Przetargi.pl
WARP-3/13 - Świadczenie usług prawnych na rzecz Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 61-823 Poznań, ul. Piekary 19
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 6563500 , fax. 61 6565366
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
  ul. Piekary 19 19
  61-823 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 6563500, fax. 61 6565366
  REGON: 63451201900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Sp. z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WARP-3/13 - Świadczenie usług prawnych na rzecz Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług prawnych na rzecz Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., ze szczególnym uwzględnieniem obsługi: - Regionalnej Instytucji Finansującej; - Funduszu Pożyczkowego, a także udzielaniem pożyczek w ramach m.in. Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw oraz I projektu w ramach JEREMIE (Umowa Operacyjna Pożyczki Globalnej nr 2.1/2010/PFJWW/5/003 z dnia 29.07.2010r.); - pożyczek w ramach II projektu JEREMIE - Umowy Operacyjnej - Pożyczki Globalnej nr 2.2/2011/FPJWW/1/31 z dnia 17.11.2011r.; - pożyczek w ramach III projektu JEREMIE - Umowy Operacyjnej - Pożyczki Globalnej nr 2.3/2012/FPJWW/2/080 z dnia 19.11.2012r
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 791000005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.warp.org.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach