komputera z zastosowaniem programów do fakturowania - 12 osób skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Organizacja i przeprowadzenie szkolenia grupowego sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej oraz podstawy obsługi komputera z zastosowaniem programów do fakturowania - 12 osób skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie przewiduje się wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: jakość przprowadzonych szkoleń
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pupleszno.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach